Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Основни права

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национални съдилища

Национални институции за защита на правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Други

Национални съдилища

Районните съдилища разглеждат дела по наказателни, граждански и безспорни производства. Решенията на първоинстанционния съд по принцип могат да се обжалват пред съд от по-горна инстанция. Решенията на районния съд могат да се обжалват пред апелативния съд. На свой ред решенията на апелативния съд могат да се обжалват пред Върховния съд, ако Върховният съд обяви жалбата за допустима.

Административните съдилища разглеждат жалби относно решенията на публичните органи. Решения на административния съд се обжалват пред Върховния административен съд.

Към специализираните съдилища спадат Пазарният съд, Трудовоправният съд, Съдът по социално осигуряване и Висшият съд по импийчмънт.

Координатите за връзка на съдилищата могат да бъдат намерени на следните уебсайтове:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html

Национални институции за защита на правата на човека

В началото на 2012 г. беше изграден самостоятелно действащ и независим Център за правата на човека към Службата на парламентарния омбудсман. Ролята на Центъра за правата на човека е да разпространява информация и да насърчава образованието, обучението, изследванията и сътрудничеството в областта на основните права и правата на човека. Центърът ще изготвя доклади за спазването на основните права и правата на човека и също така ще предприема инициативи и ще издава становища за укрепване на тези права. Освен това Центърът за правата на човека ще участва в международните усилия за насърчаване на основните права и правата на човека. Центърът за правата на човека не разглежда жалби или други индивидуални случаи, които са от компетентността на висшите съдилища.

Омбудсман

Парламентарен омбудсман

Към парламентарния омбудсман можете да се обърнете, ако смятате, че публични органи или длъжностни лица са нарушили закона или не са изпълнили своите задължения. Например незаконно е да се нарушават основните права. Всеки може да подаде жалба до обмудсмана. Жалбата може да е свързана с въпрос, засягащ жалбоподателя, но е възможно да се подаде жалба и от името на друго лице или съвместно с други лица. Омбудсманът разглежда жалбата, ако съществуват основания да се смята, че даден орган е извършил незаконни действия. Разглеждането на жалбите е безплатно. Като част от разглеждането омбудсманът изслушва лицето или публичния орган, срещу когото е подадена жалбата. Освен това той изисква доклади и становища от различни органи и при необходимост може да нареди на инспектори от неговата служба да проведат разследвания. Разглеждането на жалбите е безплатно.

Най-строгата сред мерките, с които разполага омбудсманът, е наказателното преследване на злоупотреби. Като алтернатива на тази мярка омбудсманът може да наложи порицание на съответното длъжностно лице. В повечето случаи той издава становище дали следваната процедура е била незаконна или е включвала небрежност и напомня каква е правилната процедура. Омбудсманът може също така да направи предложение за поправяне на грешката и да насочи вниманието на Държавния съвет към слабостите, които е установил в законовите или подзаконовите разпоредби.

Служба на парламентарния омбудсман

Адрес за посещения на място: Arkadiankatu 3, Helsinki
Пощенски адрес: 00102 Parliament

Уебсайт: https://www.oikeusasiamies.fi/fi />
Телефон: (09)*4321
Факс: (09) 432 2268
Електронен адрес: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Канцлер по правосъдието

Към канцлера по правосъдието можете да се обърнете във връзка с въпрос, пряко засягащ жалбоподателя, или във връзка с всеки друг въпрос в случаите, когато жалбоподателят смята, че публични органи, длъжностни лица или други лица или органи, изпълняващи публични функции, са действали неправомерно или са пренебрегнали своите задължения, или че член на адвокатската колегия е пренебрегнал своите задължения. Освен това всеки, който смята, че е било нарушено някое от основните права или правата на човека, гарантирани от Конституцията, може да се обърне към канцлера по правосъдието. Служители, притежаващи съответното юридическо образование, обработват жалбите и при необходимост изискват допълнителни документи. Обикновено на жалбоподателя се дава възможност да подаде отговор до ответника. След това жалбоподателят получава писмено решение по пощата. Услугите на Службата на канцлера по правосъдието са безплатни за жалбоподателя.

Ако бъде установено наличието на незаконна или неправомерна процедура, канцлерът по правосъдието може да наложи порицание на длъжностното лице или инструкции за правилно прилагане на процедурата в бъдеще. В по-сериозни случаи той може да разпоредби да бъдат повдигнати обвинения срещу длъжностното лице. Ако счете за необходимо, канцлерът по правосъдието има право да предложи промени на разпоредби или инструкции, отменяне на съдебно решение или прилагането на други извънредни способи за обжалване. Разследване, проведено от канцлера по правосъдието, може само по себе си да доведе до това публичният орган или длъжностното лице да поправи своята грешка.

Служба на канцлера по правосъдието

Адрес за посещения на място: Snellmaninkatu 1, HELSINKI
Пощенски адрес: P O Box 20, 00023 GOVERNMENT

Уебсайт: https://www.okv.fi/fi/
Телефон: (09) 16001
Факс: (09) 160 23975
Деловодство: (09) 160 23950
Електронен адрес: kirjaamo@okv.fi
Телефон за справки: (09) 160 23955
Електронен адрес: tiedotus@okv.fi

Специализирани органи за защита на правата на човека

Омбудсман по правата на детето

Законът предвижда следните задължения за омбудсмана по правата на детето:

 • наблюдение на благосъстоянието на децата и младежите и на упражняването на техните права,
 • оказване на влияние върху лицата, вземащи решения, от гледна точка интересите на децата,
 • поддържане на контакти с деца и младежи и предаване на получената от тях информация на лицата, вземащи решения,
 • предаване на информация, касаеща децата, на специалисти, работещи с деца, публични органи и обществеността,
 • изграждане на сътрудничество между лицата, отговарящи за политиката за децата,
 • подпомагане прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Служба на омбудсмана по правата на детето

Vaasankatu 2
40100 Jyväskylä

Електронен адрес: lapsiasiavaltuutettu@stm.fi
Факс: (014) 337 4248
Уебсайт: http://www.lapsiasia.fi/

Орган по въпросите на равенството

Омбудсман по въпросите на равенството

Омбудсманът по въпросите на равенството отговаря за: надзор за спазване на Закона за равенството между жените и мъжете, и по-специално на забраната на дискриминацията и дискриминационните обяви за работа; подпомагане на постигането на целта на този закон чрез инициативи, консултации и насоки; предоставяне на информация за Закона за равенството и за неговото прилагане; и осъществяване на мониторинг на равенството между жените и мъжете в различни обществени сектори. Освен това омбудсманът по въпросите на равенството следи за прилагането на защитата на половите малцинства от дискриминация.

Служба на омбудсмана по въпросите на равенството

Пощенски адрес: PO Box 33, FIN-00023 Government
Адрес за посещения на място: Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki

Телефонна линия за консултации: (09) 1607 3248 (от понеделник до четвъртък — от 9 ч. до 11 ч. и от 13 ч. до 15 ч., петък от 9 ч. до 12 ч.)
Деловодство: Тел.: (09) 1607 4427
Електронен адрес: tasa-arvo@stm.fi
Факс: (09) 1607 4582
Уебсайт: https://www.tasa-arvo.fi

Омбудсман по въпросите на малцинствата

Основната задача на омбудсмана по въпросите на малцинствата е да подобрява положението, равенството и правната защита на етническите малцинства и на чужденците и да насърчава добрите етнически взаимоотношения във Финландия. Омбудсманът също така изпълнява роля на национален докладчик относно трафика на хора. Към омбудсмана по въпросите на малцинствата можете да се обърнете, ако например станете жертва или свидетел на етническа дискриминация.

В случаи на дискриминация омбудсманът по въпросите на малцинствата може:

 • да предложи насоки и консултации, да направи препоръки или да предприеме инициативи за прекратяване на дискриминацията или за предотвратяване на повторна дискриминация,
 • да предприеме мерки за помиряване на засегнатите страни,
 • да изиска от заподозрения в дискриминация орган или предприемач да предостави обяснения,
 • да наложи глоба, ако заподозреният в дискриминация орган или лице не предостави поисканите разяснения,
 • да отнесе или да съдейства на клиента да отнесе случая до Националния трибунал на Финландия по въпросите на дискриминацията.

Служба на омбудсмана по въпросите на малцинствата

Адрес за посещения на място: Mikonkatu 25, Helsinki
Пощенски адрес: PO Box 26, 00023 GOVERNMENT

Телефон за обслужване на клиенти: 071 878 8666, през работни дни от 10 ч. до 12 ч.
Телефонна централа: 071 878 0171
Електронен адрес: ofm@ofm.fi
Уебсайт: https://www.syrjinta.fi/

Орган по защита на данните

Омбудсман по защита на данните

Омбудсманът по защита на данните отговаря за разглеждане и решаване на случаи, свързани с използването на лични данни и кредитна информация съгласно разпоредбите на Закона за личните данни и на Закона за кредитната информация, и за осъществяване на други задължения, предвидени в тези закони. Омбудсманът по защита на данните също така отговаря за проследяване на общото развитие на нещата при използването на личните данни и кредитната информация и за осъществяване на намеса, ако е необходимо. Освен това омбудсманът по защита на данните информира обществеността за въпроси, свързани с личните данни и с кредитната информация, и участва в международно сътрудничество по отношение на използването на лични данни. (Закон за Съвета по защита на данните и за омбудсмана по защита на данните 27.5.1994/389).

Когато становищата на омбудсмана по защита на данните съдържат насоки и консултации относно обработката на лични данни, те не представляват решения със задължителен характер. Органът, който взема решенията в такива случаи, е Съветът по защита на данните, към който омбудсманът може да отнася случаи, когато даден администратор на данни не изпълнява инструкциите на обмудсмана. Омбудсманът може също така да разпореди повдигане на обвинения по даден случай.

Освен това омбудсманът по защита на данните взема решения относно упражняването на правата на субектите на данни. До голяма степен спазването на Закона за личните данни е гарантирано от възможността лицата да проверяват какви данни за тях са събрани и се съхраняват и при необходимост да отправят до обмудсмана молба за разследване на евентуални нарушения. По този начин субектът на данни може също така да провери дали регистрираните данни са верни. Що се отнася до упражняването на правото на проверка и коригиране на личните данни, решенията на омбудсмана имат задължителен характер и подлежат на обжалване.

Служба на омбудсмана по защита на данните

Пощенски адрес: PO Box 315, 00181 Helsinki
Адрес за посещения на място: Albertinkatu 25A, 3rd floor

Уебсайт: http://www.tietosuoja.fi/fi/
Телефон: 010 36 66700
Факс: 010 36 66735
Електронен адрес: tietosuoja@om.fi

Други

Правна помощ

Целта на правната помощ е да предостави на лицата възможност да получат правно съдействие изцяло или отчасти за сметка на държавата. Правната помощ обхваща всички правни материи. Въпреки това обикновено не се предоставя правна помощ, ако молителят има застраховка „Правни разноски“, която покрива разходите по въпросния случай. При определени обстоятелства в рамките на наказателни производства обвиняемият има право на служебен защитник за сметка на държавата, независимо от финансовото му състояние. Жертвите на тежки престъпления с насилие или на сексуални престъпления могат да получат адвокат за сметка на държавата, независимо от своите доходи. Правна помощ не се предоставя на дружества или корпорации. Що се отнася до въпроси, за които трябва да се получи решение от орган на друга държава, правната помощ покрива разходите за правни консултации.

В случай на съдебни производства правната помощ се предоставя от служебни защитници, адвокати и други правни специалисти; по други въпроси правната помощ се предоставя от служебни защитници към държавни служби за правна помощ. Тези служби обикновено се намират в общините, в които са районните съдилища. Координатите за връзка на държавните служби за правна помощ могат да бъдат намерени на https://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Център за консултиране на бежанци

Центърът за консултиране на бежанци е неправителствена организация, която предоставя правна помощ и консултации на лица, търсещи убежище, бежанци и други чужденци във Финландия. Центърът също така работи за подобряване на положението на лицата, търсещи убежище, бежанците и други имигранти във Финландия и прилага политиката на Европейския съюз в областта на убежището и бежанците.

Уебсайт: http://www.pakolaisneuvonta.fi/

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт