Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на обикновените съдилища в Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища

Системата на съдилищата в Ирландия се основава на Конституцията от 1922 г., в която се предвижда създаването на нови съдилища, които да заменят съдилищата, установени по време на британската администрация. Новите съдилища са създадени през 1924 г. със Закона за съдилищата, с който се създава правната основа на съдебната система.

Днешните съдилища са създадени със Закона за (създаване и устройство) на съдилищата от 1961 г. съгласно член 34 от Конституцията, приета от ирландския народ през 1937 г.

В членове 34—37 от Конституцията се разглежда правораздаването като цяло. Член 34.1 гласи, че „правораздаването се извършва в съдилища, създадени съгласно закона“. В Конституцията структурата на съдебната система е представена като състояща се от съд от последна инстанция — Върховния съд, и първоинстанционни съдилища, които включват Висш съд с пълна компетентност по всички наказателни и граждански дела и съдилища с ограничена компетентност, окръжен съд и районен съд, организирани на регионален принцип.

Граждански съдилища

Върховен съд

Върховният съд се явява въззивна инстанция срещу всички решения на Висшия съд. Върховният съд също така е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Апелативния наказателен съд, ако той или главният прокурор удостоверяват, че решението включва касационна жалба от изключително обществено значение и че е желателно в интерес на обществото жалбата да се отнесе до Върховния съд. Съдът може също така да се произнася по правен въпрос, изпратен му от окръжния съд. Върховният съд има правомощието да решава дали даден законопроект (или всяка разпоредба или разпоредби от него), който е приет и от двете камари на Oireachtas (парламента) и е представен на президента на Ирландия, за да бъде подписан от него/нея преди да бъде приет като закон, е в противоречие с Конституцията, по въпрос, за който президентът е сезирал съда. Ако възникне въпрос, свързан с постоянната недееспособност на президента, той трябва да бъде решен от Върховния съд.

Обжалвания или други въпроси се разглеждат и определят от петима съдии от Върховния съд освен в случаите, когато председателят на Върховния съд посочва, че всяка жалба или друг въпрос (с изключение на въпроси, свързани с Конституцията) се разглеждат и определят от състав от трима съдии. Съдът може да заседава в повече от едно отделение по едно и също време.

Висш съд

Съгласно Конституцията Висшият съд има пълната първоначална компетентност и правомощия да взема решения по дела и въпроси, независимо дали са от правен или фактически характер, граждански или наказателни. Висшият съд има изключителната компетентност по въпроси, свързани с осиновяването на деца и по отношение на молби за екстрадиция. Компетентността на Висшия съд обхваща и въпроси относно законосъобразността, като се вземат предвид разпоредбите на Конституцията (с изключение на закон, по отношение на който Върховният съд вече е бил сезиран от президента на Ирландия). Повечето дела във Висшия съд се разглеждат от един съдия, въпреки че има законова разпоредба, съгласно която определени случаи, като например искове за клевета, нападение или незаконно лишаване от свобода, трябва да бъдат разглеждани от съдия, заседаващ заедно със съдебни заседатели. Особено значими случаи могат да бъдат разглеждани от двама или повече съдии, заседаващи като Дивизионен съд.

Висшият съд действа като апелативен съд срещу решения на окръжния съд по граждански дела. Освен апелативна компетентност по граждански жалби пред окръжния съд Висшият съд също има правомощието да преразглежда решенията на всички нисшестоящи трибунали чрез издаване на прерогативни разпореждания за Mandamus (заповед на висша съдебна инстанция до съд от по-ниска инстанция за правилното изпълнение и задължение), Prohibition (забрана от по-висша съдебна инстанция за разглеждане на дело, което е извън компетентността на съда от по-ниска инстанция) и Certiorari (заповед, с която се изискват материалите по дело на съд от по-ниска инстанция с цел преразглеждането им.). Тези разпореждания се отнасят не до решенията по същество на нисшестоящите трибунали, а до това дали компетентността е била превишена.

Висшият съд може да се произнася по правен въпрос, повдигнат от районния съд. Той също така разглежда молби за освобождаване под гаранция, когато обвиняемият е обвинен в убийство или когато обвиняемият иска промяна на условията, наложени от районния съд.

