Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI sú maltské súdy (Courts of Malta, courts.csa@courtservices.mt).

Kód krajiny

Kód krajiny pre Maltu je: [MT]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Z údajov obsiahnutých v rozsudku v príslušnom prípade, ktoré sú na Malte dostupné verejnosti, nemôže byť číslo ECLI vytvorené. Číslo je vytvorené automaticky v okamihu zapísania rozsudku do súdneho systému.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.