Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Националната администрация на съдилищата, L.Sapiegos st. 15, LT-10312 Vilnius, Lithuania. Тел.: +370 5 266 29 81, ел. поща: info@teismai.lt

Код на държавата

За Литва кодът на държавата е: [LT]

Създаване на национален ECLI

ECLI все още не се използва в Литва.

Последна актуализация: 11/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт