NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drepturi fundamentale

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe naționale

Instituții naționale pentru drepturile omului

Ombudsman

Organisme specializate pentru drepturile omului

Altele

Instanțe naționale

Instanțele districtuale soluționează cauze penale și civile și sunt competente în cazul procedurilor necontencioase. Hotărârile instanțelor fond pot fi atacate, de regulă, la o instanță superioară. Hotărârile instanțelor districtuale pot fi atacate la curțile de apel. În mod similar, hotărârile curților de apel pot fi atacate la Curtea Supremă, dacă aceasta avizează favorabil această cale de atac.

Instanțele administrative soluționează căile de atac formulate împotriva deciziilor unor autorități. Hotărârile instanțelor administrative pot fi atacate la Curtea Supremă Administrativă.

Printre instanțele specializate se numără Tribunalul Comercial (markkinaoikeus), Tribunalul Muncii (työtuomioistuin), Tribunalul competent în materia asigurărilor sociale (vakuutusoikeus) și Înalta Curte de Punere sub Acuzare (valtakunnaoikeus).

Coordonatele instanțelor figurează pe următoarele site-uri internet:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Instituții naționale pentru drepturile omului

La începutul anului 2012 a fost instituit Ihmisoikeuskeskus (Centru pentru Drepturile Omului), care este independent și autonom din punct de vedere funcțional, sub auspiciile Biroului Ombudsmanului parlamentar. Rolul Centrului pentru Drepturile Omului este de a distribui informații și a promova educarea, formarea, cercetarea și cooperarea în domeniul drepturilor fundamentale și al drepturilor omului. Centrul va pregăti rapoarte privind respectarea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului, va lua inițiative și va emite comunicate pentru promovarea acestor drepturi. Centrul pentru Drepturile Omului va participa, de asemenea, la eforturile internaționale de promovare a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului. Centrul nu soluționează cereri sau alte cazuri individuale care sunt de competența organismelor juridice superioare de supraveghere.

Ombudsman

Ombudsmanul parlamentar

Ombudsmanul parlamentar poate fi contactat dacă există suspiciuni că o autoritate sau un funcționar nu a respectat legea sau nu și-a îndeplinit obligațiile. De exemplu, este ilegală încălcarea drepturilor fundamentale. Orice persoană poate înainta o plângere Ombudsmanului parlamentar. Plângerea se poate referi la o chestiune care îl privește pe reclamant, dar este posibilă, de asemenea, înaintarea unei plângeri în numele altei persoane sau în nume colectiv. Ombudsmanul parlamentar examinează plângerea dacă există motive pentru a considera că o autoritate a acționat ilegal. Examinarea plângerii se face în mod gratuit. Ca parte a examinării plângerii, Ombudsmanul audiază persoana sau autoritatea împotriva care face obiectul plângerii. În plus, acesta solicită rapoarte și declarații de la diferite autorități și, după caz, poate dispune efectuarea de anchete de către inspectorii din cadrul biroului său. Examinarea plângerilor se face în mod gratuit.

Printre diversele măsuri aflate la dispoziția Ombudsmanului parlamentar, cea mai severă constă în solicitarea inițierii urmăririi penale pentru încălcarea legii. Ca alternativă la aceasta, Ombudsmanul poate emite o mustrare scrisă la adresa funcționarului în cauză. În cele mai multe cazuri, Ombudsmanul își exprimă opinia arătând de ce procedura urmată a fost ilegală sau a implicat neglijență și amintind procedura corectă. De asemenea, Ombudsmanul poate înainta o propunere de remediere a erorii și poate atrage atenția Consiliului de Stat asupra neajunsurilor constatate în dispozițiile legale.

Biroul Ombudsmanului parlamentar

Adresă: Arkadiankatu 3, Helsinki Cod poștal
Adresă poștală: 00102 Parliament

Site internet: https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Telefon: (09)*4321
Fax: (09) 432 2268
E-mail: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Cancelarul Justiției (Valtioneuvoston oikeuskansleri)

Cancelarul Justiției poate fi sesizat cu aspecte care îl privesc direct pe petiționar sau cu orice altă chestiune atunci când petiționarul consideră că autoritățile, funcționarii sau alte persoane sau organisme care îndeplinesc funcții publice au acționat incorect ori și-au neglijat obligațiile sau când un membru al baroului și-a neglijat obligațiile. În plus, orice persoană care consideră că a fost victima unei încălcări în materie de drepturi fundamentale sau de drepturi ale omului garantate prin Constituție se poate adresa Cancelarului Justiției. Plângerile sunt examinate de juriști raportori, care obțin eventuale documente suplimentare necesare. Persoana care face obiectul plângerii are, de obicei, posibilitatea de a formula un răspuns privitor la cauză. Ulterior petiționarului i se comunică decizia, în scris, prin poștă. Serviciile Biroului Cancelarului Justiției sunt gratuite pentru petiționar.

Dacă se constată că o procedură s-a desfășurat în mod ilegal sau incorect, Cancelarul Justiției poate emite o mustrare la adresa funcționarului în cauză sau instrucțiuni privind procedura corectă care trebuie respectată pe viitor. În cazurile mai grave, acesta poate dispune punerea sub învinuire a funcționarului. Dacă consideră necesar, Cancelarul Justiției are competența de a propune modificarea unor dispoziții sau instrucțiuni, anularea unei hotărâri judecătorești sau înaintarea unei alte căi extraordinare de atac. Simpla efectuare a unei cercetări de către Cancelarul Justiției poate avea ca rezultat corectarea propriei erori de către autoritatea sau funcționarul în cauză.

Biroul Cancelarului Justiției

Adresă: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Adresă poștală: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Site internet: https://www.okv.fi/fi/
Telefon: (09) 16001
Fax (09) 160 23975
Registratură: (09) 160 23950
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Informații: (09) 160 23955
E-mail: tiedotus@okv.fi

Organisme specializate pentru drepturile omului

Ombudsmanul pentru copii (Lapsiasiavaltuutettu)

Legea prevede următoarele îndatoriri ale Ombudsmanului pentru copii:

 • Monitorizarea bunăstării copiilor și tinerilor și respectarea drepturilor acestora
 • Influențarea factorilor de decizie de a lua în considerare interesul copiilor
 • Menținerea de contacte cu copiii și tinerii și comunicarea informațiilor primite de la aceștia către factorii de decizie
 • Comunicarea de informații privind copiii către profesioniștii care lucrează cu copii, autorități și publicul larg
 • Dezvoltarea cooperării între responsabilii cu politica privind copii
 • Promovarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Biroul Ombudsmanului pentru copii

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-mail: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Fax: (014) 337 4248
Site internet: http://www.lapsiasia.fi/

Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor (Tasa-arvoelin)

Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor

Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor are ca misiune: supervizarea respectării legislației privind egalitatea între femei și bărbați și interzicerea discriminării, în special a promovării discriminatorii a locurilor de muncă; promovarea, prin inițiative, consiliere și orientări, a obiectivelor legislației menționate; furnizarea de informații despre legislația privind egalitatea și aplicarea acesteia; precum și monitorizarea și aplicarea egalității între femei și bărbați în diferite sectoare ale societății. În plus, Ombudsmanul pentru egalitatea șanselor supervizează aplicarea în practică a normelor privind protecția minorităților de gen împotriva discriminării.

Biroul Ombudsmanului pentru egalitate

Adresă poștală: PO Box 33, FIN-00023 Government
Adresă: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Asistență telefonică: Tel. (09) 1607 3248 (luni-joi de la 9 la 11 și de la 13 la 15, vineri de la 9 la 12)
Registratură: Tel. (09)1607 4427
E-mail: tasa-arvo@stm.fi
Fax: (09) 1607 4582
Site internet: https://www.tasa-arvo.fi

Ombudsmanul pentru minorități

Sarcina principală a Ombudsmanului pentru minorități este promovarea statutului, egalității și protecției juridice a minorităților etnice și a străinilor, precum și promovarea bunelor relații între diferitele etnii din Finlanda. De asemenea, Ombudsmanul acționează ca raportor național pentru traficul de persoane. Vă puteți adresa Ombudsmanului pentru minorități dacă, de exemplu, ați fost victimă sau martor al unei practici discriminatorii.

În cazuri de discriminare, Ombudsmanul pentru minorități poate

 • să ofere îndrumare și consiliere, să facă recomandări sau să ia inițiative pentru a pune capăt unei practici discriminatorii sau a garanta faptul că aceasta nu se repetă
 • să încurajeze concilierea între părțile implicate
 • să solicite explicații autorității sau operatorului suspectat de discriminare
 • să impună o plată cu titlu de penalizare dacă autoritatea sau persoana suspectată de discriminare nu oferă explicația solicitată
 • să sesizeze comisia competentă în materie de discriminare sau să ajute persoana vizată să facă acest lucru.

Biroul Ombudsmanului pentru minorități

Adresă: Mikonkatu 25, Helsinki
Adresă poștală: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Tel. (servicii clienți): 071 878 8666, în zilele lucrătoare de la 10 la 12
Centrala: 071) 878 0171
E-mail: ofm@ofm.fi
Site internet: https://www.syrjinta.fi/

Ombudsmanul pentru protecția datelor (Tietosuojaelin)

Ombudsmanul pentru protecția datelor

Ombudsmanul pentru protecția datelor este responsabil cu examinarea și soluționarea cazurilor referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal și a informațiilor legate de credite, în conformitate cu Legea privind datele cu caracter personal și Legea privind informațiile legate de credite, precum și cu îndeplinirea altor sarcini care rezultă din legile susmenționate. Ombudsmanul pentru protecția datelor răspunde, de asemenea, de monitorizarea evoluțiilor generale în utilizarea datelor cu caracter personal și a informațiilor legate de credite, intervenind în situațiile unde acest lucru este necesar. Mai mult, Ombudsmanul pentru protecția datelor informează publicul cu privire la aspecte ce țin de datele cu caracter personal, oferă informații legate de credite și participă la cooperarea internațională în legătură cu utilizarea datelor cu caracter personal. (Legea privind Consiliul pentru protecția datelor și Ombudsmanul pentru protecția datelor 27.5.1994/389)

Declarațiile Ombudsmanului pentru protecția datelor, cuprinzând orientări și consiliere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, nu sunt decizii cu caracter obligatoriu. Factorul de decizie în domeniu este Consiliul pentru protecția datelor, căruia Ombudsmanul îi poate înainta cazurile în care controlorul de date nu respectă instrucțiunile Ombudsmanului. Ombudsmanul poate cere, de asemenea, inițierea urmăririi penale

și ia decizii cu privire la exercitarea drepturilor persoanelor vizate. În mare măsură, respectarea Legii privind datele cu caracter personal este asigurată permițând persoanelor private să verifice ce date sunt colectate și stocate în ceea ce îi privește și, dacă este cazul, să îi solicite Ombudsmanului cercetarea oricăror posibile încălcări. Astfel, subiectul datelor se poate asigura, de asemenea, de exactitatea datelor înregistrate. În ceea ce privește exercitarea dreptului de verificare și corectare a datelor cu caracter personal, deciziile Ombudsmanului sunt obligatorii și fac pot fi atacate prin căi de atac.

Biroul Ombudsmanului pentru protecția datelor

Adresă poștală: PO Box 315, 00181 Helsinki
Adresă: Albertinkatu 25A, 3rd floor

Site internet: http://www.tietosuoja.fi/fi/
Telefon: 010 36 66700
Fax: 010 36 66735
E-mail: tietosuoja@om.fi

Altele

Asistență juridică

Prin asistență juridică se înțelege posibilitatea cetățenilor de a beneficia de consiliere juridică profesionistă, suportată, integral sau parțial, de stat. Asistența juridică acoperă toate materiile juridice. Cu toate acestea, de regulă, nu se acordă asistență juridică dacă solicitantul beneficiază de o asigurare „protecție juridică” prin care se acoperă cheltuielile de judecată. În procedurile penale, inculpatul are dreptul, în anumite circumstanțe, la un apărător public plătit de către stat, indiferent de situația sa financiară. Victima unei infracțiuni grave săvârșite cu violență sau a unei infracțiuni cu caracter sexual poate beneficia, pe parcursul procesului, de serviciile unui avocat consultant ale cărui onorarii sunt suportate de stat, indiferent de venitul victimei. Asistența juridică nu este disponibilă pentru întreprinderi și societăți. În cauzele aflate pe rol în străinătate, asistența juridică acoperă costurile consilierii juridice.

Pentru etapa procesuală, asistența juridică este oferită de către consilieri juridici publici, avocați și alți juriști; în alte cazuri, asistența juridică este furnizată de consilieri juridici publici care lucrează în cadrul birourilor de asistență juridică de stat. Birourile sunt situate de obicei în aceleași localități în care se află instanțele districtuale. Datele de contact ale birourilor de asistență juridică de stat pot fi consultate la https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Centrul de consiliere pentru refugiați

Centrul de consiliere pentru refugiați este un ONG care oferă asistență juridică și consiliere solicitanților de azil, refugiaților și altor străini din Finlanda. Activitatea centrului vizează, de asemenea, ameliorarea situației solicitanților de azil, a refugiaților și a altor imigranți în Finlanda și monitorizarea politicii Uniunii Europene privind azilul și refugiații.

Site internet: http://www.pakolaisneuvonta.fi/

Ultima actualizare: 30/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site