Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Grundlæggende rettigheder

Finland

Indholdet er leveret af
Finland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Nationale domstole

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Ombudsmand

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Andre

Nationale domstole

Distriktsdomstolene behandler strafferetlige, civileretlige og registreringsrelaterede sager. En afgørelse truffet af en ret i første instans kan normalt indbringes for en højere domstol. En afgørelse afsagt af distriktsdomstolen kan appelleres til appelretten. En afgørelse afsagt af appelretten kan appelleres til Højesteret, hvis Højesteret giver tilladelse hertil.

Forvaltningsdomstole behandler appeller vedrørende myndighedernes afgørelser. En forvaltningsdomstols afgørelse kan appelleres til den højeste forvaltningsdomstol.

Særlige domstole er markedsdomstolen, den arbejdsretlige domstol, forsikringsdomstolen og Højesteret for rigsretsanklager.

Domstolenes kontaktoplysninger findes på følgende websteder:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

National Human Rights Institutions

I begyndelsen af 2012 blev der oprettet et driftsmæssigt uafhængigt, selvstændigt center for menneskerettigheder under det finske parlaments ombudsmand. Det nye center for menneskerettigheder har til opgave at formidle information og fremme undervisning, uddannelse, forskning og samarbejde inden for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Centret udarbejder rapporter om gennemførelsen af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder samt iværksætter initiativer og udsteder erklæringer for at fremme disse rettigheder. Centret for menneskerettigheder vil også deltage i internationale initiativer for at fremme grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Centret for menneskerettigheder behandler ikke klager eller andre konkrete sager, der henhører under den øverste tilsynsmyndighed.

Ombudsmanden

Rigsdagens Ombudsmand

Rigsdagens Ombudsmand (Eduskunnan oikeusasiamiehen) kan kontaktes, hvis der er mistanke om, at myndigheder eller embedsmænd ikke har overholdt loven eller opfyldt deres forpligtelser. Det er f.eks. ulovligt at overtræde grundlæggende rettigheder. Alle kan indgive en klage til Ombudsmanden. Klagen kan vedrøre klagerens egne forhold, men det er også muligt at klage på vegne af en anden person eller sammen med andre. Ombudsmanden undersøger klagen, hvis der er grund til at tro, at en myndighed har handlet ulovligt. Klager undersøges gratis. Som led i undersøgelsen taler Ombudsmanden med den person eller myndighed, der er genstand for klagen. Desuden anmoder han om rapporter og udtalelser fra forskellige myndigheder og kan om nødvendigt få inspektører fra sit eget kontor til at foretage undersøgelser. Klager undersøges gratis.

Af de forskellige handlemuligheder, som Ombudsmanden har til rådighed, er de alvorligste anlæggelse af en straffesag for embedsmisbrug. Som et alternativ hertil kan Ombudsmanden give den pågældende embedsmand en officiel irettesættelse. I de fleste sager udtaler han sig om, på hvilken måde den fulgte procedure har været ulovlig eller kendetegnet ved forsømmelighed, og udsteder en påmindelse om den korrekte procedure. Ombudsmanden kan også stille forslag til, hvordan fejlen kan udbedres, og gøre Statsrådet opmærksom på de mangler, han har konstateret i lovgivningens bestemmelser eller i forordninger.

Rigsdagens Ombudsmands kontor (Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)

Adresse: Arkadiankatu 3, Helsinki
Postadresse: 00102 Parliament (Eduskunta)

Websted: https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Telefon: (09)*4321
Fax: (09) 432 2268
E-mail: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Justitsministeren

Justitsministeren (Oikeuskanslerin) kan kontaktes i sager, der berører klageren direkte, eller i enhver anden sag, hvis klageren mener, at myndigheder, embedsmænd eller andre personer eller organer, der udøver offentlige funktioner, har handlet forkert eller misligholdt deres forpligtelser, eller at et medlem af advokatsammenslutningen ikke har opfyldt sine forpligtelser. Desuden kan enhver, som mener, at en grundlæggende rettighed eller menneskerettighed, der er sikret i forfatningen, ikke er blevet overholdt, kontakte justitsministeren. Jurister behandler klagerne og indhenter eventuel nødvendig supplerende dokumentation. Klageren får normalt mulighed for at afgive et svar til den anden part. Klageren modtager derefter en skriftlig afgørelse med posten. Justitsministerens kontors ydelser er gratis for klageren.

Hvis det konstateres, at en procedure har været ulovlig eller forkert, kan justitsministeren give embedsmanden en irettesættelse eller vejledning i den korrekte procedure. I alvorligere sager kan han bestemme, at der skal anlægges sag mod embedsmanden. Hvis justitsministeren vurderer, at dette er nødvendigt, har han beføjelse til at stille forslag til ændring af bestemmelser eller anvisninger, til at en domstols afgørelse ophæves, eller at der indgives en ekstraordinær appel. En undersøgelse gennemført af justitsministeren kan i sig selv resultere i, at den pågældende myndighed eller embedsmand selv retter op på fejlen.

Justitsministerens kontor (Oikeuskanslerinvirasto)

Adresse: Snellmaninkatu 1, HELSINKI

Postadresse: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT (VALTIONEUVOSTO)

Websted: https://www.okv.fi/fi/
Telefon: (09) 16001
Fax (09) 160 23975
Register: (09) 160 23950
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Information: (09) 160 23955
E-mail: tiedotus@okv.fi

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmand for børns rettigheder

Ombudsmanden for børns rettigheder har følgende opgaver, der er fastlagt ved lov:

 • overvåge børns og unges velfærd og gennemførelsen af deres rettigheder
 • påvirke beslutningstagere, så de tager hensyn til børn
 • skabe kontakt til børn og unge og videreformidle oplysninger fra dem til beslutningstagere
 • formidle information vedrørende børn til personer, der arbejder med børn, myndigheder og offentligheden
 • udvikle samarbejde mellem personer med ansvar for børnepolitik
 • fremme FN's konvention om børns rettigheder.

Ombudsmanden for børns rettigheders kontor (Lapsiasiavaltuutetun toimisto)

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

E-mail: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Fax: (014) 337 4248
Websted: http://www.lapsiasia.fi/

Ligestillingsorgan

Ombudsmand for ligestilling

Ombudsmanden for ligestilling skal overvåge overholdelsen af loven om ligestilling mellem mænd og kvinder, forbuddet mod forskelsbehandling og diskriminerende jobannoncer, fremme lovens målsætning i form af initiativer, vejledning og retningslinjer, tilvejebringe oplysninger om ligestillingsloven og dens anvendelse samt overvåge gennemførelsen af lighed mellem mænd og kvinder i forskellige af samfundets sektorer. Desuden overvåger ombudsmanden for ligestilling, at seksuelle mindretal beskyttes mod forskelsbehandling.

Ombudsmanden for ligestillings kontor (Tasa-arvovaltuutetun toimisto)

Postadresse: PO Box 33, FIN-00023 Government (Valtioneuvosto)
Adresse: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Rådgivningslinje: (09) 1607 3248 (man - tors 9 - 11 og 13 - 15, fre 9 - 12)
Register: Tlf. (09)1607 4427
E-mail: tasa-arvo@stm.fi
Fax: (09) 1607 4582
Websted: https://www.tasa-arvo.fi

Ombudsmanden for mindretal

Den primære opgave for ombudsmanden for mindretal (Vähemmistövaltuutettu) er at forbedre ligestilling og retlig beskyttelse for etniske mindretal og udlændinge samt fremme et godt forhold mellem etniske grupper i Finland. Ombudsmanden for mindretal fungerer også som national rapportør om menneskehandel. Ombudsmanden for mindretal kan f.eks. kontaktes, hvis man har oplevet eller været vidne til forskelsbehandling på grund af race.

I tilfælde af forskelsbehandling kan Ombudsmanden for mindretal

 • tilbyde vejledning og rådgivning, fremsætte anbefalinger og tage initiativ til, at forskelsbehandlingen ophører eller ikke gentages
 • tage initiativ til forlig mellem de involverede parter
 • anmode om en redegørelse fra den myndighed eller person, der er mistænkt for forskelsbehandling
 • idømme en bøde, hvis den myndighed eller person, der er mistænkt for forskelsbehandling, ikke kommer med en sådan redegørelse
 • indbringe eller hjælpe den pågældende med at indbringe sagen for det nationale forskelsbehandlingsnævn i Finland.

Ombudsmanden for mindretals kontor (Vähemmistövaltuutetun toimisto)

Adresse: Mikonkatu 25, Helsinki
Postadresse: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT (VALTIONEUVOSTO)

Brugertjenesten: 071 878 8666, man-fre 10-12
Omstilling: 071 878 0171
E-mail: ofm@ofm.fi
Websted: https://www.syrjinta.fi/

Databeskyttelsesorgan

Ombudsmand for databeskyttelse

Ombudsmanden for databeskyttelse (Tietosuojavaltuutetun) skal undersøge og afgøre, om sager om behandling af personoplysninger og kreditoplysninger er i overensstemmelse med loven om personoplysninger og loven om kreditoplysninger, samt varetage andre opgaver, der følger af ovenstående love. Ombudsmanden for databeskyttelse skal også følge den generelle udvikling inden for behandling af personoplysninger og kreditoplysninger samt tage de nødvendige initiativer. Desuden skal Ombudsmanden for databeskyttelse informere offentligheden om forhold af relevans for området og deltage i internationalt samarbejde om anvendelse af personoplysninger. (Lov om databeskyttelsesnævnet og Ombudsmanden for databeskyttelse 27.5.1994/389)

Ombudsmanden for databeskyttelses udtalelser med vejledning og rådgivning om behandling af personoplysninger er ikke bindende afgørelser. Beslutningstageren i sådanne situationer er databeskyttelsesmyndigheden, som træffer afgørelse i sager indbragt af Ombudsmanden om f.eks. en registeransvarlig, der ikke følger Ombudsmandens anvisninger. Ombudsmanden kan også blive hørt i en retssag.

Desuden kan Ombudsmanden træffe afgørelser vedrørende gennemførelsen af dataregistreredes rettigheder. Overholdelse af loven om databeskyttelse sikres primært ved at tillade den enkelte at kontrollere, hvilke oplysninger der er registreret og lagret, og om nødvendigt ved at bede Ombudsmanden undersøge mistanker om overtrædelser. På den måde kan den registrerede også sikre, at de registrerede oplysninger er nøjagtige. Med hensyn til at gennemføre retten til at kontrollere og rette personoplysninger er Ombudsmandens afgørelser bindende og kan appelleres.

Ombudsmanden for databeskyttelses kontor (Tietosuojavaltuutetun toimisto)

Postadresse: PO Box 315, 00181 Helsinki
Adresse: Albertinkatu 25A, 3. Sal

Websted: http://www.tietosuoja.fi/fi/
Telefon: 010 36 66700
Fax: 010 36 66735
E-mail: tietosuoja@om.fi

Andre

Retshjælp

Formålet med retshjælp er at give en person mulighed for at få juridisk bistand helt eller delvist på statens regning. Retshjælp dækker alle juridiske spørgsmål. Retshjælp gives dog normalt ikke, hvis ansøgeren har en forsikring, der omfatter juridisk bistand og dækker udgifterne i den pågældende sag. I straffesager har sagsøgte/tiltalte under visse omstændigheder ret til en beskikket advokat, hvis honorar betales af staten, uanset den pågældendes økonomiske situation. Et offer for en alvorlig forbrydelse eller et seksuelt overgreb kan få en advokat, hvis honorar betales af staten, uanset den pågældendes indkomst. Selskaber eller virksomheder har ikke adgang til retshjælp. I sager, der verserer i udlandet, dækker retshjælp udgifter til juridisk bistand.

I retssager tilbydes retshjælp af statslige, beskikkede advokater og andre sagførere. I andre sager ydes retshjælpen af statslige, beskikkede advokater, som arbejder i statens retshjælpskontorer. Disse kontorer ligger normalt i samme kommune som distriktsdomstolene. Retshjælpskontorernes kontaktoplysninger kan fås her: https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Flygtningerådgivningen

Flygtningerådgivningen er en ngo, der yder juridisk bistand til og rådgiver asylansøgere, flygtninge og andre udlændinge i Finland. Rådgivningen arbejder også for at forbedre asylansøgeres, flygtninges og andre indvandreres situation i Finland og følger EU's asyl- og flygtningepolitik.

Website: http://www.pakolaisneuvonta.fi/

Sidste opdatering: 30/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website