Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Германия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на обикновените съдилища в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища — въведение

Компетентност по граждански дела

Местните съдилища (Amtsgerichte) в ролята си на съдилища от първа инстанция са компетентни по граждански дела — предимно по дела със стойност на съдебния иск до  5000 EUR. Те също са компетентни по въпроси, независими от стойността на съдебния иск, като спорове по наемни отношения, семейни въпроси и издръжка.

Делата в местни съдилища могат да се гледат от един-единствен съдия.

Регионалните съдилища (Landgerichte) в ролята си на съдилища от първа инстанция са компетентни по граждански дела, включващи всички спорове, които не са отнесени към местни съдилища. Обикновено това са спорове със стойност на съдебния иск над 5000 EUR.

По принцип, делата пред регионалните съдилища също се гледат от един-единствен съдия. Трудни въпроси и казуси с фундаментално значение обаче се гледат от състави: т.е. трибунал, съставен от трима професионални съдии.

Регионалните съдилища от втора инстанция гледат дела в граждански трибунали в рамките на регионалните съдилища. Те обикновено са съставени от трима съдии, които гледат жалби срещу решенията на местните съдилища.

Освен това, в регионални съдилища могат да се учредяват състави за търговскоправни въпроси. Те обикновено са отговорни за спорове от първа и втора инстанция между бизнесмени/търговци. Тези състави са съставени от един професионален съдия и двама непрофесионални съдии, които са търговци.

По-висшестоящите регионални съдилища (Oberlandesgerichte) обикновено са съдилища от втора инстанция. При граждански дела те гледат жалби срещу решения на регионалните съдилища и жалби срещу решенията на местните съдилища по семейни въпроси.

Сенатите на по-висшестоящите регионални съдилища по принцип се състоят от трима професионални съдии. Въпреки това, граждански дела, които не представляват особени трудности и не са с фундаментална важност, могат да се препращат към самостоятелни съдии.

Най-висшестоящият обикновен съд е Федералният върховен съд (Bundesgerichtshof), който е съдът от последна инстанция и се занимава само с жалби по правни въпроси. Сенатите на Федералния върховен съд са съставени от петима професионални съдии.

Компетентност по наказателни дела

Съдилища от първа инстанция

Законът за съдилищата (Gerichtsverfassungsgesetz — GVG) установява компетентността на съдилищата по наказателни производства. Местният съд (Amtsgericht) е съдът от първа инстанция по наказателни въпроси, освен ако не е установена компетентността на регионалния съд или по-висшестоящия регионален съд (§ 24, параграф 1, номера 1—3 от GVG). По принцип (§ 25 от GVG) решение се взема от един съдия на наказателен съд, ако то:

  • засяга закононарушение (Vergehen) или
  • е цел на частно обвинение и
  • ако не се очаква наказание, по-тежко от двугодишна присъда лишаване от свобода.

При всички останали случаи, компетентността е на магистратски съд (съдебни заседатели) (§ 28 от GVG); той е съставен от един професионален съдия и непрофесионални съветници.

Дела, отнесени към магистратски съдилища, засягат средно тежки престъпления, по които е компетентен местният съд (§ 24, параграф 1 от GVG), освен ако те не са били отнесени към съдия от наказателен съд (§ 25 от GVG). Това включва дела, при които очакваното наказание е лишаване от свобода за срок между две и четири години. Освен това, т.нар. разширен магистратски съд може да гледа такова дело по искане на прокуратурата (§ 29, параграф 2 от GVG) — ако прокуратурата и съдът определят, че има нужда от допълнителна консултация с втори професионален съдия поради естеството на материята.

Компетентността на регионалния съд (Landgericht) от първа инстанция е уредена в § 74, параграф 1 от GVG. В съответствие с това, регионалният съд е компетентен по всички престъпления, за които нито местният съд, нито по-висшестоящите регионални съдилища са компетентни: т.е. когато се очаква по-дълъг период на лишаване от свобода.

Следва да се отбележи, че германското наказателно законодателство прави разлика между „нарушение“ (Vergehen) от една страна, и „престъпление“ (Verbrechen) от друга. Престъпление в този смисъл (според Федералния наказателен кодекс) е престъпно деяние, за което законът предвижда минимално наказание от поне една година. Поради това, престъпленията са най-тежките наказуеми деяния.

Регионалният съд също е компетентен по всички други престъпни деяния, при които очакваното наказание надвишава четири години (§ 74, параграф 1, изречение 2, случай 1 от GVG). Той също е компетентен, ако прокурорската служба реши да внесе обвинителен акт в регионалния съд поради специалната важност на дадено дело, дори ако местният съд е компетентен.

Трибуналите на регионалния съд се изслушват от наказателното отделение на съда. Решенията от първа инстанция се вземат от голям наказателен съд (Große Strafkammer) и делата обикновено се гледат от трима професионални съдии и двама непрофесионални съветници. Съгласно условията, установени в § 76, параграф 2 от GVG, голям наказателен съд може да реши при завеждането на съдебен процес, че делото може да се гледа само от двама професионални съдии и двама непрофесионални съветници.

По-висшестоящият регионален съд е съд от първа инстанция за престъпленията и нарушенията, изброени в § 120, параграфи 1 и 2 от GVG, повечето от които засягат сигурността/съществуването на Федерална република Германия. Сенатите на Федералния върховен съд могат да гледат дела с петима професионални съдии, включително председателстващ съдия. Въпреки това, когато процесът започне, сенатът по наказателни въпроси може да реши, че делото може да се гледа от трима професионални съдии, включително председателстващия съдия, освен ако естеството или трудността на материята прави задължително участието на двама допълнителни професионални съдии (§ 122, параграф 2, изречения 1 и 2 от Закона за съдилищата / GVG).

Обжалване

При обжалване на решение на местния съд, обичайното правно средство е обжалване пред регионалния съд (§ 312 от Наказателно-процесуалния кодекс [StPO]), когато жалбата се разглежда от т.нар. малък наказателен съд/отделение (kleine Strafkammer). Той е съставен от един професионален съдия и двама непрофесионални съветници. В случай на обжалване на решение на разширен магистратски съд при местния съд се добавя втори професионален съдия. В допълнение (§ 335 от StPO), т.нар. „директно ревизионно обжалване“ (Sprungrevision) е възможно срещу решения на местния съд от първа инстанция, по които по-висшестоящият регионален съд може да взема решение.

Жалба по правни въпроси (преразглеждане) може да бъде подадена срещу всички решения на съдилища от първа инстанция – както регионалния съд, така и по-висшестоящия регионален съд – (§333 от StPO). Федералният върховен съд е апелативният съд (Revisionsinstanz) по всички решения на по-висшестоящия регионален съд и големите наказателни съдилища (отделения) на регионалния съд (§ 135, параграф 1 от GVG). Сенатите на Федералния върховен съд могат да решават по преразглеждането с петима професионални съдии, включително председателстващ съдия. Жалби срещу (други) решения на регионалните съдилища се гледат от по-висшестоящите регионални съдилища.

Връзки по темата

Федерален върховен съд

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.