Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Litva

Autor obsahu
Litva

Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je Správa národných súdov, L. Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Tel. +370 52662981, e-mail: info@teismai.lt.

Kód krajiny

Kód krajiny pre Litvu je [LT].

Vytvorenie národného ECLI

ECLI sa v Litve zatiaľ nepoužíva.

Posledná aktualizácia: 11/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom