Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on:

Kõrgem Justiitsnõukogu – Висш съдебен съвет (ВСС)

Ul. Saborna 9

Sofia 1000

Kuni asjakohase e-posti aadressi loomiseni võib teavet saata järgmistele kontaktisikutele:

Martin Velichkov, martin.velichkov@mail.bg , telefon + 359 2 930 4943

Valeri Mihaylov, valery@abv.bg , telefon + 359 2 930 4936

Riigikood

Bulgaaria riigikood on: [BG]

Riikliku ECLI moodustamine

Kõrgem Justiitsnõukogu on heaks kiitnud kohtute veebisaitide mudeli, mis hõlmab selliste kohtuotsuste rubriiki, mis tuleb avalikustada kooskõlas Bulgaaria isikuandmete kaitse seadusega. Samuti on Kõrgem Justiitsnõukogu heaks kiitnud kohtuotsuste avalikustamise keskse veebipõhise liidese abil.

Viimati uuendatud: 17/12/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.