Основни права

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Национални съдилища

Национални институции, работещи в областта на правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи в областта на правата на човека

Други

Национални съдилища

Конституционен съд (Tribunal Constitucional)

Основните права и свободи на човека се гарантират на първо място от съдиите и съдилищата. Конституцията обаче предвижда особена система като последна възможност за защита на тези права, а именно предявяването на конституционна жалба (amparo constitucional), която се разглежда от Конституционния съд. Този съд тълкува Конституцията като върховна инстанция. В това си качество той е върховният съдебен орган в областта на конституционните гаранции и е основният гарант на основните права и свободи, признати от Конституцията.

Ако имате въпроси, има четири начина да се свържете с Конституционния съд:

 • по пощата, на следния адрес:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Spain.
 • по телефона: +34 915508000.
 • по факс: +34 915444088.
 • по електронна поща: buzon@tribunalconstitucional.es..

Повече информация можете да намерите на следните уебсайтове: : http://www.tribunalconstitucional.es/ и http://www.poderjudicial.es/

Национални институции, работещи в областта на правата на човека

Вж. раздела, посветен на омбудсмана.

Омбудсман (Defensor del Pueblo)

Омбудсманът (Defensor del Pueblo) е институцията, натоварена със закрилата и защитата на основните права и гражданските свободи на гражданите. За тази цел той е оправомощен да контролира дейността на административните органи и на органите, занимаващи се с управлението на обществени услуги, на територията на цялата страна, както и дейността на административните делегации на Испания, обслужващи испанските граждани в чужбина.

Настоящият омбудсман е Francisco Fernandez Marugan.

Когато получи жалба във връзка с неправомерно функциониране на правораздаването, омбудсманът я изпраща на прокуратурата за провеждане на разследване на случилото се и за предприемане на подходящи мерки в съответствие с нормативната уредба или я предава за разглеждане на Висшия съдебен съвет (Consejo General del Poder Judicial). Омбудсманът може също така да отправи препоръки към правителството относно необходимостта от извършване на законодателни промени.

Омбудсманът разполага с правомощия да подава жалби за противоконституционност и за нарушение на права и свободи (amparo), както и за иницииране на процедурата habeas corpus.

Омбудсманът НЕ МОЖЕ да се намесва в следните случаи:

 • когато не е имало намеса от страна на публичната администрация;
 • когато се касае за спор за частни взаимоотношения;
 • ако е изминала повече от една година от момента, в който гражданинът е узнал фактите предмет на жалбата;
 • когато жалбата е подадена анонимно, не съдържа конкретно искане и от нея личи, че подателят е недобросъвестен или ако разглеждането ѝ може да накърни законните права на трети лица;
 • когато е налице несъобразяване със съдържанието на съдебно решение.

Гражданите, които желаят да се обърнат към омбудсмана, не се нуждаят от помощта на адвокат или доверител и цялото производство е безплатно за тях.

Производството се открива с подаване на жалба. Жалбата трябва да бъде подписана и в нея задължително трябва да са посочени собственото и фамилното име на жалбоподателя, адрес за контакти, описание на обстоятелствата, поради които се подава жалбата, както и органът или администрацията, срещу които тя се подава.

По възможност към жалбата се прилагат копия на най-важните документи, свързани с разглеждания проблем. След разглеждане на преписката, на жалбоподателя се изпраща документ, в който се посочва номерът, под който е заведена жалбата, в случай че той желае да получи информация във връзка с нея.

Жалбата може да бъде подадена по един от следните начини:

 • онлайн: от страницата на електронния регистър, която е достъпна от уебсайта на омбудсмана под рубрика „Presenta tu queja“ („Подаване на жалба“);
 • лично: в приемната на службата на омбудсмана на следния адрес: calle Zurbano nº 42, Madrid. Приемните часове са: от понеделник до петък 9,00 — 14,00 ч. и от понеделник до четвъртък 16,00 —18,00 ч. (през август приемната е затворена следобед);
 • по пощата: чрез изпращане на подписано писмо на адрес:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spain
 • по факс: чрез изпращане на подписано писмо на номер +34 913081158.

Ако се нуждаете от информация за институцията на омбудсмана или искате да узнаете какво е движението по преписката, можете:

 • да отидете направо в приемната на следния адрес: calle Zurbano nº 42 de Madrid.
 • да изпратите съобщение по електронна поща: registro@defensordelpueblo.es.
 • да се обадите по телефона на някой от следните номера:
  - 900101025 (единствено от Испания) — на тази безплатна телефонна линия можете да получите информация за институцията, за нейната роля и функции, както и за това как да подадете жалба.
  - +34 914327900: за да узнаете какво е движението по дадена жалба.
  работно време на тези телефонни услуги е както следва:
  - 9,00 — 14,00 ч. и 15,00 — 18,00 ч., от понеделник до четвъртък,
  - 9,00 — 14,00 ч. и 16,00 —18,00 ч. в петък (през август телефонните услуги не работят следобед).

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://www.defensordelpueblo.es/

Специализирани органи в областта на правата на човека

 • Омбудсман по въпросите на правата на децата (Defensor del Pueblo para los derechos de la infancia)

Омбудсманът осигурява защита на правата на всички граждани, независимо от възрастта им. В допълнение към това някои автономни общности в Испания са създали институции за защита на малолетните и непълнолетните.

Испанското законодателство гарантира на малолетните и непълнолетните правото да подават жалби до Омбудсмана или до признатите автономни институции.

 • Органи по въпросите на равенството (Organismo de igualdad)

Съвет за насърчаване на еднаквото третиране и за борба с дискриминацията, основана на раса или етническа принадлежност

Съветът е съставен от различни държавни, регионални и местни органи на публичната власт, от представителни професионални и синдикални организации, както и от образувания с нестопанска цел, работещи в областта на насърчаването на еднаквото третиране и борбата с дискриминацията, основана на раса или етническа принадлежност.

Неговата цел е да допринася за спазване на принципа на еднакво третиране и за борбата с дискриминацията, основана на расов или етнически произход, в области като образованието, здравеопазването, достъпът до социално осигуряване, обществени услуги, жилищно настаняване, заетост, обучение и т.н., и най-общо погледнато, достъпът до всички видове стоки и услуги.

За тази цел Съветът изпълнява четири основни функции:

 1. Предоставя независими съвети на жертвите на дискриминация при обработване на жалбите им.
 2. Публикува самостоятелно независими проучвания, разследвания и доклади.
 3. Насърчава мерките, които допринасят за еднаквото третиране и за премахване на дискриминацията, като отправя полезни препоръки и предложения.
 4. Изготвя и одобрява годишния доклад за дейността на Съвета и го представя на Министъра по въпросите на равноправното третиране.

Повече информация можете да намерите на следните уебсайтове: http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ и http://www.igualdadynodiscriminacion.org/contactar/home.htm.

 • Орган по защита на данните (Organismo de protección de datos)

Испанска агенция за защита на данните

Испанската агенция за защита на данните е независим орган за осъществяване на контрол, който следи за спазване на правната уредба в областта на защитата на данните и гарантира и защитава основното право на защита на личните данни.

Тя обработва исканията и оплакванията на гражданите и предоставя информация за правата, регламентирани в Ley Orgánica de Protección de Datos (органичен закон относно защитата на данните). Агенцията предоставя също така помощ и информация на образуванията, работещи с досиета, съдържащи лични данни (предприятия, институции и публична администрация), за да гарантира съблюдаването на закона от тяхна страна.

Отношения със засегнатите лица

 • Обработва заявленията и оплакванията на засегнатите лица.
 • Предоставя информация относно правата, регламентирани от правната уредба.
 • Оказва съдействие на медийни кампании.

Отношения с лицата, обработващи данни

 • Издава разрешенията, предвидени от закона.
 • Налага корективни мерки.
 • При нарушения на закона, изисква заличаване на данните и прекратяване на дейността по обработване на данни.
 • Упражнява правомощия по налагане на санкции.
 • При необходимост, търси помощ и информация.
 • Дава разрешения за международно предаване на данни.

За всякакви въпроси, разяснения, искания, оплаквания или предложения, можете да се свържете с Испанската агенция за защита на данните по три начина:

 • по пощата, на следния адрес:
  Agencia Española de Protección de Datos.
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 912663517.
 • по електронна поща на адрес: ciudadano@agpd.es.

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: https://www.agpd.es/.

 • Други специализирани органи

Испански комитет на представителите на хората с увреждания

Испанският комитет на представителите на хората с увреждания (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), по-известен със съкращението CERMI, е платформата за осъществяване на представителство, защита и дейност на испанските граждани, страдащи от увреждания. С ясната представа за статута си на социална група, която е в неблагоприятно положение, повече от 3,5 милиона души, заедно със своите семейства, решиха да се обединят посредством организации шапки, за да въздействат на работата по признаването на правата им и да постигнат пълното си качество на граждани с равни права и възможности, сравними с тези на останалите групи в обществото.

Ако имате въпроси, има три начина да се свържете със CERMI:

 • по пощата, на следния адрес:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 913601678,
 • по факс: +34 914290317,
 • по електронна поща на адрес: cermi@cermi.es

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://www.cermi.es/.

Полезна информация се съдържа и на уебсайта на Националната обсерватория за хората с увреждания: http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/

Служба „Убежище и бежанци“

Служба „Убежище и бежанци“ е част от Министерство на вътрешните работи и е натоварена с изготвянето на предложения за издаване на разрешения за пребиваване в Испания в съответствие със законодателството в областта на правото на убежище.

Освен това тя има следните функции:

 • Проучва и обработва досиета, за да определи държавите, отговарящи за разглеждането на молбите за предоставяне на убежище, в съответствие с действащите международни споразумения;
 • Разглежда и обработва всички молби за предоставяне на убежище, подадени на граничните пунктове, на територията на страната и в дипломатическите представителства на Испания в чужбина.

Повече информация можете да получите:

 • по пощата:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 915372170.

За повече информация се свържете със съответния отдел в Министерство на вътрешните работиhttp://www.mir.es/SGACAVT/extranje/asilo_refugio/.

Генерален секретариат за затворническите учреждения

Затворническите учреждения са основна част от политиката на сигурност и от социалната политика на една страна. Предназначението им, заложено в конституцията, както и основната им цел е да осъществяват надзор и ръководство върху всички дейности, насочени към предоставяне на обществени услуги във връзка с изпълнението на присъдите и наказателните мерки.

Повече информация можете да получите:

 • по пощата:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 913354700,
 • по факс: +34 913354052.

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Други

Общ съвет на адвокатските колегии в Испания (Consejo General de la Abogacía Española)

Общият съвет на адвокатските колегии в Испания (Consejo General de la Abogacía Española, CGAE) е висшият орган на испанските адвокатски колегии, който разполага с представителни, координационни и изпълнителни функции и за всякакви цели има статут на публично образувание със собствена правосубектност и пълни правомощия за постигане на целите си.

CGAE отговаря за регулирането на адвокатската професия и следи за запазването на нейния престиж. В Испания има 83 адвокатски колегии, в които понастоящем членуват общо 137 447 практикуващи адвокати (по данни от декември 2016 г.), както и 10 автономни съвета на адвокатски колегии.

Правото на безплатна правна помощ е силно застъпено в Испания. Испанските адвокатски колегии гарантират осъществяването на ефективна съдебна защита на всички граждани посредством системата за предоставяне на правна помощ, юридическа помощ и правни консултации за обвиняемите, юридическа помощ и консултации за имигранти, правни консултации за лишените от свобода, юридическа помощ и консултации за жени, юридическа помощ за жертвите на домашно насилие, както и юридическа помощ и консултации за възрастни хора.

Ако имате въпроси, има три начина да се свържете със CGAE:

 • по пощата, на следния адрес:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 915232593,
 • по електронна поща на адрес: informacion@cgae.es.

Повече информация можете да намерите на следните уебсайтове: http://www.cgae.es/ и http://www.justiciagratuita.es/.

Последна актуализация: 22/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт