Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Португалия

В настоящия раздел можете да намерите информация относно организацията на обикновените съдилища в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на обикновените съдилища

Освен Конституционния съд, който е компетентен в правораздаването по юридически въпроси от конституционен характер, в Португалия съществуват и следните категории съдилища:

а) Върховен съд и съдилища от първа и втора инстанция;

б) Върховен административен съд и други административни и данъчни съдилища;

в) Сметна палата.

Може да има и морски, арбитражни и магистратски съдилища.

Случаите и съставите, в които горепосочените съдилища могат да формират поотделно или съвместно съд за решаване на спорове [Tribunal dos Conflitos — Съд за решаване на спорове за съдебна компетентност] са определени от закона.

Без да се засягат разпоредбите относно военните съдилища [tribunais militares], които могат да се създават по време на войни, съдилищата с изключителна компетентност по отношение на определени категории престъпления са забранени.

Съдилища

Върховен съд

Върховният съд е най-висшият орган в йерархията на съдилищата, без да се засяга компетентността на Конституционния съд. Той се състои от гражданско, наказателно и социално отделение.

Седалището му е в Лисабон и компетентността му обхваща цялата територия на Португалия.

Върховният съд работи под ръководството на председател (председателстващ съдия) в пълен състав (включващ всички съдии от отделенията), по специализирани отделения и само по отделения.

Освен в случаите на законово предвидени изключения, Върховния съд се занимава само с правни въпроси.

Апелативните съдилища

Апелативните съдилища [tribunais da relação] по правило са съдилища от втора инстанция.

Към момента апелативни съдилища има в Лисабон, Порто, Коимбра, Евора и Гимараеш. Те работят под ръководството на председател (председателстващ съдия) в пълен състав или по отделения.

Апелативните съдилища се състоят от гражданско, наказателно и социално отделение.

Съдилища от първа инстанция

Съдилища от първа инстанция обикновено са окръжните съдилища [tribunais de comarca]

По правило областта на компетентност на съдилищата е в границите на съответния окръг, въпреки че могат да съществуват съдилища с компетентност за един или повече окръзи или области, конкретно определени от закона.

Съдилищата имат обща компетентност по граждански и наказателни дела и упражняват компетентност по всички дела, които не са предназначени за други съдилища.

На първа инстанция може да има съдилища със специфична компетентност (занимаващи се с въпроси, определени според приложимия вид производство) и съдилища, специализирани в решаване на специфични въпроси (независимо от приложимия вид производство).

Съдилищата могат да са разделени на съдебни състави (с обща, специализирана или специфична компетентност) или на отделения със специфична компетентност, когато това е оправдано с оглед обема и сложността на работата.

Във всеки съд, съдебен състав или отделение заседават един или повече съдии.

Административни и данъчни съдилища

Административните и данъчните съдилища са компетентнида се произнасят по искове и жалби, свързани с уреждане на спорове, произтичащи от правни отношения по административни и данъчни въпроси.

Върховен административен съд

Върховният административен съд е най-висшият орган в йерархията на административните и данъчните съдилища, без да засяга компетентността на Конституционния съд.

Седалището му е в Лисабон и компетентността му обхваща цялата територия на Португалия.

Върховният административен съд е съставен от отделение за административни спорове и отделение за данъчни спорове. Той отговаря основно за разглеждането на обжалвания на решения, постановени от централните административни съдилища.

Върховният административен съд работи под ръководството на председател (председателстващ съдия), подпомаган от трима заместник-председатели.

В зависимост от разглежданото дело съдът заседава в пълен състав, в пълен състав за всяко отделение или само по отделения. Правни въпроси се разглеждат в пълен състав или в състав за всяко отделение.

Централни административни съдилища

Централните административни съдилища по правило са съдилища от втора инстанция. Понастоящем съществуват две централни административни съдилища (Северен съд и Южен съд)

Основната им функция е да се произнасят по жалби срещу решения на окръжните административни съдилища [tribunais de círculo] и данъчните съдилища.

Всеки централен административен съд се състои от отделения за административни спорове и отделение за данъчни спорове.

Централните административни съдилища работят под ръководството на председател (председателстващ съдия), подпомаган от трима заместник-председатели.

Централните административни съдилища разглеждат фактическите и правните основания.

Окръжни административни и данъчни съдилища

Това са съдилища от първа инстанция, чиято основна функция е да се произнасят по спорове, свързани с административни и данъчни въпроси. Те могат да функционират независимо под наименованието окръжен административен или данъчен съд [tribunal tributário] или могат да функционират съвместно под наименованието административен и данъчен съд [tribunal administrativo e fiscal].

Те работят под ръководството на председател, назначен от Висшия съвет на административните и данъчни съдилища [Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais] за петгодишен период.

По правило в състава им влиза един съдия, но законодателството предвижда в определени случаи тези съдилища да заседават в различен състав.

Мирови съдилища [Julgados de Paz]

Мировите съдилища са извънсъдебни съдилища, които има собствен начин на работа и организация, собствена служба по медиация и компетентността да заседават и да се произнасят по дела от съдебната компетентност на общите съдилища от първа инстанция.

Последна актуализация: 09/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт