Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Temeljna prava

Finska

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nacionalni sudovi

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Ombudsman

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Ostala tijela

Nacionalni sudovi

Okružni sudovi rješavaju kaznene i građanske predmete te predmete koji se pokreću na zahtjev stranaka. Odluka prvostupanjskog suda obično se može uputiti višem sudu na razmatranje. Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti žalbenom sudu. Žalba protiv odluke žalbenog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu, ako on to odobri.

Upravni sudovi rješavaju žalbe koje se odnose na odluke državnih tijela. Žalba protiv odluke upravnog suda podnosi se Vrhovnom upravnom sudu.

Specijalizirani sudovi obuhvaćaju Trgovački sud, Radni sud, Osiguravajući sud i Visoki sud opoziva.

Podaci za kontakt tih sudova mogu se pronaći na sljedećim internetskim stranicama:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Početkom 2012. pod okriljem Ureda parlamentarnog ombudsmana uspostavljen je funkcionalno autonoman i neovisan centar za zaštitu ljudskih prava. Uloga je Centra za zaštitu ljudskih prava širiti informacije i promicati obrazovanje, osposobljavanje, istraživanje i suradnju u području temeljnih i ljudskih prava. Centar priprema izvješća o provedbi temeljnih i ljudskih prava te pokreće inicijative i daje izjave u svrhu promicanja tih prava. Centar za ljudska prava sudjeluje i u međunarodnim nastojanjima za promicanje temeljnih i ljudskih prava. Centar za ljudska prava ne bavi se pritužbama ili drugim pojedinačnim predmetima za koje je nadležno najviše zakonsko nadzorno tijelo.

Ombudsman

Parlamentarni ombudsman

Parlamentarnom ombudsmanu može se obratiti ako postoji sumnja da tijela ili službenici nisu postupili u skladu sa zakonom ili nisu izvršili svoje obveze. Na primjer, nezakonito je činiti povredu temeljnih prava. Pritužbu ombudsmanu može podnijeti svatko. Predmet pritužbe može biti pitanje koje se odnosi na podnositelja, a može se podnijeti i u ime druge osobe ili zajedno s drugim osobama. Ombudsman istražuje pritužbu ako postoje razlozi za sumnju da je tijelo postupilo nezakonito. Za istrage na temelju pritužbi ne naplaćuje se naknada. U okviru istrage ombudsman održava saslušanje s osobom ili tijelom protiv kojeg je pritužba podnesena. Osim toga, od različitih tijela zahtijeva da mu dostave izvješća i izjave te, ako je potrebno, inspektorima iz svojeg ureda nalaže da provedu istrage. Za istrage na temelju pritužbi ne naplaćuje se naknada.

Od različitih mjera koje su dostupne ombudsmanu, najstroža je kazneni progon prekršaja. Osim toga, ombudsman može dotičnom službeniku izdati službenu opomenu. U većini slučajeva izražava svoj stav o tome kako je primijenjeni postupak bio nezakonit ili je uključivao nemarno postupanje, te podsjeća na ispravni način provedbe postupka. Ombudsman može izdati i prijedlog za ispravak pogreške te državnom vijeću ukazati na nedostatke koje je primijetio u pravnim odredbama ili propisima.

Ured parlamentarnog ombudsmana

Adresa: Arkadiankatu 3, Helsinki
Poštanska adresa: 00102 Parliament

Internetske stranice: https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Telefon: (09)*4321
Telefaks: (09) 432 2268
E-pošta: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Državni odvjetnik

Državnom se odvjetniku može obratiti u predmetima koji se izravno odnose na podnositelja pritužbe ili u bilo kojem drugom predmetu, ako podnositelj pritužbe smatra da su vlasti, službenici ili druge osobe ili tijela koja obavljaju javne funkcije postupili neispravno ili zanemarili svoje obveze, ili ako je član Odvjetničke komore zanemario svoje obveze. Osim toga, državnom se odvjetniku može obratiti svatko tko smatra da neko temeljno ili ljudsko pravo zajamčeno Ustavom nije poštovano. Pritužbe obrađuju članovi osoblja koji su pravnici te pribavljaju svu potrebnu dodatnu dokumentaciju. Podnositelju pritužbe obično se pruža mogućnost da dostavi odgovor osobi protiv koje je pritužba upućena. Podnositelj pritužbe zatim poštom prima pisanu odluku. Podnositelju pritužbe ne naplaćuju se naknade za usluge Ureda državnog odvjetnika.

Ako se utvrdi da je postupak bio nezakonit ili neispravan, državni odvjetnik može službeniku izdati opomenu ili upute o ispravnom postupku za buduće postupanje. U slučajevima težih povreda, može naložiti podizanje optužnice protiv dotičnog službenika. Ako smatra da je to potrebno, državni odvjetnik ovlašten je predložiti izmjenu odredbi ili uputa, poništenje sudske odluke ili primjenu nekog drugog izvanrednog pravnog sredstva. Posljedica istrage koju provede državni odvjetnik može biti ta da dotično tijelo ili službenik sami isprave svoju pogrešku.

Ured državnog odvjetnika

Adresa: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Poštanska adresa: p.p. 20, 00023 GOVERNMENT

Internetske stranice: https://www.okv.fi/fi/
Telefon: (09) 16001
Telefaks: (09) 160 23975
Tajništvo: (09) 160 23950
E-pošta: kirjaamo@okv.fi
Informacije: (09) 160 23955
E-pošta: tiedotus@okv.fi

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj za djecu

Zakonom su utvrđene sljedeće dužnosti pravobranitelja za djecu:

 • praćenje dobrobiti djece i mladih te provedbe njihovih prava
 • utjecanje na donositelje odluka da u obzir uzmu učinke tih odluka na djecu
 • održavanje kontakta s djecom i mladima te prenošenje informacija koje od njih primi donositeljima odluka
 • prenošenje informacija o djeci stručnjacima koji rade s djecom, tijelima i javnosti
 • razvijanje suradnje među osobama odgovornima za politiku u pogledu djece
 • promicanje Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Ured pravobranitelja za djecu

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-pošta: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Telefaks: (014) 337 4248
Internetske stranice: http://www.lapsiasia.fi/

Tijelo za promicanje ravnopravnosti

Pravobranitelj za ravnopravnost

Pravobranitelj za ravnopravnost odgovoran je za nadziranje usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti žena i muškaraca, a posebno zabrane diskriminacije i diskriminirajućeg oglašavanja slobodnih radnih mjesta, promicanje ciljeva Zakona s pomoću inicijativa, savjeta i smjernica, pružanje informacija o Zakonu o ravnopravnosti i njegovoj primjeni te praćenje provedbe ravnopravnosti žena i muškaraca u različitim sektorima društva. Osim toga, pravobranitelj za ravnopravnost nadzire provedbu zaštite rodnih manjina od diskriminacije.

Ured pravobranitelja za ravnopravnost

Poštanska adresa: p.p. 33, FIN-00023 Government
Adresa: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Telefonski broj za savjetovanje: (09) 1607 3248 (ponedjeljak – četvrtak 9:00 – 11:00 i 13:00 – 15:00, petak 9:00 – 12:00)
Tajništvo: telefon: (09)1607 4427
E-pošta: tasa-arvo@stm.fi
Telefaks: (09) 1607 4582
Internetske stranice: https://www.tasa-arvo.fi

Pravobranitelj za manjine

Osnovna je zadaća pravobranitelja za manjine unaprjeđenje položaja, ravnopravnosti i pravne zaštite etničkih manjina i stranaca te promicanje dobrih etničkih odnosa u Finskoj. Pravobranitelj nastupa i kao nacionalni izvjestitelj o trgovanju ljudima. Pravobranitelju za manjine možete se obratiti ako ste, na primjer, doživjeli diskriminaciju na etničkoj osnovi ili ste bili svjedok takve diskriminacije.

U slučajevima diskriminacije pravobranitelj za manjine može:

 • ponuditi smjernice i savjete, dati preporuke ili pokrenuti inicijative kako bi se osigurao prestanak ili ponavljanje diskriminacije
 • poduzeti mjere za pomirenje predmetnih strana
 • od tijela ili poduzetnika za koje se sumnja da postupaju diskriminirajuće zatražiti da dostave objašnjenje
 • odrediti novčanu kaznu ako tijelo ili poduzetnik za kojeg se sumnja da postupa diskriminirajuće ne dostavi zatraženo objašnjenje
 • uputiti predmet Nacionalnom sudu Finske za predmete diskriminacije ili pomoći stranci da uputi svoj predmet tom sudu.

Ured pravobranitelja za manjine

Adresa: Mikonkatu 25, Helsinki
Poštanska adresa: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Broj službe za korisnike: 071 878 8666, radnim danima 10:00 – 12:00
Centrala: 071 878 0171
E-pošta: ofm@ofm.fi
Internetske stranice: https://www.syrjinta.fi/

Tijelo za zaštitu podataka

Pravobranitelj za zaštitu podataka

Pravobranitelj za zaštitu podataka odgovoran je za preispitivanje i rješavanje predmeta koji se odnose na upotrebu osobnih podataka i kreditnih informacija u skladu s odredbama Zakona o osobnim podacima i Zakona o kreditnim informacijama te za izvršavanje drugih dužnosti koje proizlaze iz prethodno navedenih zakona. Pravobranitelj za zaštitu podataka odgovoran je i za praćenje općeg razvoja upotrebe osobnih podataka i kreditnih informacija te za interveniranje, ako je to potrebno. Osim toga, pravobranitelj za zaštitu podataka obavješćuje javnost o pitanjima koja se odnose na osobne podatke i kreditne informacije te sudjeluje u međunarodnoj suradnji u području upotrebe osobnih podataka. (Zakon o Odboru za zaštitu podataka i pravobranitelju za zaštitu podataka 27.5.1994/389)

Izjave pravobranitelja za zaštitu podataka o smjernicama i savjetima povezane s obradom osobnih podataka nisu obvezujuće odluke. Odluke u tim pitanjima donosi Odbor za zaštitu podataka kojem pravobranitelj može uputiti predmete u kojima voditelj obrade ne postupa u skladu s uputama pravobranitelja. Pravobranitelj može isto tako u okviru predmeta naložiti podizanje optužnice.

Osim toga, pravobranitelj za zaštitu podataka donosi odluke o provedbi prava ispitanika. Postupanje u skladu sa Zakonom o osobnim podacima uvelike je osigurano time što pojedinci mogu provjeriti koji su podaci o njima prikupljeni i pohranjeni te, prema potrebi, zatražiti od pravobranitelja da istraži svaku sumnju na povredu. Na taj način ispitanik može vidjeti i jesu li registrirani podaci točni. Kad je riječ o provedbi prava na provjeru i ispravak osobnih podataka, odluke povjerenika obvezujuće su i protiv njih se može podnijeti žalba.

Ured pravobranitelja za zaštitu podataka

Poštanska adresa: PO Box 315, 00181 Helsinki
Adresa: Albertinkatu 25A, 3. kat

Internetske stranice: http://www.tietosuoja.fi/fi/
Telefon: 010 36 66700
Telefaks: 010 36 66735
E-pošta: tietosuoja@om.fi

Ostala tijela

Pravna pomoć

Svrha je pravne pomoći pojedincima omogućiti da dobiju stručnu pravnu pomoć u potpunosti ili djelomično na trošak države. Pravna pomoć obuhvaća sva pravna pitanja. Međutim, pravna pomoć obično se ne odobrava ako podnositelj zahtjeva ima osiguranje pravnih troškova koje pokriva troškove predmeta o kojem je riječ. U kaznenom postupku tuženik, bez obzira na njegov financijski status, u određenim okolnostima ima pravo na javnog branitelja kojeg plaća država. Žrtvi teškog kaznenog djela nasilja ili kaznenog djela seksualnog nasilja, bez obzira na njezin financijski status, može na trošak države biti osiguran odvjetnik za suđenje. Pravna pomoć nije dostupna trgovačkim društvima ni korporacijama. U predmetima koji se rješavaju u inozemstvu, pravna pomoć pokriva troškove pravnog savjeta.

U sudskom postupku pravnu pomoć pružaju odvjetnici specijalizirani za pružanje javne pravne pomoći, branitelji i drugi odvjetnici, dok u drugim predmetima pravnu pomoć pružaju odvjetnici specijalizirani za pružanje javne pravne pomoći koji rade u uredima državne pravne pomoći. Ti se uredi obično nalaze u istim općinama kao i okružni sudovi. Podaci za kontakt ureda državne pravne pomoći mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Savjetodavni centar za izbjeglice

Savjetodavni centar za izbjeglice nevladina je organizacija koja pruža pravnu pomoć i savjete tražiteljima azila, izbjeglicama i drugim strancima u Finskoj. Centar radi i na promicanju položaja tražitelja azila, izbjeglica i drugih imigranata u Finskoj te postupa u skladu s politikom Europske unije o azilu i izbjeglicama.

Internetske stranice: http://www.pakolaisneuvonta.fi/

Posljednji put ažurirano: 30/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.