Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Министерството на правосъдието и равенството (Department of Justice and Equality).

Код на държавата

За Ирландия кодът на държавата е: [IE]

Създаване на национален ECLI

В момента не е възможно съставяне на ECLI въз основа на наличната публично достъпна информация. Точният вид на ECLI все още се обсъжда и не е финализиран.

Последна актуализация: 18/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт