Основни права

Основните права са определени в глава 1 от Конституцията. Това са правата, с които на гражданите се предоставя свободата да живеят своя живот без намеса от страна на държавата. Конституцията включва също така правата на участие в обществото и в политическия живот. Примери за основни права са: свободата на изразяване, правото за защита на личните данни, правото на глас и правото на равно третиране.

Има два вида основни права:

  • „Класически“ основни права: граждански и политически права. Те включват правото на глас, свободата на изразяване, правото на неприкосновеност на личния живот, свободата на религия и забраната на дискриминация.
  • Основни „социални“ права: икономически, социални и културни права. Те включват правото на жилище, социална сигурност, здравно обслужване и образование.

Обикновено основните социални права не могат да бъдат присъдени в съда, докато за класическите основни права това е възможно. Следователно представител на обществеността може да предяви съдебен иск, ако общински орган иска да забрани демонстрация без основателна причина.

Последна актуализация: 14/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.