Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V Chorvátskej republike nebol kód ECLI zavedený do databázy judikatúry, ktorá je vedená na Najvyššom súde Chorvátskej republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske) a ktorá je prístupná na webovom sídle Najvyššieho súdu. Vzhľadom na význam systému ECLI a potrebu jeho zavedenia vo všetkýc4h členských štátoch EÚ sa preto Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky a Najvyšší súd Chorvátskej republiky rozhodli predložiť ponuku na zavedenie systému ECLI v rámci programu Spravodlivosť na roky 2014 – 2020 Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Je pre nás veľkým uspokojením, že uvedený projekt nedávno úradne schválila Európska komisia a že začiatkom októbra tohto roka začneme spolu s asi desiatimi partnermi projektu so zavádzaním systému ECLI.

Posledná aktualizácia: 06/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.