Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI

Национален координатор пo ECLI все още не е назначен. За момента тази функция се изпълнява от Генерална дирекция за автоматизирани информационни системи (DGSIA) към Министерството на правосъдието.

Код на държавата

За Италия кодът на държавата е: [IT].

Създаване на национален ECLI

Като част от дейностите в текущата пилотна фаза се изготвя предложение за въвеждането на ECLI. По-конкретно се изготвят разпоредби за съставянето на поредните номера на документите от съдебната практика съгласно установеното в стандарта за ECLI, като се използва набор от достъпни метаданни, за да се гарантира, че всеки идентификационен номер е уникален.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.