Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Grondrechten

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Nationale rechterlijke instanties

Nationale mensenrechteninstanties

Ombudsman

Gespecialiseerde mensenrechteninstellingen

Overige

Nationale rechterlijke instanties

De districtsrechtbanken behandelen strafzaken, civiele zaken en zaken die worden gevoerd op basis van verzoekschriften. Een beslissing van een rechtbank in eerste aanleg kan doorgaans ter nadere overweging worden voorgelegd aan een hogere rechtbank. Tegen een beslissing van een districtsrechtbank kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep. Tegen een beslissing van het Hof van Beroep kan beroep worden aangetekend bij het hoogste gerechtshof, mits dit hof daar toestemming voor verleent.

Administratieve rechtbanken behandelen beroepen tegen overheidsbesluiten. Tegen een beslissing van een administratieve rechtbank kan beroep worden ingesteld bij het hoogste administratieve gerechtshof.

De gespecialiseerde rechtbanken zijn de Marktrechtbank, de Arbeidsrechtbank, de Verzekeringsrechtbank en het Hoge Hof van Aanklaging.

De contactgegevens van de rechtbanken zijn te vinden op de volgende websites:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Nationale mensenrechteninstanties

Begin 2012 werd een functioneel autonoom en onafhankelijk Centrum voor de mensenrechten opgezet onder auspiciën van de dienst van de Parlementaire Ombudsman. Dit Centrum voor de mensenrechten heeft als taak het verspreiden van informatie en het bevorderen van onderwijs, scholing, onderzoek en samenwerking op het gebied van grondrechten en mensenrechten. Het Centrum zal rapporten opstellen over de implementatie van grondrechten en mensenrechten, en ter bevordering van deze rechten initiatieven nemen en verklaringen afleggen. Ook zal het Centrum voor de mensenrechten zijn aandeel pogen te leveren in internationale inspanningen ter bevordering van de grondrechten en mensenrechten.  Het Centrum voor de mensenrechten behandelt geen klachten of andere individuele gevallen die onder de bevoegdheid van de hoogste juridische toezichthoudende instantie vallen.

Ombudsman

De Parlementaire Ombudsman

Met de Parlementaire Ombudsman kan contact worden opgenomen als het vermoeden bestaat dat overheden of ambtenaren niet hebben voldaan aan de wet of aan hun verplichtingen. Zo is het bijvoorbeeld onwettig om grondrechten te schenden. Iedereen kan een klacht indienen bij de ombudsman. Een klacht kan betrekking hebben op een kwestie die de klager zelf aangaat, maar kan ook worden ingediend namens een andere persoon of samen met anderen. De ombudsman onderzoekt de klacht als er redenen zijn om aan te nemen dat een overheidsinstantie onwettig heeft gehandeld. De behandeling van klachten is kosteloos. In het kader van het onderzoek van de klacht hoort de ombudsman de persoon of de instantie waar de klacht betrekking op heeft. Daarnaast vraagt hij rapporten en verklaringen van diverse instanties op en kan hij zo nodig medewerkers van zijn dienst opdracht geven nader onderzoek te doen. De behandeling van klachten is kosteloos.

Van de verschillende maatregelen die de ombudsman kan treffen, is de strengste een strafrechtelijke vervolging wegens een ambtsmisdrijf. Als alternatief hiervoor kan de ombudsman de betrokken ambtenaar officieel berispen. In de meeste gevallen maakt hij zijn standpunt kenbaar over in welke opzichten de gevolgde procedure onwettig was of getuigde van nalatigheid, en geeft hij aanwijzingen voor een correcte procedure. De ombudsman kan ook voorstellen de fout recht te zetten en de aandacht van de Raad van State vestigen op tekortkomingen die hij in wettelijke bepalingen of regelingen heeft vastgesteld.

Dienst van de Parlementaire Ombudsman

Bezoekadres: Arkadiankatu 3, Helsinki
Postadres: 00102 Parlement

Website: https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Tel.: (09)*4321
Fax: (09) 432 2268
E-mail: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Kanselier van Justitie

Met de Kanselier van Justitie kan contact worden opgenomen in een kwestie die de klager rechtstreeks aangaat, maar ook als klager de mening is toegedaan dat overheden, ambtenaren of andere personen of organen met een publieke taak onjuist hebben gehandeld dan wel hun plicht hebben verzuimd, of dat een lid van de balie zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen. Voorts kan eenieder die ervan overtuigd is dat een door de Grondwet gewaarborgd grondrecht of mensenrecht niet is geëerbiedigd, contact opnemen met de Kanselier van Justitie. Juridisch geschoold personeel verwerkt de klachten en vraagt eventueel benodigde aanvullende documentatie op. Klager heeft doorgaans de mogelijkheid een reactie aan de respondent te doen toekomen. Vervolgens zal klager per post een schriftelijk besluit worden toegezonden. De diensten van het Bureau van de Kanselier van Justitie brengen voor de klager geen kosten met zich.

Indien wordt vastgesteld dat een procedure onwettig of onjuist was, kan de Kanselier van Justitie de desbetreffende ambtenaar berispen of aanwijzingen geven voor een correct verloop van de procedure in de toekomst. In ernstiger gevallen kan hij gelasten dat de ambtenaar in kwestie in staat van beschuldiging wordt gesteld. Indien hij dit nodig acht, is de Kanselier van Justitie bevoegd voorstellen te doen voor het wijzigen van bepalingen of instructies, het vernietigen van een rechterlijke beslissing of het instellen van een buitengewoon beroep. Een door de Kanselier van Justitie verricht onderzoek kan er op zich al voor zorgen dat de overheidsinstantie of ambtenaar de fout herstelt.

Bureau van de Kanselier van Justitie

Bezoekadres: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Postadres: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Website: https://www.okv.fi/fi/
Tel.: (09) 16001
Fax (09) 160 23975
Secretariaat: (09) 160 23950
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Informatie: (09) 160 23955
E-mail: tiedotus@okv.fi

Gespecialiseerde mensenrechteninstellingen

De Kinderombudsman

In de wet zijn de volgende taken voor de Kinderombudsman vastgelegd:

 • waken over het welzijn van kinderen en jongeren, en de verwezenlijking van hun rechten;
 • beïnvloeden van beleidsmakers en besluitvormers vanuit de invalshoek van de belangen van kinderen;
 • contacten onderhouden met kinderen en jongeren en via hen verkregen informatie doorsturen naar beleidsmakers en besluitvormers;
 • informatie over kinderen doorsturen naar professionals die met kinderen werken, de overheid en het publiek;
 • samenwerking tot stand brengen tussen de partijen die verantwoordelijk zijn voor het kinderbeleid;
 • het VN-verdrag inzake de rechten van het kind breder onder de aandacht brengen.

Dienst van de Kinderombudsman

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-mail: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Fax: (014) 337 4248
Website: http://www.lapsiasia.fi/

Orgaan voor gelijke behandeling

De Ombudsman voor gelijke behandeling

De Ombudsman voor gelijke behandeling heeft de volgende taken: toezien op de naleving van de Wet gelijke behandeling van vrouwen en mannen, meer bepaald het verbod op discriminatie en discriminerende personeelsadvertenties; nastreven van de doelstelling van deze wet door middel van initiatieven, advies en richtsnoeren; informatie geven over de Wet gelijke behandeling en de toepassing daarvan; erop toezien dat de gelijkheid van vrouwen en mannen concreet gestalte krijgt in de verschillende sectoren van de samenleving. Daarnaast ziet de Ombudsman voor gelijke behandeling erop toe dat er daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de bescherming van genderminderheden tegen discriminatie.

Dienst van de Ombudsman voor gelijke behandeling

Postadres: P O Box 33, FIN-00023 Government
Bezoekadres: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Advieslijn: (09) 1607 3248 (ma - do 9 - 11 en 13 - 15, vrij 9 - 12)
Secretariaat: Tel. (09) 1607 4427
E-mail: tasa-arvo@stm.fi
Fax: (09) 1607 4582
Website: https://www.tasa-arvo.fi

De Ombudsman voor minderheden

De primaire taak van de Ombudsman voor minderheden is gelegen in het verbeteren van de positie, de gelijkheidssituatie en de rechtsbescherming van etnische minderheden en buitenlanders en het bevorderen van goede betrekkingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Finland. De Ombudsman voor minderheden treedt ook op als de nationale rapporteur voor mensenhandel. U kunt contact opnemen met de Ombudsman voor minderheden als u bijvoorbeeld getuige bent geweest van discriminatie op grond van etnische afkomst of deze zelf aan den lijve hebt ondervonden.

In discriminatiezaken kan de Ombudsman voor minderheden:

 • begeleiding en advies geven, aanbevelingen doen of initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat de discriminatie niet voortduurt of wordt herhaald;
 • maatregelen nemen om de betrokken partijen te verzoenen;
 • de overheidsinstantie of ondernemer waartegen een verdenking van discriminatie bestaat, om een toelichting verzoeken;
 • een geldboete opleggen als de overheidsinstantie of de persoon waartegen een verdenking van discriminatie bestaat, de gevraagde toelichting niet geeft;
 • de zaak voor het Finse Tribunaal voor discriminatiezaken brengen, of de cliënt die hier zelf zorg voor draagt, bijstaan.

Dienst van de Ombudsman voor minderheden

Bezoekadres: Mikonkatu 25, Helsinki
Postadres: P O Box 26, 00023 GOVERNMENT

Klantenservicenummer: 071 878 8666, ma-vr 10-12
Centrale: 071 878 0171
E-mail: ofm@ofm.fi
Website: https://www.syrjinta.fi/

Gegevensbeschermingsautoriteit

De Ombudsman voor gegevensbescherming

De Ombudsman voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het behandelen en oplossen van zaken betreffende het gebruik van persoonsgegevens en kredietinformatie overeenkomstig de bepalingen van de Wet persoonsgegevens en de Wet kredietinformatie, alsmede voor het vervullen van andere taken die voortvloeien uit deze wetten. Daarnaast volgt de Ombudsman voor gegevensbescherming de algemene ontwikkelingen in het gebruik van persoonsgegevens en kredietinformatie op de voet en komt hij of zij waar nodig tussenbeide. Verder informeert de Ombudsman voor gegevensbescherming het publiek over onderwerpen op het vlak van persoonsgegevens en kredietinformatie en levert hij of zij een aandeel in de internationale samenwerking betreffende het gebruik van persoonsgegevens. (Wet inzake de Raad voor gegevensbescherming en de Ombudsman voor gegevensbescherming, 27.5.1994/389)

Verklaringen van de Ombudsman voor gegevensbescherming waarin een leidraad en advies wordt gegeven over de verwerking van persoonsgegevens, zijn niet bindend. De bepalende instantie in dergelijke aangelegenheden is de Raad voor gegevensbescherming, de instantie waarbij de ombudsman zaken kan aanbrengen indien een voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke de aanwijzingen van de ombudsman niet opvolgt. De ombudsman kan ook gelasten dat de partij in kwestie in een bepaalde zaak in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Bovendien neemt de Ombudsman voor gegevensbescherming besluiten over de implementatie van de rechten van betrokkenen. Overeenstemming met de Wet persoonsgegevens is in verregaande mate gewaarborgd doordat individuen in staat worden gesteld na te gaan welke gegevens over hen zijn verzameld en opgeslagen, en de ombudsman waar nodig te verzoeken een onderzoek in te stellen naar vermeende schendingen. Op deze manier kan de betrokkene er tevens op toezien dat de geregistreerde gegevens correct zijn. Wat de verwezenlijking van het recht van controle en correctie van persoonsgegevens betreft zijn de besluiten van de ombudsman bindend en vatbaar voor beroep.

Dienst van de Ombudsman voor gegevensbescherming

Postadres: P O Box 315, 00181 Helsinki
Bezoekadres: Albertinkatu 25A, 3e verdieping

Website: http://www.tietosuoja.fi/fi/
Tel.: 010 36 66700
Fax: 010 36 66735
E-mail: tietosuoja@om.fi

Overige

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand biedt individuen de mogelijkheid van professionele rechtshulp die geheel of gedeeltelijk op kosten van de staat wordt verleend. Deze vorm van rechtsbijstand kan alle juridische aangelegenheden betreffen. In de regel wordt echter geen rechtsbijstand verleend als de aanvrager een rechtsbijstandsverzekering heeft die de kosten van de zaak in kwestie dekt. In strafprocedures heeft de verdachte onder bepaalde omstandigheden recht op een door de staat bekostigde advocaat, ongeacht zijn of haar financiële situatie. Een slachtoffer van een ernstig gewelds- of seksueel misdrijf komt tijdens het proces in aanmerking voor bijstand door een raadsman op kosten van de staat, ongeacht zijn of haar inkomen. Rechtsbijstand is niet mogelijk voor bedrijven of rechtspersonen. In zaken die hangende zijn in het buitenland dekt de rechtsbijstand de kosten van juridisch advies.

In gerechtelijke procedures wordt de rechtsbijstand verleend door rechtsbijstandsadvocaten en andere advocaten; in andere aangelegenheden wordt deze verleend door rechtsbijstandsadvocaten, die werken bij rechtsbijstandsbureaus. Deze bureaus bevinden zich normaal gesproken in dezelfde gemeenten als de districtsrechtbanken. De contactgegevens van de rechtsbijstandsbureaus zijn te vinden op https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Vluchtelingenadviescentrum

Het Vluchtelingenadviescentrum is een ngo die rechtsbijstand en advies verleent aan asielzoekers, vluchtelingen en andere buitenlanders in Finland. Het centrum maakt zich sterk voor de positie van asielzoekers, vluchtelingen en andere immigranten in Finland en volgt daarbij het asiel- en vluchtelingenbeleid van de Europese Unie.

Website: http://www.pakolaisneuvonta.fi/Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website