Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища – въведение

Граждански съдилища

Всички частноправни спорове се отнасят до гражданските съдилища, в това число безспорните производства, които са възложени на тези съдилища по закон.

Гражданските съдилища са:

 1. Върховният съд (Άρειος Πάγος);
 2. апелативните съдилища (εφετεία);
 3. първоинстанционните съдилища със съдийски състави (πολυμελή πρωτοδικεία);
 4. едноличните първоинстанционни съдилища (μονομελή πρωτοδικεία);
 5. районните съдилища (ειρηνοδικεία).

Наказателни съдилища

Наказателните съдилища разглеждат наказателни дела.

Наказателните съдилища са:

 1. Върховният съд;
 2. апелативните съдилища с петчленен съдебен състав (πενταμελή εφετεία);
 3. съдилищата със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. апелативните съдилища със смесен съдебен състав със съдебни заседатели (μεικτά ορκωτά εφετεία);
 5. апелативните съдилища с тричленен съдебен състав (τριμελή εφετεία);
 6. полицейските съдилища с тричленен съдебен състав (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 7. едноличните полицейски съдилища (τριμελή πλημμελειοδικεία);
 8. районните наказателни съдилища (πταισματοδικεία);
 9. съдилищата за непълнолетни лица (δικαστήρια ανηλίκων).

По силата на специални закони наказателна компетентност имат и:

 • военните съдилища (στρατοδικεία);
 • военноморските съдилища (ναυτοδικεία);
 • военновъздушните съдилища (αεροδικεία).

Тези съдилища разглеждат дела в качеството си на специализирани наказателни съдилища.

Те разглеждат дела, свързани с престъпления, извършени от военнослужещи в армията, военноморските сили и военновъздушните сили.

Административни съдилища

Административните съдилища разрешават административни спорове между държавните административни органи и гражданите.

Обикновените административни съдилища са първоинстанционните административни съдилища (διοικητικά πρωτοδικεία) и апелативните административни съдилища (διοικητικά εφετεία).

 • Първоинстанционните административни съдилища заседават в състав от един или трима съдии в зависимост от паричната стойност на спора. Те се произнасят по данъчни дела, спорове между частни лица и социалноосигурителни субекти или субекти, отговарящи за прилагането на социалната политика, както и спорове от административен характер между гражданите и държавата, общинските или областните администрации.

Първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав се произнасят също по жалбите срещу решенията на едноличните първоинстанционни административни съдилища.

 • Апелативните административни съдилища се произнасят по жалбите срещу решенията на първоинстанционните административни съдилища с тричленен съдебен състав. Те се произнасят като първата инстанция също по молбите за отмяна на административни актове, свързани с наемането на служители в държавната администрация (освобождаване от длъжност, отказ за назначаване на длъжност или повишаване в длъжност и т.н.).
 • Генералният инспектор на държавната администрация е институция, която е част от системата на административните съдилища. Генералният инспектор на държавната администрация контролира функционирането на горепосочените административни съдилища и обжалва техните решения.
 • Държавният съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας) се произнася по следните спорове:

молби за отмяна на административни актове поради тяхната незаконосъобразност, нарушение на материалноправни разпоредби или злоупотреба с власт, липсата на компетентност или формална грешка при издаването им;

жалби на цивилни, военни, общински и други длъжностни лица срещу решенията на комитетите на персонала (υπηρεσιακά συμβούλια) във връзка с повишаване в длъжност, уволняване, понижаване в длъжност и т.н.

жалби срещу решенията на административните съдилища.

Бази данни с правна информация

 1. Уебсайт на гръцкия Върховен съд. Достъпът до базата данни е безплатен.
 2. База данни на регистрите за съдимост за гръцки граждани с неизвестно място на раждане или място на раждане в чужбина и за чужди граждани.

Връзки по темата

Върховен съд

Първоинстанционен съд на Атина

Първоинстанционен съд на Солун

Първоинстанционен съд на Пирея

Държавен съвет

Сметна палата

Прокуратура към районните съдилища

Първоинстанционен административен съд на Атина

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт