Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Словакия

Настоящият раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Общи съдилища — въведение

Районните съдилища (okresné súdy) разглеждат граждански и наказателни дела като съдилища от първа инстанция, с изключение на случаите, когато съдопроизводствените правила предвиждат друго. Те разглеждат и дела във връзка с провеждането на избори, когато това е предвидено в специален закон.

Окръжните съдилища (krajské súdy) са компетентни да гледат като въззивна инстанция гражданските и наказателните дела, разгледани на първа инстанция от районните съдилища. На окръжните съдилища като първа инстанция са подсъдни административните дела, освен когато специална правна уредба предвижда друго. Окръжните съдилища разглеждат и други дела когато това е предвидено от специална правна уредба (напр. Закона за защита срещу подслушване на комуникационните средства).

Върховният съд на Словашката република (Najvyšší súd Slovenskej republiky) разглежда дела и постановява решения по жалби по общия ред срещу решения на окръжните съдилища и на Специалния наказателен съд, когато това е предвидено от закона.

Върховният съд на Словашката република е компетентен също така да разглежда дела и да постановява решения по жалби по извънреден ред срещу решения на районните и окръжните съдилища, на Специализирания наказателен съд и срещу свои собствени решения, когато това е предвидено от закона. Той разрешава споровете за подведомственост между съдилищата и органите на публичната администрация.

Върховният съд на Словашката република се произнася по оттеглянето и прехвърлянето на дадено дело на друг компетентен съд, ако това е предвидено в закона и съдопроизводствените правила.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словакия.

Организация на общите съдилища

Съдебна система на Словакия

Съдебната система на Словакия се състои от:

 • районни съдилища,
 • окръжни съдилища,
 • Специализирания наказателен съд,
 • Върховния съд на Словашката република.

Компетентност на съдилищата

Районни съдилища

Районните съдилища действат и се произнасят като съдилища от първа инстанция по граждански и наказателни дела, с изключение на случаите когато съдопроизводствените правила, предвиждат друго.

Районните съдилища разглеждат и дела във връзка с провеждането на избори, когато това е предвидено в специален закон.

Окръжни съдилища

Окръжните са компетентни да гледат като въззивна инстанция гражданските и наказателните дела, разгледани на първа инстанция от районните съдилища.

В съдопроизводствените правила, е предвидено по кои граждански и наказателни дела окръжните съдилища действат като съдилища от първа инстанция.

Окръжните съдилища действат и се произнасят като съдилища от първа инстанция по административни дела, освен ако не предвидено друго в специален закон.

Окръжните съдилища разглеждат и други дела, когато това е предвидено в специален закон (Закон № 166/2003 Сб. за защита на неприкосновеността на личния живот от неупълномощено използване на устройства за информационните технологии и за изменението на някои други закони).

Специализиран наказателен съд

Специализираният наказателен съд разглежда наказателни и други дела съгласно съдопроизводствените правила.

Върховен съд

Върховният съд действа и се произнася по:

 • по обжалванията по общия ред на решения на окръжните съдилища и Специализирания наказателен съд, ако това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • по обжалванията по извънреден ред на решения на районните съдилища, окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд и срещу своите собствени решения, ако това е предвидено в съдопроизводствените правила;
 • спорове за подведомственост между съдилищата и органите на публичната администрация;
  • оттегляне и поверяване на дело на съд, различен от компетентния съд, ако това е предвидено в, ако това е предвидено в съдопроизводствените правила;
  • други дела, когато законът или международен договор предвижда това.

Върховният съд извършва преглед на процеса на вземане на решения от страна на съда по законно закрити дела.

Върховният съд съдейства и за еднаквото тълкуване и последователно прилагане на законите и на другите общозадължителни правни разпоредби:

 • собствения си процес на вземане на решения,
 • приемане на становища, имащи за цел уеднаквяване на тълкуването на закони и на общозадължителните правни разпоредби,
 • публикуване на влезли в сила окончателни съдебни решения от първостепенно значение в „сборник със становища“ на Върховния съд и решения на съдилищата на Словашката република.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.