Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Холандия

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на обикновените съдилища в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища

Следват имената на съдилищата в Нидерландия:

  • Окръжен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд за всички граждански и наказателни дела
  • Апелативен съд (Gerechtshof): обжалване на всички граждански и наказателни дела
  • Върховен съд (Hoge Raad): върховен съд за всички граждански и наказателни дела

Бази данни с правна информация

Може да бъде намерена информация на уебсайта, посветен на съдебната система в Нидерландия.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Връзки по темата

Съдебна система в Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Последна актуализация: 29/11/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.