Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

I Republiken Kroatien har ECLI inte införts i dendatabas över domstolsbeslut som förs vid Republiken Kroatiens högsta domstol och är tillgänglig på dess webbplats. Med tanke på vikten och behovet av att införa ECLI-systemet i alla EU-medlemsstater beslutade därför Kroatiens justitieministerium och högsta domstol att lämna in ett projektförslag om genomförande av ECLI-systemet inom ramen för programmet Rättsliga frågor 2014–2020.

Det är med stor glädje som vi kan konstatera att Europeiska kommissionen formellt har godkänt projektet och att vi, tillsammans med ytterligare ett tiotal projektpartner, ska börja införa ECLI-systemet i början av oktober i år.

Senaste uppdatering: 06/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats