Tlačivá pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 861/2007.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, zlepšuje a zjednodušuje konania v občianskych a obchodných veciach, kde hodnota požadovanej sumy nepresahuje 5000 eur.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zakladá na použití tlačív. Ide o písomné konanie okrem prípadu, že súd považuje ústne prerokovanie za potrebné.

Nariadením sa takisto ustanovujú obmedzenia pre účastníkov konania a súd s cieľom urýchliť konanie.

Nariadenie zavádza použitie štyroch tlačív.

Viac informácií nájdete na našej stránke o konaniach s nízkou hodnotou sporu.

Súvisiace prílohy

Upozorňujeme, že príručka nezohľadňuje zmeny, ktoré sa uplatňujú po 14. júli 2017. Poskytuje užitočné informácie a vysvetlenia, avšak pri jej čítaní sa treba oboznámiť aj so zmenami nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporu PDF (1317 Kb) sk

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov.

 • Tlačivo A - Tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo B - Žiadosť súdu alebo tribunálu o doplnenie a/alebo opravu tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo C - Tlačivo na odpoveď
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo D - Osvedčenie o rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo o súdnom zmieri
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 19/02/2019

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom