Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Francúzsko

Francúzsko je ešte stále v skúšobnej fáze zavedenia európskeho identifikátora judikatúry.

Autor obsahu
Francúzsko

Vnútroštátny koordinátor ECLI

Generálny sekretariát vlády určil riaditeľstvo pre informácie v oblasti práva a správyDILA) za vnútroštátneho koordinátora ECLI (európskeho identifikátora judikatúry) pre Francúzsko.

Kód „krajina“

Kód „krajina“ pre Francúzsko je: [FR]

Vytvorenie vnútroštátneho ECLI

Najvyššie francúzske súdy, ktorých sa ECLI týka, sú:

  • Ústavná rada (Conseil constitutionnel),
  • kasačný súd (Cour de cassation),
  • štátna rada (Conseil d'Etat).

ECLI sa skladá z piatich častí, z ktorých prvé dve sú konštanty pre členský štát:

ECLI:FR:{kód_súdu}:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Každý súd prijal svoj kód, ako aj pravidlá na vytváranie poradového čísla.

Rok rozhodnutia je vždy vo formáte štyroch čísel (formát RRRR, napríklad 2012).

1. Ústavná rada

Kód súdu je vždy CC.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CC:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Poradové číslo sa skladá z dvoch častí oddelených bodkou:

  1. číslo série typu rozhodnutia (číslo, ktoré sa každý rok začína znovu od 1);
  2. typ rozhodnutia (DC, QPC, AN… pozri zoznam týchto typov)

Napríklad:

rozhodnutie z piatku 27. júla 2012 č. 2012-270 QPC bude mať podobu ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Kasačný súd (Cour de cassation)

Kód súdu je vždy CCASS.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CCASS:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Poradové číslo obsahuje dva prepojené prvky:

  1. Kódovanie súdneho dvora ustanoveného pre ECLI (dva alfanumerické znaky určené podľa ďalej uvedenej tabuľky):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE (plenárne zhromaždenie)

AV

AVIS (poradný zbor)

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE (prvý občianskoprávny senát)

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (druhý občianskoprávny senát)

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE (tretí občianskoprávny senát)

CO

CHAMBRE COMMERCIALE (obchodný senát)

CR

CHAMBRE CRIMINELLE (trestný senát)

MI

CHAMBRE MIXTE (zmiešaný senát)

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (uznesenie prvého predsedu)

SO

CHAMBRE SOCIALE (senát pre sociálne záležitosti)

Toto kódovanie spočíva v použití interného jednacieho čísla zloženého z 8 znakov:

jedného znaku, ktorý označuje kód na identifikáciu súdneho dvora,

dvoch číselných znakov, ktoré označujú rok rozhodnutia,

piatich číselných znakov, ktoré označujú číslo série v danom roku príslušný senát.

Príklad: rozsudok kasačného súdu, trestného senátu z 27. februára 2013 má číslo veci 12-81.063 a jednacie číslo C1300710. Prvá časť poradového čísla tohto rozsudku bude CR pre trestný senát.

  1. Päť posledných číselných znakov jednacieho čísla.

V našom príklade bude druhá časť poradového čísla 00710. Rozsudok vydaný trestným senátom kasačného súdu z 27. februára 2013 s číslom veci 12-81.063 bude mať ako ECLI celkovo takúto podobu: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Štátna rada (Conseil d'Etat)

Štátna rada používa kód súdu, ktorý určuje typ súdneho senátu: koreň CE je prepojený s viacerými písmenami, ako je znázornené ďalej:

Assemblée (zhromaždenie)

CEASS

Ordonnance (uznesenie)

CEORD

Section du contentieux (oddelenie pre sporné konania)

CESEC

Sous-section jugeantseule (podsekcia pre samostané rozhodnutia)

CESJS

Sous-sections reunies (spojené podsekcie)

CESSR

Kód CE sám o sebe sa nepoužíva.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CE…:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Poradové číslo sa tiež skladá z dvoch častí oddelených bodkou:

  1. číslo rozhodnutia;
  2. dátum čítania rozhodnutia vo formáte RRRRMMDD.

Napríklad:

Rozhodnutie Štátnej rady č. 355099 vydané spojenými podsekciami 3 a 8 z 1. marca 2013 bude mať ako ECLI túto podobu: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Posledná aktualizácia: 18/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.