Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Horvaatia Vabariigi Ülemkohtus (Vrhovni sud Republike Hrvatske) peetavas ja ülemkohtu veebisaidi kaudu juurdepääsetavas kohtulahendite andmebaasis ei ole ECLI numbrit kasutusele võetud. Arvestades, et ECLI süsteem on oluline ja tuleb kasutusele võtta kõigis ELi liikmesriikides, otsustasid Horvaatia Vabariigi Justiitsministeerium ja Horvaatia Vabariigi Ülemkohus esitada ECLI süsteemi kasutuselevõtuks pakkumuse õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi õigusprogrammi (2014–2020) raames.

Meil on väga hea meel, et Euroopa Komisjon kiitis selle projekti hiljuti ametlikult heaks ja et asume käesoleva aasta oktoobri alguses koos umbes kümne koostööpartneriga ECLI süsteemi juurutama.

Viimati uuendatud: 06/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta