Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Európska únia

Súdny dvor Európskej únie (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) je koordinátorom ECLI pre jurisdikcie Únie.

Autor obsahu
Európska únia

Kód krajiny

Kód krajiny Súdneho dvora Európskej únie, ktorý tvorí druhú časť kódu ECLI, je: [EU]

Vytvorenie kódu ECLI

Časti kódu ECLI na identifikáciu rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie:

  • skratka ECLI
  • kód krajiny: EU
  • kód súdu:

C = Súdny dvor

T = Všeobecný súd

F = Súd pre verejnú službu

  • rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (vo formáte RRRR)
  • poradové číslo tvorí:

sériové číslo rozhodnutia za jurisdikciu za rok

Príklady:

ECLI:EU:C:1998:27 je 27. dokument Súdneho dvora s kódom ECLI v roku 1998

ECLI:EU:T:2012:426 je 426. dokument Všeobecného súdu s kódom ECLI v roku 2012

ECLI:EU:F:2010:80 je 80. dokument Súdu pre verejnú službu s kódom ECLI v roku 2010

Súvisiace odkazy

EUR-Lex

Súdny dvor

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom