Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Γαλλία

Η Γαλλία συνεχίζει να βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο όσον αφορά την εφαρμογή του αναγνωριστικού ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Εθνικός συντονιστής ECLI (αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας)

Η Διεύθυνση νομικών και διοικητικών πληροφοριών (Direction de l’information légale et administrative (DILA) ορίσθηκε εθνικός συντονιστής ECLI για τη Γαλλία από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (Secrétariat général du gouvernement).

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Γαλλία είναι: [FR]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Τα σχετικά ανώτατα γαλλικά δικαστήρια όσον αφορά το ECLI είναι :

  • το Συνταγματικό Συμβούλιο (Conseil constitutionnel)
  • ο Άρειος Πάγος (Cour de cassation)
  • το Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d'Etat).

Το ECLI περιλαμβάνει πέντε μέρη εκ των οποίων τα δύο πρώτα είναι σταθερά για κάθε κράτος μέλος:

ECLI:FR:{ κωδικός δικαστηρίου}:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Κάθε δικαστήριο υιοθέτησε έναν κωδικό δικαστηρίου καθώς και κανόνες δημιουργίας ενός αύξοντος αριθμού.

Το έτος της απόφασης κωδικοποιείται πάντα με 4 αριθμικούς χαρακτήρες (μορφότυπος AAAA, για παράδειγμα 2012)

1. Το Συνταγματικό Συμβούλιο (Conseil constitutionnel)

Ο κωδικός δικαστηρίου είναι πάντα CC.

Ο γενικός τύπος του ECLI είναι κατά συνέπεια:

ECLI:FR:CC:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Ο αύξων αριθμός αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται με τελεία :

  1. ο αριθμός σειράς του είδους της απόφασης (αριθμός που ξεκινά από το 1 κάθε έτος)
  2. το είδος της απόφασης (DC, QPC, AN… βλέπε τον κατάλογο αυτών των ειδών

Για παράδειγμα :

Η απόφαση της Παρασκευής 27ης Ιουλίου 2012 αριθ. 2012-270 QPC θα έχει ως ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Ο Άρειος Πάγος (Cour de cassation)

Ο κωδικός δικαστηρίου είναι πάντα CCASS.

Ο γενικός τύπος του ECLI είναι κατά συνέπεια :

ECLI:FR:CCASS:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Ο αύξων αριθμός περιλαμβάνει δύο αλληλοσυνδεδεμένα στοιχεία :

  1. τον δικαστικό σχηματισμό σε κωδικοποιημένη μορφή για το ECLI (δυο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες καθοριζόμενοι από τον πίνακα που ακολουθεί) :

AP

ASSEMBLEE PLENIERE (ολομέλεια)

AV

AVIS (γνωμοδότηση)

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE (πρώτο τμήμα αστικών υποθέσεων)

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (δεύτερο τμήμα αστικών υποθέσεων)

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE (τρίτο τμήμα αστικών υποθέσεων)

CO

CHAMBRE COMMERCIALE (τμήμα εμπορικών υποθέσεων)

CR

CHAMBRE CRIMINELLE (τμήμα ποινικών υποθέσεων)

MI

CHAMBRE MIXTE (μικτό τμήμα)

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (διάταξη του πρώτου προέδρου)

SO

CHAMBRE SOCIALE (τμήμα κοινωνικών υποθέσεων)

Αυτή η κωδικοποίηση στηρίζεται στη χρήση ενός αριθμού εσωτερικής διαχείρισης που αποτελείται από 8 χαρακτήρες :

έναν κωδικό ενός γράμματος, ο οποίος προσδιορίζει τον δικαστικό σχηματισμό

δύο αριθμητικούς κωδικούς που προσδιορίζουν το έτος έκδοσης της απόφασης

πέντε αριθμητικούς χαρακτήρες για τον αριθμό σειράς σε κάθε έτος για τον σχετικό σχηματισμό.

Παράδειγμα : η απόφαση του Αρείου Πάγου, τμήμα ποινικών υποθέσεων, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, έχει τον αριθμό αίτησης αναίρεσης 12-81.063 και ως αριθμό διαχείρισης τον αριθμό C1300710. Το πρώτο μέρος του αύξοντος αριθμού αυτής της απόφασης θα είναι CR, για το τμήμα ποινικών υποθέσεων (Chambre criminelle).

  1. Τα 5 τελευταία αριθμητικά στοιχεία του αριθμού διαχείρισης.

Στο παράδειγμά μας, το δεύτερο μέρος του αύξοντος αριθμού θα είναι 00710. Συνολικά, η απόφαση που εκδόθηκε από το τμήμα ποινικών υποθέσεων του Αρείου Πάγου στις 27 Φεβρουαρίου 2013, με τον αριθμό αίτησης αναίρεσης 12-81063, θα έχει ως ECLI ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d'Etat)

Το Συμβούλιο της Επικρατείας χρησιμοποιεί έναν κωδικό δικαστηρίου που προσδιορίζει το είδος δικαστικού σχηματισμού : η ρίζα CE συνδυάζεται με διάφορα γράμματα όπως ορίζεται κατωτέρω :

Ολομέλεια (Assemblée)

CEASS

Απόφαση (ordonnance)

CEORD

Τμήμα διαφορών (section du contentieux)

CESEC

Επιμέρους τμήμα εκδικάζον μόνο του (Sous-section jugeant seule)

CESJS

Επί μέρους τμήματα εκδικάζοντα από κοινού (sous-sections reunies)

CESSR

Ο κωδικός CE δεν χρησιμοποιείται μόνος του.

Ο γενικός τύπος κατά συνέπεια είναι :

ECLI:FR:CE…:{έτος της απόφασης}:{αύξων αριθμός}

Ο αύξων αριθμός αποτελείται επίσης από δύο μέρη, τα οποία χωρίζονται από μια τελεία :

  1. από τον αριθμό της προσφυγής
  2. από την ημερομηνία ανάγνωσης της απόφασης με τη μορφή ΕΕΕΕMMΗΗ.

Για παράδειγμα :

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 355099, η οποία εκδόθηκε από το 3ο και 8ο επί μέρους τμήμα από κοινού, την 1η Μαρτίου 2013 θα έχει ως αναγνωριστικό ECLI : ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο