Национални обикновени съдилища

Настоящият раздел предоставя информация относно организацията на обикновените съдилища в Естония.

Обикновени съдилища — въведение

Окръжните съдилища (maakohtud) са обикновени съдилища от първа инстанция, които разглеждат всички граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки, и водят други производства, които са тяхната компетентност съгласно закона. Производствата пред окръжните съдилища са уредени в следните кодекси: Гражданския процесуален кодекс за гражданските дела, Наказателно-процесуалния кодекс за наказателните дела и Кодекса за наказуеми простъпки за делата за наказуеми простъпки.

Решенията и постановленията на окръжните съдилища подлежат на контрол от областните съдилища (ringkonnakohtud), които са съдилища от втора инстанция, въз основа на подадени жалби срещу тези решения и постановления. Производствата в областните съдилища са уредени в същите нормативни актове, приложими за производствата в съдилищата от първа инстанция.

Съдилища от първа инстанция

В Естония има четири окръжни съдилища. Окръжните съдилища са разделени на съдебни палати.

Окръжни съдилища:

Окръжен съд на Харю (Harju Maakohus):

 1. Съдебна палата в Талин (Tallinn)

Окръжен съд на Виру (Viru Maakohus):

 1. Съдебна палата в Йъхви (Jõhvi)
 2. Съдебна палата в Нарва (Narva)
 3. Съдебна палата в Раквере (Rakvere)

Окръжен съд на Пярну (Pärnu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Пярну (Pärnu)
 2. Съдебна палата в Хаапсалу (Haapsalu)
 3. Съдебна палата в Куресааре (Kuressaare)
 4. Съдебна палата в Рапла (Rapla)
 5. Съдебна палата в Пайде (Paide)

Окръжният съд на Пярну има също отделение за заповеди за плащане, което разглежда молбите за бързи производства за заповеди за плащане.

Окръжен съд на Тарту (Tartu Maakohus):

 1. Съдебна палата в Тарту (Tartu)
 2. Съдебна палата в Йъгева (Jõgeva)
 3. Съдебна палата във Вилянди (Viljandi)
 4. Съдебна палата във Валга (Valga)
 5. Съдебна палата във Въру (Võru)

Окръжният съд на Тарту има също служби по вписванията и за кадастъра и имотния регистър. Службата за кадастъра и имотния регистър поддържа кадастъра и имотния регистър и регистъра на корабите. Службата по вписвания поддържа търговския регистър, регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите и регистъра на търговските залози.

Съдилища от втора инстанция

В Естония има две областни съдилища.

Областни съдилища:

 • Областен съд на Талин (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Областен съд на Тарту (Tartu Ringkonnakohus)

Бази данни с правна информация

Информацията за връзка с естонските съдилища се намира на уебсайта на съдилищата. Достъпът до информацията за връзка е безплатен.

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт