Grundläggande rättigheter

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Grundlagarna och Regeringsformen

De rättigheter och friheter som tillkommer personer i Sverige skyddas främst i tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Rättsväsendets oberoende och prövning i domstol

Rättsväsendets oberoende garanteras i regeringsformen. Domstolarna spelar en central roll i skyddet av enskilda personers rättigheter i Sverige. De rättsmedel som finns i det svenska rättssystemet är utformade för att skydda de grundläggande rättigheterna. Rättsliga processer avgörs generellt av allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar, samt i viss utsträckning av förvaltningsmyndigheter. I vilken domstol ett ärende som rör grundläggande rättigheter ska prövas beror på olika faktorer, till exempel vilken rättighet som inte har respekterats och i vilket sammanhang. Om det är en privat eller offentlig inrättning som inte har respekterat den kan också påverka i vilken domstol frågan ska prövas.

Mer information om det svenska rättssystemet finns här.

Hjälp eller information från myndigheter

I Sverige finns ett flertal myndigheter som har till uppgift att på olika sätt bidra till att grundläggande rättigheter respekteras. Dessa myndigheters uppdrag ser olika ut. Vissa ger till exempel bara information om rättigheterna på sitt område medan andra kan erbjuda juridisk hjälp i ett enskilt ärende.

Det går att söka efter myndigheter genom verktyget ”Fundamental Rights Interactive Tool

Senaste uppdatering: 16/01/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats