Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Francija

Francija vēl joprojām atrodas European Case Law Identifier (ECLI - Eiropas judikatūras identifikatora) īstenošanas izmēģinājumu stadijā.

Saturu nodrošina
Francija

Valsts ECLI koordinators

Valdības Ģenerālsekretariāts kā valsts European Case Law Identifier (ECLI - Eiropas judikatūras identifikatora) koordinatoru ir norīkojis Juridiskās un administratīvās informācijas biroju (Direction de l’information légale et administrative (DILA)).

Valsts kods

Francijas valsts kods ir: [FR]

Valsts ECLI izveidošana

ECLI sistēma Francijā attiecas uz šādām augstākās instances tiesām:

  • Konstitucionālā padome (Conseil constitutionnel);
  • Kasācijas tiesa (Cour de cassation);
  • Valsts padome (Conseil d'État).

ECLI sastāv no pieciem elementiem, no kuriem divi pirmie konkrētajā dalībvalstī ir nemainīgi:

ECLI:FR:{tiesas kods}:{nolēmuma pasludināšanas gads}:{kārtas numurs}

Katrai no trim tiesām ir noteikts tiesas kods un kārtība kārtas numura piešķiršanai.

Gadu, kurā pasludināts nolēmums, vienmēr norāda ar četriem cipariem (formātā YYYY, piemēram, 2012).

1. Konstitucionālā padome

Tiesas kods vienmēr ir: [CC].

Līdz ar to ECLI veido šādi elementi:

ECLI:FR:CC:{nolēmuma pasludināšanas gads}:{kārtas numurs}

Kārtas numurs sastāv no divām daļām, ko atdala ar punktu:

1.         kārtas numurs katras nolēmumu kategorijas vai veida ietvaros (katru gadu tas atsākas no numura 1);

2.         nolēmuma veids („DC”, „QPC”, „AN”, utt. –skatīt sarakstu).

Piemēram:

ECLI nolēmumam Nr. 2012-270 QPC, kas pasludināts 2012. gada 27. jūlijā, būtu ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kasācijas tiesa

Tiesas kods vienmēr ir: [CCASS].

Līdz ar to ECLI veido šādi elementi:

ECLI:FR:CCASS:{ nolēmuma pasludināšanas gads }:{ kārtas numurs }

Kārtas numurs sastāv no divām daļām, ko neatdala:

  1. Tiesas nodaļas ECLI kods (divas burtu un ciparu zīmes, kā norādīts šajā tabulā):

AP

Assemblée plénière (Pilns tiesas sastāvs)

AV

Avis (Atzinums)

C1

Première chambre civile (Pirmā civillietu nodaļa)

C2

Deuxième chambre civile (Otrā civillietu nodaļa)

C3

Troisième chambre civile (Trešā civillietu nodaļa)

CO

Chambre commerciale (Komercpalāta)

CR

Chambre criminelle (Krimināllietu palāta)

MI

Chambre mixte (Jaukts sastāvs)

OR

Ordonnance du premier président (Priekšsēdētāja rīkojums)

SO

Chambre sociale (Sociālo lietu nodaļa)

Kodam izmanto iekšēju administratīvo numuru, kurš sastāv no astoņām zīmēm:

kods no vienas zīmes, ar ko norāda tiesas nodaļu;

divi cipari, ar ko norāda nolēmuma pasludināšanas gadu;

piecu ciparu sērijas numurs attiecīgās tiesas nodaļas kalendārā gada uzskaitē.

Piemērs: Kasācijas tiesas Krimināllietu palātas 2013. gada 27. februāra sprieduma apelācijas sūdzības Nr. ir 12-81.063 un administratīvais Nr. ir C1300710. Kārtas numura pirmā daļa būs „CR” (Krimināllietu palāta).

  1. Administratīvā numura pēdējie pieci cipari.

Iepriekš minētajā piemērā kārtas numura otrā daļa būs „00710”. Līdz ar to Kasācijas tiesas Krimināllietu palātas 2013. gada 27. februāra sprieduma, kura apelācijas sūdzības Nr. ir 12-81063, viss ECLI būs šāds: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Valsts padome

Valsts padome izmanto tiesas kodu, ar ko norāda tiesas nodaļu: norādei uz Valsts padomi „CE” bez atstarpes seko apzīmējums no vairākiem burtiem, kā norādīts šajā tabulā:

Assemblée (pilns tiesnešu sastāvs)

CEASS

Ordonnance (rīkojums)

CEORD

Section du contentieux (Strīdu nodaļa)

CESEC

Sous‑section jugeant seule (apakšnodaļas atsevišķs sastāvs)

CESJS

Sous‑sections réunies (vairāku apakšnodaļu kopīgs sastāvs)

CESSR

Kodu „CE” atsevišķi neizmanto.

Līdz ar to ECLI veido šādi elementi:

ECLI:FR:CE…:{nolēmuma pasludināšanas gads}:{kārtas numurs}

Kārtas numuram ir divas daļas, ko atdala ar punktu:

  1. nolēmuma pamatā esošā pieteikuma numurs;
  2. nolēmuma pasludināšanas datums šādā formātā: YYYYMMDD.

Piemēram:

Valsts padomes 2013. gada 1. marta lēmuma Nr. 355099, ko kopīgā sastāvā pieņēmusi trešā un astotā apakšnodaļa, ECLI būs šāds: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Lapa atjaunināta: 18/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.