Обикновено когато разглежда първоначални искове, Висшият съд заседава в Дъблин. Той също така заседава и в редица съдебни окръзи в провинцията, където разглежда първоначални искове за обезщетения за телесна повреда и наранявания с фатален изход. Висшият съд на окръга разглежда жалби срещу решения на окръжния съд в провинциалните съдебни окръзи.

Окръжен съд

Гражданскоправната компетентност на окръжния съд е ограничена освен в случаите, когато всички страни по иска са постигнали съгласие, в които случаи компетентността е неограничена. Компетентността на съда е ограничена при искове за договори, покупки на изплащане или кредитни споразумения за продажба или закононарушения, даващи право за предявяване на иск, в размер до 38 092,14 EUR.

Окръжният съд е компетентен по въпроси, свързани с легализиране на завещания, както и по въпроси, свързани с правото на собственост или договор за наем на недвижими имоти, при които данъчната оценка на имота не надвишава 253,95 EUR. Окръжният съд е компетентен по производства, свързани със семейното право, включително съдебна делба, развод, нищожност и жалби срещу решения на районния съд.

Гражданските дела в окръжния съд се гледат само от съдия, без съдебни заседатели. Той действа като апелативен съд срещу решения на районния съд по гражданскоправни и наказателноправни въпроси. Обжалването е под формата на повторно изслушване и решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Окръжният съд също така е компетентен по всички дела за подаване на заявление за нови лицензи за продажба на алкохол за консумация на място и има апелативна компетентност срещу решения на трибунали, като например директора по разследванията в областта на равното третиране.

Районен съд

Районният съд има ограничена компетентност на местно равнище. В областта на семейното право той има правомощието да издава разпореждания за издръжка, запор, упражняване на родителски права върху деца, право на посещение и установяване на бащинство.

Районният съд има правомощието да се произнася по граждански дела, основани на договор, покупка на изплащане или кредитни споразумения за продажба, закононарушение, даващо право за предявяване на иск, както и неплащане на наем или неправомерно притежаване на стоки, когато цената на иска не надвишава 6 348,69 EUR. Съдът също така е компетентен по отношение на изпълнението като цяло на съдебни решения за дългове, постановени от всеки съд, компетентен е по отношение на голяма част от лицензионните разпоредби, напр. свързани с продажбата на спиртни напитки и по отношение на заявления за злонамерени щети, при които цената на иска не надвишава 6 348,69 EUR.

Районният съд разполага с отдели в съдебните райони в рамките на страната — в 24 района. Като цяло определянето на съдебния район, в който се разглежда делото, зависи от това къде е сключен договорът, от това къде ответникът пребивава или развива бизнес, или в случай на дела, свързани с лицензи, от това къде се намират лицензираните заведения.

Наказателни съдилища

Върховен съд

Върховният съд разглежда жалби срещу решения на Апелативния наказателен съд по дела, в които се повдига правен въпрос от изключително обществено значение.

Апелативен наказателен съд

Апелативният наказателен съд разглежда жалби от лица, признати за виновни в окръжен съд, централен наказателен съд или специален наказателен съд.

Специален наказателен съд

Специалният наказателен съд се създава за разглеждането на престъпления, за които е установено, че обикновените съдилища не могат да обезпечат ефективното правораздаване и опазването на обществения ред и мир. Съдът заседава с трима съдии и без съдебни заседатели.

Централен наказателен съд

Централният наказателен съд е наказателното подразделение на Висшия съд. В него се водят дела за убийства, изнасилвания, държавна измяна и наказателни дела съгласно Закона за конкуренцията от 2002 г. Съдът заседава с един съдия и съдебни заседатели.

Окръжен наказателен съд

Окръжният наказателен съд се произнася по дела за престъпления, различни от завежданите в Централния наказателен съд. Заседава с един съдия и съдебни заседатели. Разглежда жалби срещу решения на районния съд.

Районен съд

Районният съд разглежда престъпления от общ характер (най-вече актове от нормативен характер) и някои наказуеми престъпления. Заседава само с един съдия.

Последна актуализация: 28/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт