Väiksemate kohtuvaidluste vormid


Määrusega nr 861/2007 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid.


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, eesmärk on täiustada ja lihtsustada selliseid tsiviil- ja kaubandusasjade alaseid menetlusi, mille puhul nõude väärtus ei ületa 5000 eurot.

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel (v.a Taani).

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus toimib standardblankettide alusel. Kui kohus ei pea just vajalikuks suulist ärakuulamist, on see üldjuhul kirjalik menetlus.

Menetlemise kiirendamiseks on määrusega kehtestatud ka osapoolte ja kohtu suhtes kohaldatavad ajalised piirangud.

Määrusega nähakse ette neli blanketti.

Täiendava teabe saamiseks, külastage palun meie lehekülge väiksemate nõuete kohta.

Seonduvad manused

Alates 14. juulist 2017 tehtud muudatusi selles dokumendis ei kajastata. Siit leiate kasulikku teavet ja selgitusi, kuid tutvuge lisaks muudatustega, mis on tehtud määrusesse (EÜ) 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseks PDF (2377 KB) et

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".
Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vastavalt väljaastumislepingule kohaldatakse üleminekuperioodil Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis siiski ELi õigust. Võimalus valida vormide väljadel Ühendkuningriik säilib kuni üleminekuperiood lõpuni, s.o 31. detsembrini 2020.

 • Vorm A - Nõudevorm
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm B - Kohtu taotlus nõudevormi täiendamiseks ja/või parandamiseks
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm C - Vastusvorm
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm D - Kinnitus euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tehtud kohtuotsuse kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud : 12/05/2020

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta