Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

European Case Law Identifier (ECLI)

Frankrig

Frankrig befinder sig fortsat i en forsøgsfase med hensyn til gennemførelsen af European Case Law Identifier.

Indholdet er leveret af
Frankrig

National ECLI-koordinator

Direction de l’information légale et administrative (DILA) er af regeringens generalsekretariat udpeget som national ECLI-koordinator for Frankrig.

Landekode:

Frankrigs landekode er: [FR]

Generering af en national ECLI

De øverste franske retsinstanser, som er berørt af ECLI, er:

  • Conseil constitutionnel
  • Cour de cassation
  • Conseil d'Etat.

ECLI består af fem dele, hvoraf de to første er konstante for en given medlemsstat:

ECLI:FR:{domstolskode}:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Hver domstol har fastsat en domstolskode og regler for oprettelse af et løbenummer.

Årstallet for afgørelsen består altid af 4 numeriske tegn (format ÅÅÅÅ, f.eks. 2012)

1. Conseil constitutionnel.

Domstolskoden er altid CC.

Den generiske ECLI er således:

ECLI:FR:CC:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består af to dele adskilt af et punktum:

  1. serienummeret for den pågældende type afgørelse (nummer, der hvert år starter med 1)
  2. type afgørelse (DC, QPC, AN… se listen over typer

Eksempelvis:

vil ECLI for afgørelse af fredag den 27. juli 2012 nr. 2012-270 QPC være: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Cour de cassation.

Domstolskoden er altid CCASS.

Den generiske ECLI er således:

ECLI:FR:CCASS:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består af to sammensatte led:

  1. en kodificering af domstolssammensætningen med henblik på ECLI (to alfanumeriske tegn med udgangspunkt i nedenstående tabel):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE

AV

AVIS

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

CO

CHAMBRE COMMERCIALE

CR

CHAMBRE CRIMINELLE

MI

CHAMBRE MIXTE

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

SO

CHAMBRE SOCIALE

Denne kodificering er baseret på et internt sagsnummersystem bestående af 8 tegn :

et tegn, som er en kode, der identificerer domstolens sammensætning

to numeriske tegn, der angiver året for afgørelsen

fem numeriske tegn, der angiver serienummeret i det pågældende år for den pågældende sammensætning.

Eksempel: Dom afsagt af Cour de cassation, Chambre criminelle, den 27. februar 2013 med appelnr. 12-81.063 og sagsnr. C1300710. Del 1/ i denne doms løbenummer er CR for Chambre criminelle.

  1. De sidste 5 numeriske tegn er sagsnummeret.

I vores eksempel vil del 2/ i løbenummeret være 00710. Samlet vil den dom, der afsiges af Cour de cassation, chambre criminelle den 27. februar 2013 med appelnr. 12-81063, blive: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Conseil d'Etat.

For Conseil d'Etat bruges en domstolskode, der afspejler, hvilken domstolssammensætning der er tale om: udgangspunktet CC følges af en række bogstaver som vist nedenfor:

Assemblée

CEASS

Ordonnance

CEORD

Section du contentieux

CESEC

Sous-section jugeant seule

CESJS

Sous-sections reunies

CESSR

Koden CE bruges ikke alene.

Den generiske form er således:

ECLI:FR:CE…:{årstal for afgørelsen}:{løbenummer}

Løbenummeret består ligeledes af to dele adskilt af et punktum:

  1. begæringsnummer for afgørelsen
  2. dato for domsafsigelsen i format ÅÅÅÅMMDD

Eksempelvis:

Afgørelse fra Conseil d'État nr. 355099 afsagt samlet af 3. og 8. underafdeling den 1. marts 2013 får ECLI-referencen: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Sidste opdatering: 18/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website