Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är det slovakiska justitieministeriets avdelning för informationsteknik och projektledning – e-post: ecli@justice.sk

Landskod

Landskoden för Republiken Slovakien är: [SK]

Uppbyggnaden av nationella ECLI-koden

En ECLI-kod genereras när ett domstolsavgörande meddelas. Endast avgöranden som meddelats efter den 25 juli 2011 ges ett ECLI-nummer. Om ett avgörande som meddelats före den 25 juli 2011 överklagats efter den 25 juli 2011, ges detta avgörande och alla andra avgöranden i den akten en ECLI-kod.

Exempel på en ECLI-kod för Republiken Slovakien:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = förkortning för domstolen

2011 = år

0123456789 = IČS (aktens identifieringsnummer)

123 = serienummer för avgörandet i akten

Senaste uppdatering: 10/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.