Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Identifikátor evropské judikatury (ECLI)

Francie

Francie je stále ve zkušební fázi provádění evropského identifikátoru judikatury ECLI.

Obsah zajišťuje
Francie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Úřad vlády určil ředitelství pro právní a administrativní informace (DILA) jako vnitrostátního koordinátora ECLI pro Francii.

Kód „země“

Kód „země“ je pro Francii: [FR]

Vytvoření vnitrostátního ECLI

Nejvyšší francouzské soudy, kterých se ECLI týká, jsou:

  • Ústavní rada (Conseil constitutionnel),
  • kasační soud (Cour de cassation),
  • státní rada (Conseil d'Etat).

ECLI se skládá z pěti částí, z nichž první dvě jsou konstanty pro členský stát:

ECLI:FR:{kód_soudu}:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Každý soud přijal svůj kód a rovněž pravidla pro vytváření pořadového čísla.

Rok rozhodnutí je vždy ve formátu čtyř čísel (RRRR, například 2012).

1. Ústavní rada (Conseil constitutionnel)

Kód soudu je vždy CC.

Generická forma ECLI je tedy:

ECLI:FR:CC:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Pořadové číslo se skládá ze dvou částí oddělených tečkou:

  1. číslo série typu rozhodnutí (číslo, které každý rok začíná znovu od 1);
  2. typ rozhodnutí (DC, QPC, AN… viz seznam těchto typů)

Například:

rozhodnutí z pátku 27. července 2012 č. 2012-270 QPC bude mít podobu ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Kasační soud (Cour de cassation)

Kód soudu je vždy CCASS.

Generická forma ECLI je tedy:

ECLI:FR:CCASS:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Pořadové číslo obsahuje dva propojené prvky:

  1. Kodifikaci soudního kolegia ustanoveného pro ECLI (dva alfanumerické znaky určené podle níže uvedené tabulky):

AP

ASSEMBLEE PLENIERE (plenární shromáždění)

AV

AVIS (poradní sbor)

C1

PREMIERE CHAMBRE CIVILE (první senát pro občanskoprávní věci)

C2

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (druhý senát pro občanskoprávní věci)

C3

TROISIEME CHAMBRE CIVILE (třetí senát pro občanskoprávní věci)

CO

CHAMBRE COMMERCIALE (obchodní senát)

CR

CHAMBRE CRIMINELLE (trestní senát)

MI

CHAMBRE MIXTE (smíšený senát)

OR

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (usnesení prvního předsedy)

SO

CHAMBRE SOCIALE (senát pro sociální záležitosti)

Toto kódování spočívá v použití interního jednacího čísla složeného z 8 znaků:

jeden znak, který označuje kód pro identifikaci soudního kolegia,

dva numerické znaky, které označují rok rozhodnutí,

pět numerických znaků, které označují číslo série v daném roce pro dotčené kolegium.

Příklad: rozsudek kasačního soudu, trestního senátu, ze dne 27. února 2013 má číslo věci 12-81.063 a jednací číslo C1300710. První část pořadového čísla tohoto rozsudku bude CR pro trestní senát.

  1. Pět posledních numerických znaků jednacího čísla.

V tomto případě bude druhá část pořadového čísla 00710. Rozsudek trestního senátu kasačního soudu ze dne 27. února 2013 s číslem věci 12-81.063 bude mít jako ECLI celkově tuto podobu: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Státní rada (Conseil d'Etat)

Státní rada používá kód soudu, který určuje typ soudního kolegia: kořen CE je propojen s několika písmeny, jak je ilustrováno níže:

Assemblée (shromáždění)

CEASS

Ordonnance (usnesení)

CEORD

Section du contentieux (sekce pro sporná řízení)

CESEC

Sous-section jugeantseule (podsekce pro samostatná rozhodnutí)

CESJS

Sous-sections reunies (spojené podsekce)

CESSR

Kód CE sám o sobě se nepoužívá.

Generická forma je tedy:

ECLI:FR:CE…:{rok rozhodnutí}:{pořadové číslo}

Pořadové číslo se rovněž skládá ze dvou částí oddělených tečkou:

  1. číslo žaloby;
  2. datum čtení rozhodnutí ve formátu RRRRMMDD.

Například:

rozhodnutí Státní rady č. 355099 vydané 3. a 8. spojenými podsekcemi ze dne 1. března 2013 bude mít jako ECLI tuto podobu: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.

Poslední aktualizace: 18/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.