Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) είναι ο συντονιστής ECLI για τα δικαστήρια της ΕΕ.

Κωδικός χώρας

Ο «κωδικός χώρας» για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να χρησιμοποιείται στο δεύτερο στοιχείο του ECLI είναι: [EU]

Παραγωγή ECLI

Επιμέρους στοιχεία του ECLI για τον προσδιορισμό των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Συντομογραφία ECLI
  • Κωδικός χώρας: EU
  • Κωδικός δικαστηρίου:

C = Δικαστήριο

T = Γενικό Δικαστήριο

F = Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης

  • Έτος έκδοσης της απόφασης (προκαθορισμένος μορφότυπος εεεε)
  • Αριθμός, ήτοι:

Αύξων αριθμός της απόφασης ανά δικαστήριο και ανά έτος

Παραδείγματα:

ECLI:EU:C:1998:27 είναι το 27ο έγγραφο του Δικαστηρίου με ECLI το 1998

ECLI:EU:T:2012:426 είναι το 426ο έγγραφο του Γενικού Δικαστηρίου με ECLI το 2012

ECLI:EU:F:2010:80 είναι το 80ό έγγραφο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης με ECLI το 2010

Σχετικοί σύνδεσμοι

EUR-Lex

Curia

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο