Национални обикновени съдилища

Холандия

Настоящият раздел Ви предоставя информация относно организацията на обикновените съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия

Окръжни съдилища

Повечето съдебни производства се образуват в окръжен съд (rechtbank). В Нидерландия съществуват 11 окръжни съдилища.

Всеки съд е съставен от няколко отделения:

  • гражданско отделение (спорове между граждани)
  • административно отделение (граждани срещу правителството)
  • наказателно отделение (престъпления)
  • отделение, разглеждащо случаи на местно равнище (kantonzaken, свързани например с наеми, задължения, жалби срещу глоби за пътни нарушения, трудови спорове и леки престъпления).

Обжалване

Страна, която не е съгласна с решението на окръжния съд, може да го обжалва. Наказателните и гражданските дела се разглеждат от едно от четирите апелативни съдилища (gerechtshoven). При административни дела в зависимост от предмета жалбата може да се разглежда от:

  • Апелативен съд
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep)
  • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Административно съдебно отделение на (Afdeling bestuursrechtspraak) Държавния съвет (Raad van State).

Върховен съд (Hoge Raad)

Върховният съд на Нидерландия е най-висшестоящият съд в Нидерландия по гражданско, наказателно и данъчно право. Върховният съд може да отменя решения, по-специално тези на апелативните съдилища (чиито решения могат да бъдат обжалвани по правни въпроси пред Върховния касационен съд, процес, известен като касация (cassatie). Върховният съд отговаря и за осигуряване на правното единство и развитието на нидерландското право.

Повече информация относно начина на организиране на съдебната система може да бъде намерена на уебсайта rechtspraak.nl.

Бази данни с правна информация

Съдилищата публикуват голяма част от постановените решения. Тези решения са достъпни за широката общественост чрез въвеждането им в базата данни на уебсайта rechtspraak.nl.

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът е безплатен.

Връзки по темата

Съдебна система на Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Информация относно съдебната система на Нидерландия (на английски език)

Последна актуализация: 25/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт