Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални обикновени съдилища

Финландия

Този раздел ви предоставя информация за организацията на обикновените съдилища във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Обикновени съдилища — въведение

Финландските съдилища могат да бъдат разделени на общи съдилища по граждански и наказателни дела, административни съдилища за разглеждане на административни дела и специализирани съдилища.

Терминът „общи съдилища“ се отнася за съдилища, чиято компетентност е обща. С други думи, те разглеждат правни спорове, които не са от компетентността на някой друг съд. Общи съдилища са:

  • районните съдилища (käräjäoikeus/tingsrätt) (понастоящем те са 51, но ще намалеят до 27 през 2010 г.)
  • апелативните съдилища (hovioikeus, hovrätt, 6)
  • Върховен съд (Korkein oikeus/ Högsta domstolen)

Общите административни съдилища са административните съдилища (hallinto-oikeus/förvaltningsdomstol, 8). Най-висшият административен съд е Върховният административен съд (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Районни съдилища

Местните или районните съдилища действат като общи съдилища от първа инстанция. Те разглеждат граждански и наказателни дела и дела, свързани с обезпечения (данъци върху имоти) и със собственост върху недвижими имоти (ипотеки и регистриране на права на собственост върху имот). Понастоящем във Финландия съществуват 51 такива съдилища, които са доста различни по размер. В най-големите съдилища работят около 80 съдии и общият брой на персонала е около 250 лица, включително секретари на служби, съдебни изпълнители и млади адвокати, които преминават през обучение в съда. В най-малките съдилища работят двама постоянни съдии и около десет други държавни служители.

Разпоредбите, които регламентират дейностите и управлението на тези съдилища, могат да бъдат намерени в Закона за районните съдилища и съпътстващия го указ, съответните правилници за вътрешния ред и по-специалните правила и указания, произтичащи от закона. Съгласно закона главният съдия в съд от първа инстанция е също така и административен ръководител на тази служба.

В районния съд работят и непрофесионални членове, които участват главно в производства по наказателни дела. Непрофесионалните членове се избират от общинските съвети. Министерство на правосъдието потвърждава броя на непрофесионалните членове, които следва са бъдат избрани от общините. Техните възнаграждения се изплащат от държавния бюджет.

Производство в районните съдилища

В районните съдилища производството по граждански дела се разделя на два етапа: предварително производство и основно разглеждане. Предварителното производство започва с предоставянето на писмени заключения от страните. Редица дела — тези, които са свързани със събирането на дългове — се решават още по време на този етап. Производството е устно с един съдия, който председателства заседанието.

Ако делото не може да бъде решено на този етап се насрочва отделно основно разглеждане. На този етап съставът на районния съд включва един или трима съдии, освен при делата по семейно право, при които в състава на съда е включен само един съдия. Производството се провежда без прекъсване, доколкото това е възможно.

По наказателни дела съставът на районния съд е различен в зависимост от конкретното престъпление. Делата за дребни правонарушения се разглеждат от един съдия, а по-сериозните престъпления се разглеждат от състав от един съдия и трима непрофесионални членове.

В наказателното производство се съблюдават същите принципи, които се съблюдават и при гражданските дела. Съдът може да поиска от обвиняемия да даде обяснение преди основното разглеждане. Производството е устно и решението се основава на фактическите обстоятелства, които страните лично са довели до знанието съда. Всички доказателства се събират по време на основното разглеждане. По същия начин производството се провежда без прекъсване, доколкото това е възможно. Съставът на съда не може да бъде променян в хода на основното разглеждане.

Ако съдът не постигне консенсус за решението, се провежда гласуване. Всеки член от състава има индивидуален глас. Когато има равен брой гласове по гражданско дело, гласът на съдията има решаващо значение. По наказателни дела в такъв случай се постановява по-лекото наказание.

В решението на районен съд се посочва как е решено делото и се описват мотивите за това решение. В повечето случаи решението се обявява на страните веднага след приключване на основното разглеждане. При големи или сложни по друга причина дела обаче решението може да бъде забавено с максимум две седмици и съобщено в писмен вид от секретариата на съда.

Апелативни съдилища

Във Финландия съществуват шест апелативни съдилища. В качеството си на съдилища от по-висока инстанция те разглеждат жалби и молби срещу решения на районните съдилища. В определени случаи апелативните съдилища изпълняват и функцията на съдилища от първа инстанция — например за процедура по импийчмънт на съдия от съд от по-ниска инстанция или на високопоставени държавни служители.

Апелативните съдилища също така отговарят за надзора по прилагането на закона от районните съдилища и за определени въпроси, отнасящи се до съдебната администрация. За решаването на един такъв административен въпрос по-специално е необходимо подаването на становище до комисията за подбор на кандидати за съдии по молби за длъжността съдия в районен или апелативен съд. Излагането на становището се извършва от комисията на апелативния съд, който е натоварен с това задължение. Председателят (председателстващият съдия) на апелативния съд носи отговорност за дейностите на съда и за неговата ефикасност.

Апелативният съд е разделен на отделения, чиито ръководител е старши съдия, работещ съвместно с други съдии. Делата обикновено се разглеждат от състав на апелативния съд, който се състои от трима съдии.

Производство в апелативните съдилища

До април 1998 г. производствата в апелативния съд са били основно писмени. В рамките на тези производства делата се разглеждат и решават в отговор на представяне на писмени доказателства на съда. Реформата на производството в апелативните съдилища увеличи броя на устните изслушвания. Съдиите и старшите секретари на съда понастоящем изпълняват функцията на съдия-докладчик.

Върховен съд

Върховният съд е най-висшата апелативна инстанция. Подобно на апелативния съд, Върховният съд е разделен на състави, които, за да бъдат законово компетентни, се състоят от петима членове.

За да бъде отнесено дело към Върховния съд, заинтересованата или участващата страна трябва да подаде молба за разрешение за обжалване срещу решение на съда. При получаване на тази молба, Върховният съд я разглежда и преценява дали може да даде разрешение за обжалване в конкретния случай. Делото се разглежда от състав от две или три лица. Разрешение за обжалване може да бъде дадено само на основанията, предвидени от закона.

От 1980 г. насам Върховният съд е институция, която установява съдебната практика. Фактически, дело, по което Върховният съд се е произнесъл, създава правна норма, която другите съдилища трябва да спазват при решаването на подобни дела. Не се изисква разрешение за обжалване в случаите, когато апелативният съд е действал като съд от първа инстанция.

Дейностите на Върховния съд се председателстват от неговия председател. Членовете на Върховния съд се наричат съдии от Върховния съд. Всички лица, които заемат длъжност главен секретар, помощник-главен секретар, младши или старши съдебен секретар, могат да изпълняват функцията на съдия-докладчик.

Освен че разглежда законови въпроси, Върховният съд също така назначава съдии на временни постове за срок от една година или за по-дълъг срок. Върховният съд също така изразява становища по отношение на предложени законопроекти и молби за помилване, изпратени до президента на Финландия.

Производството пред Върховния съд обикновено е писмено. Могат обаче да се провеждат и устни изслушвания, ако това бъде счетено за необходимо.

Бази данни с правна информация

Наименование и URL-адрес на базата данни

Съдебен уебсайт на финландските съдилища

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Съдебният уебсайт на финландските съдилища съдържа информация за съдебната система на Финландия. Той представлява универсален портал за онези, които търсят информация за съдилища, прокурори, съдебни изпълнители, бюра за правна помощ и други публични органи, които се занимават с правораздавателната система на Финландия.

Той включва например най-новата съдебна практика на апелативните съдилща и административните съдилища.

Последна актуализация: 08/02/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт