Национални обикновени съдилища

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на обикновените съдилища в Малта.

Обикновени съдилища — въведение

Можете да намерите информация относно гражданските и наказателните съдилища на Малта в таблиците по-долу.

Граждански съдилища

Апелативен съд

Втора инстанция

Апелативен орган

Апелативният съд разглежда жалби от гражданските съдилища в тяхната висшестояща и нисшестояща компетентност.

i) Този съд разглежда жалби от Гражданския съд с обща компетентност (First Hall of the Civil Court) и Гражданския съд по семейни дела.

ii) Жалбите от Съда на магистратите в рамките на неговата гражданско-правна компетентност, от Трибунала за искове с малък материален интерес и от административните трибунали също се разглеждат от този съд.

i) Състав от трима съдии.

ii) Състав от един съдия.

Граждански съд:

Граждански съд с обща компетентност (First Hall of the Civil Court)

Граждански съд с охранителна компетентност


Граждански съд по семейни дела

Първа инстанция

Гражданският съд с обща компетентност се занимава с дела с гражданскоправен и/или търговскоправен характер, които излизат извън компетентността на Съда на магистратите. Съгласно своята конституционна компетентност, той също разглежда дела, свързани с нарушения на защитените от конституцията човешки права и основни свободи, закриляни от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Гражданският съд с охранителна компетентност е съд, компетентен за поставянето под запрещение или лишаването от права на душевноболни лица, назначаването на настойници за тези лица, откриването на наследства и одобряването на изпълнители на завещания. Този съд е и довереник на тайни завещания.

Този съд разглежда всички дела, свързани със семейни въпроси като унищожаване на брак, раздяла на съпрузите, издръжка и попечителство над деца.

Председателстван от съдия


Председателстван от съдия


Председателстван от съдия

Съдилища на магистратите

Първа инстанция

В сферата на гражданското правосъдие Съдилищата на магистратите разполагат единствено с нисшестояща компетентност от първа инстанция, обикновено ограничена до искове, които не надвишават 15 000 EUR.

Председателстван от магистрат

Съд на магистратите в Гозо

Първа инстанция

В сферата на гражданското правосъдие Съдът на магистратите в Гозо има двойна компетентност:

нисшестояща компетентност, сравнима с тази, упражнявана от неговия съответстващ съд в Малта, и висшестояща компетентност, сравнима с тази на Гражданския съд с обща компетентност, освен по отношение на конституционалните правомощия и правомощията на Гражданския съд с охранителна компетентност.

Председателстван от магистрат

Трибунал за искове с малък материален интерес

Първа инстанция

Този трибунал решава по бързата процедура, въз основа на принципите за равенство и законност, искове на стойност под 5 000 EUR.

Председателстван от арбитър

Наказателни съдилища

Апелативен съд, наказателно отделение

Втора инстанция

Апелативен орган

Този съд с висшестояща компетентност разглежда жалби от лица, осъдени от наказателен съд.

Този съд с висшестояща компетентност разглежда жалби във връзка с дела, гледани от Съда на магистратите в наказателен състав.

Състав от трима съдии

Състав от един съдия

Наказателен съд

Първа инстанция

Този съд изпълнява функцията на наказателен съд и разглежда наказателни дела, които са извън компетентността на Съда на магистратите.

Председателстван от съдия, който заседава с девет съдебни заседатели.

Съд на магистратите

Първа инстанция

В сферата на наказателното правосъдие съдът има двойна компетентност: като наказателен съд за дела, попадащи в неговата компетентност, и като разследващ съд по отношение на престъпления, които попадат в компетенциите на наказателния съд.

i) като наказателен съд — съдът има компетенции да разглежда всички дела, свързани с престъпления, наказуеми с присъда до шест месеца лишаване от свобода.

ii) като разследващ съд — съдът извършва предварителни разследвания по отношение на наказуеми престъпления и предава съответните досиета на главния прокурор. Ако обвиненият не направи възражение, главният прокурор може да върне дела с наказание до десет години лишаване от свобода обратно на Съда на магистратите за разглеждане и решаване.

Председателстван от магистрат

Съд на магистратите в Гозо

Първа инстанция

В сферата на наказателното правосъдие Съдът на магистратите в Гозо има същата компетентност като Съда на магистратите при гледане в наказателен състав и като разследващ съд.

Председателстван от магистрат

Съд за непълнолетни

Първа инстанция

Съдът за непълнолетни разглежда обвинения и провежда други производства във връзка с непълнолетни лица на възраст под 16 години и също може да издава разпореждания за поставяне под институционални грижи.

Председателстван от магистрат и двама членове

Бази данни с правна информация

Моля, вижте страницата „Организация на правосъдната система в държавите членки — Малта“, на която ще намерите подробна информация за съответните бази данни и връзки към тях.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието, културата и местното самоуправление

Съдебни услуги

Съдебни услуги — онлайн решения

Съдебни услуги — граждански дела

Съдебни услуги — разпределение на съдебните зали

Съдебни услуги — статистика

Съдебни услуги — съдебни разпродажби на търг

Съдебни услуги — гражданскоправни формуляри

Съдебни експерти

Правни услуги (малтийско законодателство)

Последна актуализация: 22/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт