Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Courts of Malta (Съдилищата на Малта) (courts.csa@courtservices.mt).

Код на държавата

За Малта кодът на държавата е: [MT]

Създаване на национален ECLI

В Малта номерът по ECLI не може да бъде съставен въз основа на информацията относно съдебното решение, която е достъпна за обществеността. Той се създава автоматично в момента на въвеждане на съдебното решение в съдебната информационна система.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт