European Case Law Identifier (ECLI)

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er endnu ikke blevet udnævnt. I øjeblikket fungerer Justitsministeriets generaldirektorat for automatiserede informationssystemer (DGSIA) som koordinator.

Landekode

Landekoden for Italien er: [IT].

Generering af nationale ECLI

Som en del af aktiviteterne i den aktuelle pilotfase er der ved at blive udarbejdet et forslag til indførelse af ECLI. Der udarbejdes nærmere bestemte regler for opbygningen af numre på retspraksisdokumenter, som fastlagt i ECLI-standarden, under anvendelse af en række tilgængelige metadata med henblik på at sikre, at hvert enkelt identifikationsnummer er entydigt.

Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.