Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Εθνικός συντονιστής ECLI (αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας)

Εθνικός συντονιστής ECLI είναι τα δικαστήρια της Μάλτας (courts.csa@courtservices.mt).

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Μάλτα είναι: [MT]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Στη Μάλτα ο αριθμός ECLI δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βάση τις λεπτομέρειες της δικαστικής υπόθεσης που τίθενται στη διάθεση του κοινού. Δημιουργείται αυτομάτως κατά τη στιγμή που η δικαστική απόφαση εισάγεται στο δικαστικό σύστημα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο