Формуляри за искове с малък материален интерес


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 861/2007.


Регламент на Съвета 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес се стреми да подобри и опрости процедурите по гражданските и търговски дела, когато стойността на иска не надхвърля 5000 евро.

Регламентът се прилага между всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Процедурата за искове с малък материален интерес действа въз основа на стандартни формуляри. Тя е писмена, освен ако съдът не сметне за необходимо устно изслушване.

Регламентът определя и времеви ограничения за страните и съда, за да се ускори решаването на спора.

Регламентът предвижда четири стандартни формуляра.

За допълнителна информация вижте нашата страница за иси сковете с малък материален интерес.

Документи по темата

Моля, обърнете внимание, че ръководството не отразява промените, които се прилагат, считано от 14 юли 2017 г. То все още предоставя полезна информация и разяснения, но при четенето му следва да правите справка с изменението на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес PDF (1341 Kb) bg

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки.

 • Формуляр A - Исков формуляр
  • на  български
 • Формуляр Б - Искане от съда или правораздавателния орган за попълване и/или поправка на исков формуляр
  • на  български
 • Формуляр В - Формуляр с отговори
  • на  български
 • Формуляр Г - Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес или съдебна спогодба
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 19/02/2019

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт