Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Θεμελιώδη δικαιώματα

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Άλλες υπηρεσίες

Εθνικά δικαστήρια

Τα κατά τόπους πρωτοδικεία εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις διαπλαστικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων μπορούν συνήθως να υποβληθούν στην κρίση ανώτερων δικαστηρίων. Οι αποφάσεις των κατά τόπους πρωτοδικείων μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Εφετείου. Οι αποφάσεις του Εφετείου μπορούν, με τη σειρά τους, να αναιρεθούν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, εφόσον το τελευταίο παρέχει δικαίωμα άσκησης αναίρεσης.

Τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων τις οποίες λαμβάνουν οι αρχές. Οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Στα ειδικά δικαστήρια συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το αρμόδιο για θέματα αγοράς δικαστήριο, το Εργατοδικείο, το αρμόδιο για υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης δικαστήριο και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Πληροφορίες επικοινωνίας με τα δικαστήρια διατίθενται στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στις αρχές του 2012 αναμένεται να θεσπιστεί ένα λειτουργικά αυτόνομο και ανεξάρτητο κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα της υπηρεσίας του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή. Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα είναι επιφορτισμένο με το έργο της διάδοσης πληροφοριών και της προαγωγής της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της συνεργασίας στον τομέα των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κέντρο θα συντάσσει εκθέσεις για την εφαρμογή των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα λαμβάνει πρωτοβουλίες και θα εκδίδει ανακοινώσεις με γνώμονα την προαγωγή των εν λόγω δικαιωμάτων. Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συμμετέχει επίσης σε διεθνείς προσπάθειες για την προαγωγή των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν ασχολείται με καταγγελίες ή άλλες μεμονωμένες υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του ανώτατου δικαιοδοτικού εποπτικού οργάνου.

Διαμεσολαβητής

Ο Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής

Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι κάποιες αρχές ή κάποιοι υπάλληλοι δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα, η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνιστά παρανομία. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή έχουν όλοι οι πολίτες. Η καταγγελία μπορεί να αφορά τον ίδιο τον καταγγέλλοντα, μπορεί όμως να υποβληθεί και εξ ονόματος άλλου ατόμου ή από κοινού με άλλους. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά την καταγγελία εφόσον έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποια αρχή ενήργησε κατά παράβαση του νόμου. Η διερεύνηση των καταγγελιών γίνεται δωρεάν. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της εκάστοτε υπόθεσης, ο Διαμεσολαβητής δέχεται σε ακρόαση το άτομο ή την αρχή κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία. Επιπλέον, ζητά από διάφορες αρχές να του υποβάλουν εκθέσεις και δηλώσεις και, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να δώσει εντολή σε επιθεωρητές της υπηρεσίας του να προβούν στη διεξαγωγή ερευνών. Η διερεύνηση των καταγγελιών γίνεται δωρεάν.

Από τα διάφορα μέτρα που έχει στη διάθεσή του ο Διαμεσολαβητής, το κυριότερο είναι η ποινική δίωξη για απιστία. Εναλλακτικά, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εκδώσει επίσημη έγγραφη επίπληξη προς τον εκάστοτε υπάλληλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διατυπώνει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί, κατά την άποψή του, παράνομη ή αμελή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και υπενθυμίζει την ορθή διαδικασία. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να διατυπώσει πρόταση για διόρθωση του σφάλματος και να επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου της Επικρατείας στα κενά τα οποία εντοπίζει σε νομικές διατάξεις ή κανονισμούς.

Γραφείο του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή

Διεύθυνση: Arkadiankatu 3, Helsinki
Ταχυδρομική διεύθυνση: 00102 Parliament

Δικτυακός τόπος: https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Τηλ.: (09)*4321
Φαξ: (09) 432 2268
Ηλ. ταχυδρομείο: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Επίτροπος Δικαιοσύνης

Προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη ασκείται για θέματα που αφορούν άμεσα τον καταγγέλλοντα ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα όταν ο καταγγέλλων πιστεύει ότι κάποια αρχή, κάποιος υπάλληλος ή άλλο άτομο ή φορέας που επιτελεί δημόσια καθήκοντα δεν ενήργησε ορθά ή αμέλησε τις υποχρεώσεις του, ή ότι κάποιο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου αμέλησε τις υποχρεώσεις του. Ακόμη, στον Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε πιστεύει ότι παραβιάστηκε κάποιο θεμελιώδες ή ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της χώρας. Υπάλληλοι με ειδίκευση σε νομικά θέματα εξετάζουν τις καταγγελίες και υποβάλλουν αιτήματα για τη λήψη τυχόν αναγκαίων πρόσθετων εγγράφων. Στον καταγγέλλοντα παρέχεται συνήθως η δυνατότητα να απαντήσει στον καθ’ ου η καταγγελία. Ο καταγγέλλων λαμβάνει στη συνέχεια γραπτή απόφαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπηρεσίες του γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη παρέχονται στον καταγγέλλοντα δωρεάν.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια διαδικασία ήταν παράνομη ή εσφαλμένη, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να εκδώσει έγγραφη επίπληξη προς τον υπάλληλο ή οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας στο μέλλον. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, μπορεί να δώσει εντολή για την απαγγελία κατηγοριών κατά του εκάστοτε υπαλλήλου. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει την εξουσία να προτείνει την τροποποίηση διατάξεων ή οδηγιών, την ακύρωση δικαστικής απόφασης ή την άσκηση άλλου έκτακτου ένδικου μέσου. Η έρευνα που διεξάγει ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται από μόνη της να οδηγήσει σε διόρθωση του σφάλματος από την ίδια την αρχή ή τον υπάλληλο.

Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη

Διεύθυνση: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Ταχυδρομική διεύθυνση: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Δικτυακός τόπος: https://www.okv.fi/fi/
Τηλ.: (09) 16001
Φαξ: (09) 160 23975
Γραμματεία: (09) 160 23950
Ηλ. ταχυδρομείο: kirjaamo@okv.fi
Πληροφορίες: (09) 160 23955
Ηλ. ταχυδρομείο: tiedotus@okv.fi

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Συνήγορος του Παιδιού

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Συνήγορος του Παιδιού οφείλει:

 • να παρακολουθεί την ευημερία των παιδιών και των νέων και την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους
 • να ασκεί επιρροή στους φορείς λήψης αποφάσεων υπέρ των παιδιών
 • να βρίσκεται σε επικοινωνία με τα παιδιά και τους νέους και να μεταφέρει τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτούς στους φορείς λήψης αποφάσεων
 • να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά στους επαγγελματίες του χώρου της παιδικής μέριμνας, στις αρχές και στην κοινή γνώμη
 • να αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής που αφορούν τα παιδιά
 • να προάγει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Γραφείο του Συνηγόρου του Παιδιού

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

Ηλ. ταχυδρομείο: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Φαξ: (014) 337 4248
Δικτυακός τόπος: http://www.lapsiasia.fi/

Αρχή για θέματα Ισότητας

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Ισότητας

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα ισότητας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον Νόμο περί ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και, ειδικότερα, για την απαγόρευση των διακρίσεων και της δημοσίευσης αγγελιών πρόσληψης που εισάγουν διακρίσεις, για την προώθηση του στόχου του προαναφερθέντος νόμου μέσω πρωτοβουλιών, συμβουλών και κατευθυντήριων γραμμών, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον Νόμο περί ισότητας και την εφαρμογή του, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής για θέματα ισότητας παρακολουθεί την εφαρμογή της προστασίας των μειονοτήτων λόγω φύλου από τις διακρίσεις.

Γραφείο του Διαμεσολαβητή για θέματα Ισότητας

Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 33, FIN-00023 Government
Διεύθυνση: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Τηλεφωνική γραμμή παροχής συμβουλών: (09) 1607 3248 (Δευτέρα - Πέμπτη 9 - 11 και 13 - 15, Παρασκευή 9 - 12)
Γραμματεία: Τηλ.: (09) 1607 4427
Ηλ. ταχυδρομείο: tasa-arvo@stm.fi
Φαξ: (09) 1607 4582
Δικτυακός τόπος: https://www.tasa-arvo.fi

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Μειονοτήτων

Βασικό καθήκον του Διαμεσολαβητή για θέματα μειονοτήτων είναι η βελτίωση της θέσης, της ισότητας και της νομικής προστασίας των εθνοτικών μειονοτήτων και των αλλοδαπών, και η ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων στη Φινλανδία. Ο Διαμεσολαβητής είναι επίσης επιφορτισμένος με το καθήκον του εθνικού εισηγητή για θέματα εμπορίας ανθρώπων. Στον Διαμεσολαβητή για θέματα μειονοτήτων μπορεί να απευθυνθεί όποιος, επί παραδείγματι, υπήρξε θύμα ή μάρτυρας εθνοτικών διακρίσεων.

Σε περίπτωση διακρίσεων, ο Διαμεσολαβητής για θέματα μειονοτήτων δύναται:

 • να παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές, να διατυπώνει συστάσεις ή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ώστε να μην συνεχιστούν ή επαναληφθούν οι διακρίσεις
 • να λαμβάνει μέτρα για τη συμφιλίωση μεταξύ των εμπλεκόμενων
 • να ζητά από την αρχή ή τον επιχειρηματία για την/τον οποία/-ο υπάρχουν υποψίες δυσμενών διακρίσεων να παράσχουν διευκρινίσεις
 • να επιβάλλει πρόστιμο εάν η αρχή ή το άτομο για την/το οποία/-ο υπάρχουν υποψίες δυσμενών διακρίσεων δεν παράσχουν τις ζητηθείσες διευκρινίσεις
 • να παραπέμπει ή να βοηθά τον πελάτη να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο για θέματα διακρίσεων εθνικό δικαστήριο της Φινλανδίας.

Γραφείο του Διαμεσολαβητή για θέματα Μειονοτήτων

Διεύθυνση: Mikonkatu 25, Helsinki
Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών: 071 878 8666, εργάσιμες ημέρες 10-12
Τηλ. κέντρο: 071 878 0171
Ηλ. ταχυδρομείο: ofm@ofm.fi
Δικτυακός τόπος: https://www.syrjinta.fi/

Φορέας Προστασίας Δεδομένων

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Προστασίας Δεδομένων

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα προστασίας δεδομένων είναι υπεύθυνος για την εξέταση και την επίλυση υποθέσεων που αφορούν τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών καταναλωτικής πίστης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Νόμου περί πληροφοριών καταναλωτικής πίστης, καθώς και για άλλα καθήκοντα που απορρέουν από τους προαναφερθέντες νόμους. Επίσης, ο Διαμεσολαβητής για θέματα προστασίας δεδομένων παρακολουθεί τις γενικότερες εξελίξεις στον τομέα της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών καταναλωτικής πίστης και παρεμβαίνει όποτε αυτό απαιτείται. Ακόμη, ο Διαμεσολαβητής για θέματα προστασίας δεδομένων ενημερώνει το κοινό για ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καταναλωτικής πίστης και συμμετέχει σε δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Νόμος περί Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και περί Διαμεσολαβητή για θέματα Προστασίας Δεδομένων 27.5.1994/389)

Οι δηλώσεις του Διαμεσολαβητή για θέματα προστασίας δεδομένων που περιέχουν οδηγίες και συμβουλές σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστούν δεσμευτικές αποφάσεις. Αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων στον συγκεκριμένο τομέα είναι το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, ενώπιον του οποίου μπορεί ο Διαμεσολαβητής να παραπέμπει υποθέσεις που αφορούν υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες του Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να δίνει εντολές για την άσκηση δίωξης σε κάποια υπόθεση.

Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής για θέματα προστασίας δεδομένων λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των προσώπων τα οποία αφορούν τα δεδομένα. Η συμμόρφωση με τον Νόμο περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διασφαλίζεται ως επί το πλείστον μέσω της χορήγησης πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες που τους αφορούν, ώστε να μπορούν να ελέγχουν ποια δεδομένα τους συλλέγονται και αποθηκεύονται και, εφόσον είναι αναγκαίο, να ζητούν από τον Διαμεσολαβητή να διερευνά τυχόν εικαζόμενες παραβιάσεις. Με τον τρόπο αυτό, το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα μπορεί επίσης να ελέγξει εάν τα καταχωρισμένα δεδομένα είναι ακριβή. Όσον αφορά την εφαρμογή του δικαιώματος ελέγχου και διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή είναι δεσμευτικές και υπόκεινται σε άσκηση ένδικου μέσου.

Γραφείο Διαμεσολαβητή για θέματα Προστασίας Δεδομένων

Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 315, 00181 Helsinki
Διεύθυνση: Albertinkatu 25A, 3ος όροφος

Δικτυακός τόπος: http://www.tietosuoja.fi/fi/
Τηλ.: 010 36 66700
Φαξ: 010 36 66735
Ηλ. ταχυδρομείο: tietosuoja@om.fi

Άλλες υπηρεσίες

Ευεργέτημα πενίας

Σκοπός του ευεργετήματος πενίας είναι η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να λαμβάνουν νομική συνδρομή από επαγγελματίες της οποίας το κόστος καλύπτεται πλήρως ή μερικώς από το κράτος. Το ευεργέτημα πενίας καλύπτει όλα τα νομικά θέματα. Ωστόσο, το ευεργέτημα πενίας δεν χορηγείται συνήθως εάν ο αιτών έχει ασφάλιση νομικής προστασίας η οποία καλύπτει τα έξοδα της υπόθεσής του. Στις ποινικές διαδικασίες, ο εναγόμενος, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, δικαιούται, υπό ορισμένες περιστάσεις, συνήγορο διορισμένο και αμειβόμενο από το κράτος. Τα θύματα ιδιαίτερα βίαιων εγκληματικών πράξεων ή εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ανεξάρτητα από τα εισοδήματά τους, δικαιούνται συνήγορο για τη δίκη διορισμένο και αμειβόμενο από το κράτος. Δεν παρέχεται ευεργέτημα πενίας σε επιχειρήσεις. Σε διασυνοριακές υποθέσεις, το ευεργέτημα πενίας καλύπτει τα έξοδα παροχής νομικών συμβουλών.

Στις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου το ευεργέτημα πενίας παρέχεται είτε από δικηγόρους ή συνηγόρους που εργάζονται σε κρατικές υπηρεσίες παροχής ευεργετήματος πενίας (Public Legal Aid Attorneys), είτε από άλλους συνηγόρους και δικηγόρους. Σε άλλες περιπτώσεις, το ευεργέτημα πενίας παρέχεται από δικηγόρους ή συνηγόρους που εργάζονται σε κρατικές υπηρεσίες παροχής ευεργετήματος πενίας (Public Legal Aid Attorneys). Οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται συνήθως στους δήμους όπου εδρεύουν τα κατά τόπους πρωτοδικεία. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις κρατικές υπηρεσίες παροχής ευεργετήματος πενίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Συμβουλευτικό Κέντρο Προσφύγων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Προσφύγων είναι μια ΜΚΟ η οποία παρέχει νομική αρωγή και καθοδήγηση σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και λοιπούς αλλοδαπούς στη Φινλανδία. Το Κέντρο εργάζεται επίσης για την προώθηση της θέσης των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των λοιπών μεταναστών στη Φινλανδία, και παρακολουθεί την πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασύλου και προσφύγων.

Δικτυακός τόπος: http://www.pakolaisneuvonta.fi/

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο