Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Prantsusmaa

Prantsusmaal on European Case Law Identifier’i rakendamine alles katseetapis.

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus

Valitsuse peasekretariaat on määranud õigus- ja haldusteabe ameti (Direction de l’information légale et administrative (DILA)) Prantsusmaa riiklikuks ECLI koordinaatoriks.

Riigikood

Prantsusmaa riigikood on: [FR]

Riikliku ECLI moodustamine

ECLI süsteemiga hõlmatud Prantsusmaa kõrgemad kohtud on järgmised:

  • põhiseadusnõukogu (Conseil constitutionnel);
  • kassatsioonikohus (Cour de cassation);
  • riiginõukogu (Conseil d'État).

Euroopa kohtulahendi tunnus koosneb viiest komponendist, millest kaks esimest on iga liikmesriigi puhul samad:

ECLI:FR:{ kohtu kood}:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Igal nimetatud kohtul on oma kood ja ordinaalarvu moodustamise eeskirjad.

Otsuse tegemise aasta koosneb alati neljast numbrimärgist (AAAA vormis, näiteks 2012).

1. Põhiseadusnõukogu

Põhiseadusnõukogu kood on alati CC.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CC:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Ordinaalarv koosneb kahest osast, mida eraldab punkt:

  1. iga otsuseklassi või -liigi seerianumber (mis hakkab igal aastal jooksma uuesti numbrist 1);
  2. otsuse liik (DC, QPC, AN… tutvuge liikide loeteluga).

Näiteks:

reedel, 27. juulil 2012. aastal tehtud otsuse nr 2012-270 QPC Euroopa kohtulahendi tunnus oleks järgmine: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kassatsioonikohus

Kassatsioonikohtu kood on alati CCASS.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CCASS:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Ordinaalarv koosneb kahest komponendist, mida ei eraldata.

  1. Kohtu kolleegiumi ECLI kood (kaks tähtnumbrilist märki vastavalt järgmises tabelis osutatule):

AP

Assemblée plénière (täiskogu)

AV

Avis (arvamus)

C1

Première chambre civile (esimene tsiviilkolleegium)

C2

Deuxième chambre civile (teine tsiviilkolleegium)

C3

Troisième chambre civile (kolmas tsiviilkolleegium)

CO

Chambre commerciale (kaubanduskolleegium)

CR

Chambre criminelle (kriminaalkolleegium)

MI

Chambre mixte (segakolleegium)

OR

Ordonnance du premier président (esimehe korraldus)

SO

Chambre sociale (sotsiaalkolleegium)

Koodi aluseks on kohtusisene haldusnumber, mis koosneb kaheksast märgist:

ühemärgiline kood kohtu kolleegiumi jaoks;

kaks märki otsuse tegemise aasta jaoks;

asjaomase kohtukolleegiumi aastapõhine viiekohaline seerianumber.

Näide: kassatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi 27. veebruari 2013. aasta otsuse apellatsiooninumber on C1300710. Ordinaalarvu esimene osa on kriminaalkolleegiumi kood CR.

  1. Haldusnumbri viis viimast märki.

Toodud näite ordinaalarvu teine osa on 00710. Kokku panduna on kassatsioonikohtu kriminaalkolleegiumi 27. veebruari 2013. aasta otsuse apellatsiooninumbriga 12-81063 Euroopa kohtulahendi tunnus järgmine: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Riiginõukogu

Riiginõukogu kasutab koodi, mis osutab kohtu kolleegiumile: põhjale CE lisatakse ilma tühikuta järgnevalt esitatud tähekombinatsioon:

Assemblée (eesistujate assamblee)

CEASS

Ordonnance (määrus)

CEORD

Section du contentieux (vaidluste kolleegium)

CESEC

Sous‑section jugeant seule (üksi asja arutav alakolleegium)

CESJS

Sous‑sections réunies (koos asja arutavad alakolleegiumid)

CESSR

Koodi CE eraldi ei kasutata.

Euroopa kohtulahendi tunnuse üldvorm on seega:

ECLI:FR:CE…:{otsuse tegemise aasta}:{ordinaalarv}

Ordinaalarv koosneb kahest osast, mida eraldab punkt:

  1. otsuse rakendusnumber;
  2. otsuse tegemise kuupäev AAAAKKPP vormis.

Näide:

Euroopa kohtulahendi tunnus riiginõukogu 31. märtsi 2013. aasta otsuse nr 355099 puhul, mille on teinud kolmas ja kaheksas alakolleegium koos, oleks järgmine: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Viimati uuendatud: 18/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta