Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Холандия

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на обикновените съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия

Обикновени съдилища

Следват имената на съдилищата в Нидерландия:

  • Окръжен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд за всички граждански и наказателни дела
  • Апелативен съд (Gerechtshof): обжалване на всички граждански и наказателни дела
  • Върховен съд (Hoge Raad): върховен съд за всички граждански и наказателни дела

Бази данни с правна информация

Може да бъде намерена информация на уебсайта, посветен на съдебната система в Нидерландия.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Връзки по темата

Съдебна система в Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Последна актуализация: 29/11/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт