Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Temeljne pravice

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Nacionalna sodišča

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

Varuh človekovih pravic

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Drugo

Nacionalna sodišča

Okrožna sodišča obravnavajo kazenske in civilne zadeve ter zadeve v zvezi z zahtevki. Odločbo prvostopenjskega sodišča je običajno mogoče predložiti v presojo višjemu sodišču. Zoper odločbo okrožnega sodišča se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču. Zoper odločbo pritožbenega sodišča pa se je mogoče pritožiti pri vrhovnem sodišču, če to sodišče dovoli možnost pritožbe.

Upravna sodišča obravnavajo pritožbe zoper odločbe organov. Pritožba zoper odločbo upravnega sodišča se vloži pri vrhovnem upravnem sodišču.

Med specializiranimi sodišči so gospodarsko sodišče, delovno sodišče, sodišče za zavarovanja in višje sodišče za obtožbe.

Kontaktne informacije sodišč so na voljo na naslednjih spletiščih:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

V začetku leta 2012 je bil pod okriljem urada parlamentarnega varuha človekovih pravic ustanovljen funkcionalno samostojen in neodvisen center za človekove pravice. Vloga centra za človekove pravice je razširjati informacije ter spodbujati izobraževanje, usposabljanje, raziskave in sodelovanje na področju temeljnih in človekovih pravic. Center pripravlja poročila o uresničevanju temeljnih in človekovih pravic ter prevzema pobude in daje izjave za spodbujanje teh pravic. Poleg tega sodeluje tudi pri mednarodnih prizadevanjih za spodbujanje temeljnih in človekovih pravic. Center za človekove pravice ne obravnava pritožb ali drugih posameznih primerov, za katere je pristojen najvišji zakonski nadzorni organ.

Varuh človekovih pravic

Parlamentarni varuh človekovih pravic

Na parlamentarnega varuha človekovih pravic se je mogoče obrniti, kadar se sumi, da organi ali uradniki niso ravnali v skladu z zakonom ali izpolnili svojih obveznosti. Nezakonito je na primer kršenje temeljnih pravic. Pri varuhu človekovih pravic se lahko pritoži vsakdo. Pritožba se lahko nanaša na zadevo v zvezi s pritožnikom, mogoče pa se je pritožiti tudi v imenu druge osebe ali skupaj z drugimi. Varuh človekovih pravic pritožbo obravnava, če se upravičeno domneva, da je organ ravnal nezakonito. Pritožbe se obravnavajo brezplačno. Varuh človekovih pravic v okviru obravnave zasliši osebo ali organ, zoper katerega je vložena pritožba. Poleg tega zahteva poročila in izjave različnih organov ter lahko po potrebi inšpektorjem iz svojega urada naroči, naj opravijo preiskave. Pritožbe se obravnavajo brezplačno.

Najstrožji med različnimi ukrepi, ki jih ima na voljo varuh človekovih pravic, je kazenski pregon zaradi nezakonitega ravnanja. Druga možnost je, da varuh človekovih pravic zadevnemu uradniku izreče uradni opomin. V večini primerov izrazi svoje mnenje o tem, zakaj je bil izvedeni postopek nezakonit ali zakaj je vključeval malomarnost, ter izda opozorilo o pravilnem postopku. Varuh človekovih pravic lahko izda tudi priporočilo za odpravo napake in državni svet opozori na pomanjkljivosti, ki jih je opazil v zakonskih določbah ali predpisih.

Urad parlamentarnega varuha človekovih pravic

Ulica: Arkadiankatu 3, Helsinki
Poštni naslov: 00102 Parliament

Spletišče: https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Telefon: (+358) 9 4321
Telefaks: (+358) 9 432 2268
E-pošta: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Pravosodni kancler

Na pravosodnega kanclerja se je mogoče obrniti v zadevi, ki se nanaša neposredno na pritožnika, ali v kateri koli drugi zadevi, če pritožnik meni, da so organi, uradniki ali druge osebe ali organi, ki opravljajo javne funkcije, ravnali nepravilno ali zanemarili svoje obveznosti ali da je član odvetniške zbornice zanemaril svoje obveznosti. Poleg tega se lahko na pravosodnega kanclerja obrne vsakdo, ki meni, da ni bila spoštovana temeljna ali človekova pravica, zagotovljena z ustavo. Pritožbe obravnava pravno usposobljeno osebje, ki priskrbi vso potrebno dodatno dokumentacijo. Pritožniku se običajno omogoči, da vloži repliko toženi stranki. Nato prejme pisno odločbo po pošti. Storitve urada pravosodnega kanclerja so za pritožnika brezplačne.

Če se ugotovi, da je bil postopek nezakonit ali nepravilen, lahko pravosodni kancler uradniku izreče opomin ali izda navodila o pravilnem postopku za v prihodnje. V hujših primerih lahko zahteva vložitev obtožnice zoper uradnika. Če pravosodni kancler meni, da je to nujno, lahko predlaga spremembo določb ali navodil, razveljavitev sodne odločbe ali vložitev izrednega pravnega sredstva. Že s samo preiskavo, ki jo opravi pravosodni kancler, se lahko doseže, da organ ali uradnik odpravi svojo napako.

Urad pravosodnega kanclerja

Ulica: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Poštni naslov: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Spletišče: https://www.okv.fi/fi/
Telefon: (+358) 9 160 01
Telefaks: (+358) 9 160 23975
Registratura: (+358) 9 160 23950
E-pošta: kirjaamo@okv.fi
Informacije: (+358) 9 160 23955
E-pošta: tiedotus@okv.fi

Specializirani organi za varstvo človekovih pravic

Varuh otrokovih pravic

Zakon določa naslednje naloge varuha otrokovih pravic:

 • spremljanje dobrega počutja otrok in mladostnikov ter uresničevanje njihovih pravic,
 • vplivanje na nosilce odločanja z vidika otrok,
 • ohranjanje stikov z otroki in mladostniki ter posredovanje informacij, ki jih prejme od njih, nosilcem odločanja,
 • posredovanje informacij o otrocih strokovnjakom, ki delajo z otroki, organom in javnosti,
 • razvijanje sodelovanja med odgovornimi za politiko v zvezi z otroki,
 • spodbujanje Konvencije ZN o otrokovih pravicah.

Urad varuha otrokovih pravic

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-pošta: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Telefaks: (+358) 14 337 4248
Spletišče: http://www.lapsiasia.fi/

Organ za enakost

Varuh za enakost

Varuh za enakost je odgovoren za: nadziranje upoštevanja zakona o enakosti spolov ter prepovedi diskriminacije, zlasti diskriminacije pri razpisih za prosta delovna mesta; spodbujanje cilja zakona prek pobud, svetovanja in navodil; zagotavljanje informacij v zvezi z zakonom o enakosti in njegovim izvajanjem; ter spremljanje uresničevanja enakosti spolov v različnih družbenih sektorjih. Varuh za enakost nadzira tudi uresničevanje varstva spolnih manjšin pred diskriminacijo.

Urad varuha za enakost

Poštni naslov: PO Box 33, FIN-00023 Government
Ulica: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Svetovalna linija: (+358) 9 1607 3248 (pon–čet: 9.00–11.00 in 13.00–15.00, pet: 9.00–12.00)
Registratura: telefon: (+358) 9 1607 4427
E-pošta: tasa-arvo@stm.fi
Telefaks: (+358) 9 1607 4582
Spletišče: https://www.tasa-arvo.fi

Varuh pravic manjšin

Temeljna naloga varuha pravic manjšin je izboljšati položaj, enakost in pravno varstvo etničnih manjšin in tujcev ter spodbujati dobre etnične odnose na Finskem. Varuh deluje tudi kot nacionalni poročevalec o trgovini z ljudmi. Na varuha pravic manjšin se lahko obrnete, če ste bili na primer žrtev ali priča etnične diskriminacije.

Varuh pravic manjšin lahko v primeru diskriminacije:

 • zagotovi smernice in nasvete, pripravi priporočila ali pobude za zagotovitev, da se diskriminacija ne nadaljuje ali ponovi,
 • sprejme ukrepe za dosego sprave med vpletenimi stranmi,
 • od organa ali podjetnika, osumljenega diskriminacije, zahteva pojasnila,
 • naloži denarno kazen, če organ ali oseba, osumljena diskriminacije, ne zagotovi zahtevanih pojasnil,
 • predloži ali stranki pomaga predložiti zadevo finskemu nacionalnemu sodišču za diskriminacijo.

Urad varuha pravic manjšin

Ulica: Mikonkatu 25, Helsinki
Poštni naslov: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Številka službe za pomoč: (+358) 71 878 8666, med tednom 10.00–12.00
Telefonska centrala: (+358) 71 878 0171
E-pošta: ofm@ofm.fi
Spletišče: https://www.syrjinta.fi/

Organ za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov je odgovoren za presojo in reševanje zadev, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov in informacij o kreditni sposobnosti v skladu z določbami zakona o osebnih podatkih in zakona o informacijah o kreditni sposobnosti, ter vodenje drugih nalog, ki izhajajo iz navedenih zakonov. Odgovoren je tudi za spremljanje splošnega dogajanja na področju uporabe osebnih podatkov in informacij o kreditni sposobnosti ter posredovanje, kadar je to potrebno. Poleg tega javnost seznanja z vprašanji glede osebnih podatkov in informacij o kreditni sposobnosti ter je vključen v mednarodno sodelovanje na področju uporabe osebnih podatkov. (Zakon o odboru za varstvo podatkov in pooblaščencu za varstvo podatkov, 27.5.1994/389)

Izjave pooblaščenca za varstvo podatkov, ki vsebujejo navodila in nasvete v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, niso zavezujoče odločbe. Nosilec odločanja v takih zadevah je odbor za varstvo podatkov, ki mu pooblaščenec lahko predloži zadeve, v katerih upravljavec ne upošteva navodil pooblaščenca za varstvo podatkov. Pooblaščenec za varstvo podatkov lahko zahteva tudi vložitev obtožnice v zadevi.

Poleg tega sprejema odločitve v zvezi z uresničevanjem pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Večinoma je skladnost z zakonom o osebnih podatkih zagotovljena tako, da imajo posamezniki možnost preveriti, kateri podatki o njih se zbirajo in hranijo, ter pooblaščenca za varstvo podatkov po potrebi zaprositi, naj razišče vse domnevne kršitve. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko tako tudi poskrbi, da so zabeleženi podatki pravilni. Odločba pooblaščenca za varstvo podatkov v zvezi z uveljavljanjem pravice do preverjanja in popravljanja osebnih podatkov je zavezujoča, zoper njo pa je mogoče vložiti pritožbo.

Urad pooblaščenca za varstvo podatkov

Poštni naslov: PO Box 315, 00181 Helsinki
Ulica: Albertinkatu 25A, 3rd floor

Spletišče: http://www.tietosuoja.fi/fi/
Telefon: (+358) 10 36 66700
Telefaks: (+358) 10 36 66735
E-pošta: tietosuoja@om.fi

Drugo

Pravna pomoč

Namen pravne pomoči je posameznikom omogočiti, da dobijo strokovno pravno pomoč v celoti ali deloma na stroške države. Pravna pomoč zajema vse pravne zadeve. Vendar se običajno ne dodeli, če ima prosilec sklenjeno zavarovanje stroškov postopka, ki krije stroške obravnavane zadeve. Obdolženec v kazenskem postopku ima ne glede na finančno stanje v nekaterih okoliščinah pravico do zagovornika po uradni dolžnosti, ki ga plača država. Žrtvi hudega nasilnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost se lahko ne glede na njen dohodek na stroške države zagotovi pravni svetovalec. Pravna pomoč ni na voljo gospodarskim družbam ali korporacijam. V zadevah, ki se obravnavajo v tujini, pravna pomoč vključuje stroške pravnega svetovanja.

Pravno pomoč v sodnih postopkih zagotavljajo odvetniki za javno pravno pomoč, odvetniki in drugi poklicni pravni zastopniki; v drugih zadevah pravno pomoč zagotavljajo odvetniki za javno pravno pomoč, zaposleni v uradih za državno pravno pomoč. Ti uradi imajo običajno sedež v istih občinah kot okrožna sodišča. Kontaktni podatki uradov za državno pravno pomoč so na voljo na spletnem naslovu: https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Svetovalni center za begunce

Svetovalni center za begunce je nevladna organizacija, ki zagotavlja pravno pomoč in svetovanje prosilcem za azil, beguncem in drugim tujcem na Finskem. Center si tudi prizadeva za izboljšanje položaja prosilcev za azil, beguncev in drugih priseljencev na Finskem ter sledi azilni in begunski politiki Evropske unije.

Spletišče: http://www.pakolaisneuvonta.fi/

Zadnja posodobitev: 30/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču