Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Francja

Francja nadal znajduje się na etapie przygotowawczym wdrażania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI).

Autor treści:
Francja

Krajowy koordynator ds. ECLI

Dyrekcja ds. informacji prawnej i administracyjnej (Direction de l’information légale et administrative, DILA) została wyznaczona jako francuski koordynator krajowy ds. ECLI przez kancelarię główną rady ministrów.

Kod państwa

Kodem państwa Francji jest: [FR]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Francuskimi sądami najwyższej instancji, którym będzie nadawane ECLI, są:

  • Rada Konstytucyjna;
  • Sąd Kasacyjny;
  • Rada Stanu.

ECLI (europejska sygnatura orzecznictwa) obejmuje pięć elementów, z których dwa pierwsze są stałe i odnoszą się do państwa członkowskiego:

ECLI:FR:{kod sądu}:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}.

Wszystkie powyższe sądy otrzymały kod sądu, jak również przyjęły zasady dotyczące tworzenia liczb porządkowych.

Rok wydania orzeczenia jest zawsze zakodowany za pomocą 4 cyfr (format RRRR, na przykład 2012).

1. Rada Konstytucyjna

Kodem sądu przyjętym dla Rady Konstytucyjnej jest CC.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CC:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa składa się z dwóch odrębnych części przedzielonych kropką. Są to:

  1. liczba porządkowa sprawy dla danego rodzaju orzeczenia (numer, który rozpoczyna się od 1 z początkiem każdego roku);
  2. rodzaj orzeczeń (DC, QPC, AN…zob. wykaz rodzajów orzeczeń

Na przykład:

orzeczeniu wydanemu 27 lipca 2012 r. (piątek) nr 2012-270 QPC zostanie nadana następująca sygnatura: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Sąd Kasacyjny

Kodem sądu przyjętym dla Sądu Kasacyjnego jest CCASS.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CCASS:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}.

Liczba porządkowa zawiera dwa elementy nie rozdzielone żadnym znakiem:

  1. ECLI wskazuje wydział sądu (dwa znaki alfanumeryczne określone w poniższej tabeli).

AP

POSIEDZENIE PLENARNE

AV

OPINIA

C1

PIERWSZA IZBA CYWILNA

C2

DRUGA IZBA CYWILNA

C3

TRZECIA IZBA CYWILNA

CO

IZBA HANDLOWA

CR

IZBA KARNA

MI

IZBA OGÓLNA

OR

ORDONANSE PIERWSZEGO PREZESA

SO

IZBA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

System kodowania opiera się na sygnaturze wewnętrznej składającej się z 8 znaków:

jeden znak to kod izby;

dwa znaki numeryczne to rok wydania orzeczenia;

pięć znaków numerycznych to liczba porządkowa sprawy w danej izbie w danym roku.

Przykład: wyrok Sądu Kasacyjnego, Izba Karna, z dnia 27 lutego 2013 r, wydany na podstawie kasacji zarejestrowanej pod nr 12-81.063 i opatrzonej sygnaturą wewnętrzną C1300710. Pierwszym elementem liczby porządkowej tego wyroku będzie kod CR oznaczający Izbę Karną.

  1. Pięć następnych znaków numerycznych oznacza sygnaturę wewnętrzną.

W naszym przykładzie druga część liczby porządkowej to 00710. ‎‎Wyrokowi wydanemu przez Izbę Karną Sądu Kasacyjnego w dniu 27 lutego 2013 r., na podstawie kasacji zarejestrowanej pod nr 12-81063, zostanie nadana następująca sygnatura: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Rada Stanu.

Rada Stanu używa kodu sądu, który identyfikuje również wydział sądu: podstawa, czyli CE, jest łączona z wieloma literami w sposób wskazany poniżej.

Zgromadzenie

CEASS

Ordonanse

CEORD

Izba postępowań sądowych

CESEC

Wydział orzekający w składzie niepołączonym

CESJS

Wydziały orzekające w składzie połączonym

CESSR

Kod CE nie jest używany samodzielnie.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CE...:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa składa się z dwóch odrębnych części przedzielonych kropką:

  1. numer wniosku o wydanie orzeczenia;
  2. data wydania orzeczenia w formacie RRRRMMDD.

Na przykład:

Orzeczeniu Rady Stanu, nr 355099 wydanemu przez połączone wydziały 3 i 8 dnia 1 marca 2013 r. zostanie nadana następująca sygnatura ECLI: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony