Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Lõplikku otsust selle kohta, kas võtta Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) kasutusele, ei ole veel tehtud ja Ühendkuningriik kaalub eri võimalusi.

Viimati uuendatud: 13/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta