Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικός συντονιστής ECLI (αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας)

Ως εθνικός συντονιστής ECLI για τη Γερμανία ορίζεται η εξής υπηρεσία:

Bundesamt für Justiz (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS) (Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για το εθνικό σύστημα νομικών πληροφοριών)
Adenauerallee 99-103
53113 Βόννη
Γερμανία

+49 228 410 5801
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας ECLI για τη Γερμανία είναι: [DE]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όλα τα ομοσπονδιακά δικαστήρια σχεδιάζουν την εισαγωγή του αναγνωριστικού ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI). Τα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατών αναμένεται να εισαγάγουν το ECLI σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μέχρι στιγμής, το ECLI στις βάσεις δεδομένων με τις αποφάσεις τους έχουν εισαγάγει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht), το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht) και το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Εργατοδικείο (Bundesarbeitsgericht). Σε όλες τις αποφάσεις που δημοσιεύονται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους από την εισαγωγή του ECLI και εφεξής αποδίδεται αναγνωριστικό ECLI. Για ειδικότερες πληροφορίες, βλ.:

Στο αναγνωριστικό ECLI, το οποίο αποτελείται από πέντε μέρη, τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν πάντοτε στον κωδικό του εκάστοτε κράτους μέλους:

ECLI:DE:[κωδικός δικαστηρίου]:[έτος της απόφασης]:[αύξων αριθμός]

Σε κάθε δικαστήριο αντιστοιχεί ένας κωδικός δικαστηρίου, καθώς και ανάλογοι εξατομικευμένοι κανόνες για την παραγωγή του αύξοντος αριθμού. Το έτος της απόφασης κωδικοποιείται, κατά κανόνα, ως τετραψήφιος αριθμός (υπό τη μορφή ΕΕΕΕ, π.χ. 2015).

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht)

Ο κωδικός δικαστηρίου είναι πάντοτε «BVerfG».
Ο αύξων αριθμός (τακτικός αριθμός) αποτελείται από τέσσερα ή —εφόσον υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης διακριτικού ψηφίου— πέντε μέρη, εκ των οποίων το τρίτο και το τέταρτο μέρος, και το τέταρτο και το πέμπτο μέρος χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία:

1.   Είδος διαδικασίας:

b    Αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας πολιτικών κομμάτων
c    Προσφυγές για τον έλεγχο του κύρους εκλογών
e    Διαδικασία διαφορών μεταξύ συνταγματικών οργάνων
f    Αφηρημένος έλεγχος κανόνων δικαίου
g    Διαφορές ομοσπονδιακού κράτους–ομόσπονδων κρατών
h    Λοιπές διαφορές μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους και των ομόσπονδων κρατών
k    Διαφορές σχετιζόμενες με το σύνταγμα ομόσπονδου κράτους
l     Συγκεκριμένος έλεγχος κανόνων δικαίου
m   Έλεγχος δημοσίου διεθνούς δικαίου ως ομοσπονδιακού δικαίου
n    Ερμηνεία του συντάγματος κατόπιν παραπομπής συνταγματικού δικαστηρίου ομόσπονδου κράτους
p    Λοιπές αποφάσεις για τις οποίες η αρμοδιότητα ανατίθεται στο δικαστήριο με ομοσπονδιακό νόμο
q    Προσωρινά μέτρα
r    Συνταγματικές προσφυγές
up  Αποφάσεις της ολομέλειας
vb  Προσφυγές λόγω δικαστικής καθυστέρησης.

2.    Σύντμηση για το τμήμα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση: «k» για αποφάσεις τμήματος (Kammer) ή «s» για αποφάσεις μείζονος σχηματισμού (Senat) (όχι για αποφάσεις της ολομέλειας και προσφυγές λόγω δικαστικής καθυστέρησης, καθώς στις περιπτώσεις αυτές το τμήμα που εξέδωσε την απόφαση προκύπτει εμμέσως από τις συντμήσεις «up» και «vb»).
3.    Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ.
4.    Προαιρετικά: διακριτικό ψηφίο (a-z) – χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ αποφάσεων που δημοσιεύονται με την ίδια ημερομηνία/αριθμό υπόθεσης (παράδειγμα: παράταση προσωρινών μέτρων + απόφαση στην κύρια υπόθεση με ταυτόσημη ημερομηνία/αριθμό υπόθεσης).
5.    Αριθμός υπόθεσης:

Παράδειγμα:
στην απόφαση της 21ης Ιανουαρίου 2015 με αριθμό υπόθεσης 2 BvR 1856/13 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht)

Ο κωδικός δικαστηρίου είναι πάντοτε «BVerwG».
Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τέσσερα μέρη, εκ των οποίων το δεύτερο και το τρίτο μέρος, και το τρίτο και το τέταρτο μέρος χωρίζονται μεταξύ τους με τελεία:

1.    Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ.
2.    Σύντμηση για το είδος της απόφασης [«U» εφόσον πρόκειται για οριστική απόφαση (Urteil), «B» εφόσον πρόκειται για διάταξη (Beschluss), «G» εφόσον πρόκειται για διαταγή (Gerichtsbescheid)].
3.    Αριθμός υπόθεσης, καθώς και
4.    πάντοτε: διακριτικός αριθμός (χρησιμοποιείται για να γίνεται διάκριση μεταξύ περισσότερων εγγράφων με τον ίδιο τύπο απόφασης, την ίδια ημερομηνία και τον ίδιο αριθμό υπόθεσης, και έχει τη μορφή π.χ. «0»).

Παράδειγμα:
στην απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της 17ης Απριλίου 2002 με αριθμό υπόθεσης 9 CN 1.01 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Εργατοδικείο (Bundesarbeitsgericht)

Ο κωδικός δικαστηρίου είναι πάντοτε «BAG».
Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τέσσερα μέρη, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με τελείες:

1.    Ακριβής ημερομηνία της απόφασης σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ.
2.    Σύντμηση για το είδος της απόφασης [«B» εφόσον πρόκειται για διάταξη (Beschluss), «U» εφόσον πρόκειται για οριστική απόφαση (Urteil)].
3.    Αριθμός υπόθεσης, καθώς και
4.    πάντοτε: διακριτικός αριθμός (χρησιμοποιείται για να γίνεται διάκριση μεταξύ περισσότερων εγγράφων με τον ίδιο τύπο απόφασης, την ίδια ημερομηνία και τον ίδιο αριθμό υπόθεσης, και έχει τη μορφή π.χ. «0»).

Παράδειγμα:
στην απόφαση του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Εργατοδικείου της 7ης Ιανουαρίου 2015 με αριθμό υπόθεσης 10 AZB 109/14 αντιστοιχεί το αναγνωριστικό ECLI:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.