Национални обикновени съдилища

Обикновените съдилища са общинските (районните) съдилища и жупанийските (окръжните) съдилища.

Общински съдилища

 1. разглеждат спорни, безспорни и изпълнителни дела;
 2. разглеждат дела за наследяване и дела, свързани с имотния регистър, както и поддържат имотните регистри;
 3. разглеждат наказателни дела, с изключение на тези, за които по закон е предвидена материалната компетентност на друг съд;
 4. разглеждат дела за простъпки, с изключение на тези, за които по закон е предвидена материалната компетентност на друг орган;
 5. вземат решения относно признаването и изпълнението на решения на чуждестранни съдилища и решения на други органи, които са равностойни на съдебни решения в държавата, в която са издадени;
 6. изпълняват задачи, свързани с международна правна помощ, в производства в рамките на тяхната компетентност;
 7. участват в съдебното сътрудничество с държавите — членки на ЕС, по въпроси от тяхната компетентност;
 8. изпълняват други задачи, както е предвидено по закон.

Общински (районни) съдилища в Република Хърватия

Жупанийски съдилища

 1. разглеждат жалби срещу решения на общинските съдилища, освен ако не е предвидено друго по закон;
 2. разглеждат дела на първа инстанция, когато компетентността им по тях е предвидена по закон;
 3. провеждат разследвания и нотариални дисциплинарни производства по дисциплинарни нарушения и постановяват решения по тези нарушения на първа инстанция, ако това е предвидено по закон;
 4. постановяват решения по жалби срещу решения, постановени в рамките на дисциплинарни производства поради непрофесионално поведение на нотариус, ако това е предвидено по закон;
 5. изпълняват задачи, свързани с международна правна помощ, в производства в рамките на тяхната компетентност;
 6. участват в международно съдебно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, по въпроси от тяхната компетентност, освен при дела за простъпки;
 7. изпълняват чуждестранни решения по наказателни дела;
 8. изпълняват други задачи, както е предвидено по закон.

Жупанийски (окръжни) съдилища в Република Хърватия

Последна актуализация: 15/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт