Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Národný koordinátor ECLI

Národný koordinátor ECLI zatiaľ ešte nebol vymenovaný. V súčasnosti je koordinátorom Generálne riaditeľstvo pre automatizované informačné systémy (DGSIA) Ministerstva spravodlivosti.

Kód krajiny

Taliansko má tento kód krajiny: [IT].

Vytvorenie národného kódu ECLI

Návrh na zavedenie ECLI sa vypracúva ako súčasť prebiehajúcich pilotných činností . V súčasnosti sa v súlade so štandardom ECLI predovšetkým vymedzujú pravidlá vytvárania poradového čísla súdnych judikátov pomocou súboru prístupných metaúdajov na účely zabezpečenia jedinečnosti identifikačného čísla.

Posledná aktualizácia: 02/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom